Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Usluge - 435447-2018

06/10/2018    S193

Belgija-Bruxelles: Studije u području trgovanja ljudima — grupe 1, 2 i 3

2018/S 193-435447

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, Directorate-General for Migration and Home Affairs/Directorate E: Migration and Security Funds, Financial Resources and Monitoring
Poštanska adresa: Office LX46 - 5/115
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
E-pošta: HOME-TENDERS@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/tenders_en
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3932
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3932
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Studije u području trgovanja ljudima — grupe 1, 2 i 3

Referentni broj: HOME/2018/ISFP/PR/THB/0000
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79000000 Poslovne usluge: pravo, marketing, savjetovanje, zapošljavanje, tiskanje i sigurnost
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Cilj je studija sljedeći:

— sistematična revizija funkcioniranja nacionalnih i transnacionalnih mehanizama upućivanja u svim državama članicama EU-a,

— izračun gospodarskog i socijalnog troška te posljedica za ljude u pogledu trgovanja ljudima unutar EU-a, a ne globalno,

— ispitivanje utjecaja pristupa EU-a u pogledu suzbijanja trgovanja u cilju seksualnog iskorištavanja i promicanje dijeljenja najboljih praksi među zemljama EU-a.

Komisija je te studije prepoznala kao neke od ključnih mjera u području komunikacije u 2017. usmjerene na podršku radu država članica, dionika i Europske komisije u navedenom području.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 700 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za najveći broj grupa: 3
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Studija „Revizija funkcioniranja nacionalnih i transnacionalnih mehanizama upućivanja”

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
85300000 Usluge socijalne skrbi i srodne usluge
79400000 Usluge savjetovanja na području poslovanja i upravljanja i srodne usluge
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Prostorije izvoditelja.

II.2.4)Opis nabave:

Od studije se očekuje sljedeće:

— davanje pregleda situacije u svim državama članicama EU-a u pogledu funkcioniranja nacionalnih i, prema potrebi, transnacionalnih mehanizama upućivanja,

— pružanje dobrih praksi, modela i primjera funkcioniranja nacionalnih i transnacionalnih mehanizama upućivanja,

— pružanje određenih preporuka koje se odnose na poboljšanje funkcioniranja nacionalnih i transnacionalnih mehanizama upućivanja u interesu žrtvi u cilju pružanja pomoći državama članicama u provedbi Direktive 2011/36/EU i savjetovanja Europskoj komisiji.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 175 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 5
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Fond za unutarnju sigurnost – Policija

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Studija „Gospodarski i socijalni troškovi te posljedice trgovanja za ljude”

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
85300000 Usluge socijalne skrbi i srodne usluge
79400000 Usluge savjetovanja na području poslovanja i upravljanja i srodne usluge
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Prostorije izvoditelja.

II.2.4)Opis nabave:

Studija treba:

— isporučiti sveobuhvatnu reviziju gospodarskih i socijalnih troškova te posljedica trgovanja za ljude, uzimajući u obzir informacije i metodologije gdje je to dostupno u državama članicama EU-a. Time moraju biti obuhvaćene odgovarajuće procjene u eurima,

— rezultirati kritičkom analizom dostupnih modela i metodologija te pružiti preporuke za moguće metode koje se mogu upotrebljavati u EU-u,

— uzeti u obzir dostupnu literaturu i posebno studiju koju je naručio Europski institut za ravnopravnost spolova pod nazivom „Studija metodoloških mogućnosti i ekonomska analiza troškova rodno utemeljenog nasilja (Gender-based Violence – GBV) u Europskoj uniji” te pozadinski dokument Ureda Ujedinjenih naroda za droge i kriminal „Uvod u trgovanje ljudima: ranjivost, utjecaj i djelovanje (2008.)”,

— usredotočiti se na trgovanje ljudima, a ne općenito nasilje ili samo nasilje nad ženama. Unatoč tome, u studiji se mora prikazati rodno specifičan pristup i osigurati da se rod obuhvaća kroz cijelu analizu,

— pristupiti trgovanju ljudima kao teškom obliku kriminala i nasilja nad ženama i djevojčicama. Sve oblike iskorištavanja u kontekstu trgovanja ljudima treba jednako obraditi.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 350 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 9
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Fond za unutarnju sigurnost – Policija

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Studija „Utjecaj pristupa EU-a na suzbijanje trgovanja u cilju seksualnog iskorištavanja”

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
85300000 Usluge socijalne skrbi i srodne usluge
79400000 Usluge savjetovanja na području poslovanja i upravljanja i srodne usluge
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Prostorije izvoditelja.

II.2.4)Opis nabave:

Studija treba:

— pružiti dubinsku kritičku pravnu analizu načina na koji se trgovanje u cilju seksualnog iskorištavanja obrađuje u pravnim instrumentima EU-a,

— pružiti kritičku i uravnoteženu procjenu načina na koji se trgovanje u cilju seksualnog iskorištavanja obrađuje u okviru politike EU-a proučavanjem instrumenata koje su donijele razne institucije i agencije EU-a,

— pružiti kritičku i uravnoteženu analizu načina na koji i opsega u kojem pravni okvir i okvir za politiku EU-a utječu na nacionalne politike i praksu,

— pružiti kritičku i uravnoteženu analizu snaga i slabosti pravnog okvira i okvira za politiku EU-a u pogledu rješavanja pitanja seksualnog iskorištavanja,

— uzeti u obzir nalaze studije u pogledu rodnih dimenzija trgovanja ljudima, studije o sveobuhvatnoj reviziji politike projekata za suzbijanje trgovanja koje financira Europska komisija i izvješća o korisnicima.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 175 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 9
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Fond za unutarnju sigurnost – Policija

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 16/11/2018
Lokalno vrijeme: 16:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski, Bugarski, Danski, Njemački, Grčki, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Latvijski, Litavski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Španjolski, Švedski, Češki
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 20/11/2018
Lokalno vrijeme: 15:00
Mjesto:

Europska komisija, DG Home, rue du Luxembourg 46, 1049 Brussels, BELGIJA.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Svaku ponudu može predstavljati najviše 1 osoba (potrebno je poslati e-poštu na adresu HOME-TENDERS@ec.europa.eu najkasnije 1 radni dan unaprijed)

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Sud Europske unije
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
Telefon: +352 4303-1
Internetska adresa: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
Službeni naziv: Europski ombudsman
Mjesto: Strasbourg
Država: Francuska
Internetska adresa: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
Internetska adresa: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
24/09/2018