Diensten - 435449-2018

06/10/2018    S193    Europees Parlement - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Luxemburg-Luxemburg: Periodieke reglementaire controles op basis van exploitatie- en milieuvergunningen - Luxemburg

2018/S 193-435449

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Europees Parlement
Plateau Kirchberg, bâtiment Konrad Adenauer
Luxembourg
L-2929
Luxemburg
Contactpersoon: Services des Contrats et Marchés
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
NUTS-code: BE1

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://europarl.europa.eu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3887
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Europees Parlement
Bâtiment Konrad Adenauer, à l’attention de la Direction générale des Infrastructures et de la Logistique, Direction A-Infrastructures Service d’assistance à la maintenance- Bureau KAD 03D021
Luxembourg
L-2929
Luxemburg
Contactpersoon: Services des Contrats et Marchés
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
NUTS-code: LU0

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.europarl.europa.eu/portal/fr

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Periodieke reglementaire controles op basis van exploitatie- en milieuvergunningen - Luxemburg

Referentienummer: 06A20-2018-M021
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71631300
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht is gericht op de uitvoering van periodieke reglementaire controles door een erkende instantie op basis van exploitatie- en milieuvergunningen voor de installaties of kantoren die gevestigd zijn in de gebouwen die (zullen) worden gebruikt door het Europees Parlement in Luxemburg, met name Konrad Adenauer (KAD, KAD-oost, KAD-west), Robert Schuman (SCH), evenals de opslagplaats van Senningerberg (SEN). Er zijn opdrachten in regie gepland.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 900 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU0
Voornaamste plaats van uitvoering:

Luxemburg.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Periodieke reglementaire controles op basis van exploitatie- en milieuvergunningen - Luxemburg.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

zie de aanbestedingsstukken op de in I.3) vermelde website.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/12/2018
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans, Engels, Bulgaars, Deens, Duits, Grieks, Estisch, Fins, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Spaans, Zweeds, Tsjechisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/12/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

zie punt 4 van de „Voorwaarden voor het indienen van een inschrijving”.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

zie punt 4 van de „Voorwaarden voor het indienen van een inschrijving”.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Een facultatief verkenningsbezoek aan de plaats van uitvoering vindt plaats overeenkomstig de instructies vermeld in de „Voorwaarden voor het indienen van een inschrijving”.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Gerecht van het Hof van Justitie van de Europese Unie
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu

Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Europese Ombudsman
Strasbourg
67000
Frankrijk

Internetadres: http://ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Greffe du tribunal de l'Union européenne
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu

Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/10/2018