Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Diensten - 435447-2018

06/10/2018    S193

België-Brussel: Studies op het gebied van mensenhandel - Perceel 1, 2 en 3

2018/S 193-435447

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Directorate General Migration and Home Affairs/Directorate E: Migration and Security Funds, Financial Resources and Monitoring
Postadres: Office LX46 - 5/115
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: HOME-TENDERS@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/tenders_en
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3932
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3932
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Studies op het gebied van mensenhandel - Perceel 1, 2 en 3

Referentienummer: HOME/2018/ISFP/PR/THB/0000
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79000000 Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van de studies is om:

— systematisch de werking van de nationale en transnationale verwijzingsmechanismen in alle lidstaten van de EU te evalueren,

— de economische, sociale en menselijke kosten van mensenhandel binnen de EU en niet wereldwijd te berekenen,

— het effect onderzoeken van de EU-aanpak van de bestrijding van mensenhandel met het oog op seksuele uitbuiting en de uitwisseling van beste praktijken tussen de EU-landen te bevorderen.

Deze studies werden door de commissie aangewezen als enkele van de belangrijkste acties in de mededeling van 2017 om het werk van de lidstaten, de belanghebbenden en de Europese Commissie op dit gebied te ondersteunen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 700 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 3
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Studie over „Evaluatie van de werking van de nationale en transnationale verwijzingsmechanismen van de lidstaten“

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85300000 Maatschappelijke en aanverwante diensten
79400000 Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Voornaamste plaats van uitvoering:

in de kantoren van de contractant.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Van de studie wordt het volgende verwacht:

— een overzicht geven van de situatie in alle EU-lidstaten met betrekking tot de werking van de nationale en, indien van toepassing, transnationale verwijzingsmechanismen,

— goede praktijken, modellen en voorbeelden van de werking van nationale en transnationale verwijzingsmechanismen verschaffen,

— specifieke aanbevelingen doen met betrekking tot de verbetering van de werking van de nationale en transnationale verwijzingsmechanismen in het belang van de slachtoffers, teneinde de lidstaten te helpen bij de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2011/36/EU en de Europese Commissie te adviseren.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 175 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 5
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Fonds voor interne veiligheid (politie).

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Studie over „De economische, sociale en menselijke kosten van mensenhandel“

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85300000 Maatschappelijke en aanverwante diensten
79400000 Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Voornaamste plaats van uitvoering:

in de kantoren van de contractant.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

In het kader van dit onderzoek moet:

— een uitgebreid literatuuronderzoek worden verricht naar de economische, sociale en menselijke kosten van mensenhandel, rekening houdend met informatie en methoden, indien beschikbaar in de EU-lidstaten. Dit moet relevante schattingen in euro's omvatten,

— leiden tot een kritische analyse van de beschikbare modellen en methodologieën en aanbevelingen doen met betrekking tot mogelijke methoden die in de EU kunnen worden gebruikt,

— rekening worden gehouden met de beschikbare literatuur en met name de studie in opdracht van het Europees Instituut voor gendergelijkheid, getiteld „Studie over methodologische mogelijkheden en economische analyse van de kosten inzake gendergebaseerd geweld in de Europese Unie“ en het achtergronddocument van het VN-Bureau voor drugs- en misdaadbestrijding, „Een inleiding tot mensenhandel: kwetsbaarheid, impact en actie (2008)“,

— de nadruk leggen op mensenhandel en niet op geweld in het algemeen of alleen op geweld tegen vrouwen. Dit gezegd zijnde, moet de studie een genderspecifieke aanpak aantonen en ervoor zorgen dat de genderdimensie in de analyse wordt geïntegreerd,

— mensenhandel benaderen als een ernstige vorm van criminaliteit en geweld tegen vrouwen en meisjes. Alle vormen van uitbuiting in het kader van mensenhandel moeten in gelijke mate worden aangepakt.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 350 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 9
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Fonds voor interne veiligheid (politie).

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Studie over „Het effect van de EU-aanpak van de bestrijding van mensenhandel voor seksuele uitbuiting“

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85300000 Maatschappelijke en aanverwante diensten
79400000 Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Voornaamste plaats van uitvoering:

in de kantoren van de contractant.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

In het kader van dit onderzoek moet:

— een diepgaande juridische analyse worden verschaft van de wijze waarop mensenhandel met het oog op seksuele uitbuiting in de rechtsinstrumenten van de EU wordt aangepakt,

— een kritische en evenwichtige beoordeling worden gegeven van de wijze waarop mensenhandel met het oog op seksuele uitbuiting in het EU-beleidskader wordt aangepakt door de instrumenten te onderzoeken die door de verschillende EU-instellingen en -agentschappen zijn goedgekeurd,

— een kritische en evenwichtige analyse worden gegeven van de wijze waarop en de mate waarin het rechts- en beleidskader van de EU van invloed was op het nationale beleid en de nationale praktijk,

— een kritische en evenwichtige analyse worden gegeven van de sterke en zwakke punten van het wettelijke en beleidskader van de EU inzake de aanpak van seksuele uitbuiting,

— rekening worden houden met de bevindingen van de studie over de genderdimensie van mensenhandel, de studie over de algemene beleidsevaluatie van projecten ter bestrijding van mensenhandel die door de Europese Commissie zijn gefinancierd en het verslag van de gebruikers.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 175 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 9
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Fonds voor interne veiligheid (politie).

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/11/2018
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Bulgaars, Deens, Duits, Grieks, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Spaans, Zweeds, Tsjechisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 20/11/2018
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

Europese Commissie, DG Home, rue du Luxembourg 46, 1049 Brussels, BELGIA.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

elke inschrijving mag worden vertegenwoordigd door maximaal 1 persoon (minstens 1 werkdag van tevoren moet een e-mail worden verzonden naar HOME-TENDERS@ec.europa.eu).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Hof van Justitie van de Europese Unie
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
Telefoon: +352 4303-1
Internetadres: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Europese Ombudsman
Plaats: Strasbourg
Land: Frankrijk
Internetadres: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Gerecht
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
Internetadres: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/09/2018