Oficiul pentru Publicații al UE actualizează conținutul acestui site, pentru a reflecta retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Servicii - 435449-2018

06/10/2018    S193    Parlamentul European - Servicii - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

Luxemburg-Luxemburg: Controale periodice statutare pe baza autorizațiilor de exploatare și de mediu - Luxemburg

2018/S 193-435449

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Parlamentul European
Adresă: Plateau Kirchberg, bâtiment Konrad Adenauer
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: BE1
Cod poștal: L-2929
Țară: Luxemburg
Persoană de contact: Services des Contrats et Marchés
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: http://europarl.europa.eu

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3887
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la o altă adresă:
Denumire oficială: Parlamentul European
Adresă: Bâtiment Konrad Adenauer, à l’attention de la Direction générale des Infrastructures et de la Logistique, Direction A-Infrastructures Service d’assistance à la maintenance- Bureau KAD 03D021
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU0
Cod poștal: L-2929
Țară: Luxemburg
Persoană de contact: Services des Contrats et Marchés
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: http://www.europarl.europa.eu/portal/fr

Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Controale periodice statutare pe baza autorizațiilor de exploatare și de mediu - Luxemburg

Număr de referinţă: 06A20-2018-M021
II.1.2)Cod CPV principal
71631300
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivul contractului este de a efectua controale periodice de reglementare de către un organism autorizat pe baza autorizațiilor de exploatare și de mediu pentru instalațiile sau spațiile din clădirile ocupate, și anume Konrad Adenauer (KAD, KAD EST, KAD OUEST) Robert Schuman (SCH), precum și depozitul Senningerberg (SEN), sau care vor fi ocupate de Parlamentul European în Luxemburg. Misiuni bazate pe onorarii sunt prevăzute.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 900 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU0
Locul principal de executare:

Luxemburg

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Controale periodice statutare pe baza autorizațiilor de exploatare și de mediu - Luxemburg.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 60
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

A se vedea dosarul contractului prin intermediul site-ului indicat în secțiunea I.3)

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.1)Informații privind o anumită profesie
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 03/12/2018
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Franceză, Engleză, Bulgară, Daneză, Germană, Grecă, Estonă, Finlandeză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Letonă, Lituaniană, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Spaniolă, Suedeză, Cehă
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 07/12/2018
Ora locală: 10:00
Locul:

A se vedea punctul 4 din Condițiile de depunere a ofertei.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

A se vedea punctul 4 din Condițiile de depunere a ofertei.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:

O vizită pe teren facultativă va avea loc în conformitate cu instrucțiunile din Termenii și condițiile pentru depunerea unei oferte.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul Curții de Justiție a Uniunii Europene
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu

Adresă internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficială: Ombudsmanul European
Localitate: Strasbourg
Cod poștal: 67000
Țară: Franţa

Adresă internet: http://ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Procedura de contestare
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu

Adresă internet: http://curia.europa.eu

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
01/10/2018