Σας ανακοινώνουμε με χαρά ότι η νέα έκδοση της πύλης TED θα αρχίσει η λειτουργεί στις 29.01.2024 (ενδεικτική ημερομηνία — προς επιβεβαίωση) θέλετε να ανακαλύψετε τις νέες λειτουργίες, τις βελτιώσεις και τον αντίκτυπο στους χρήστες; Σας καλούμε να συμβουλευτείτε το άρθρο μας και να μάθετε περισσότερα για τις βασικές νέες αλλαγές και λειτουργίες.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Υπάρχει ένα σφάλμα (bug) που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται οι URL στις προκηρύξεις μέσω ηλεκτρονικών εντύπων. Εργαζόμαστε για την επίλυση του προβλήματος. Στο μεταξύ, σας προτείνουμε να αφαιρέσετε το κόμμα (ή οποιονδήποτε άλλο ειδικό χαρακτήρα) που εμφανίζεται στο τέλος του URL. Σας ζητούμε συγγνώμη για τις δυσάρεστες συνέπειες που ενδεχομένως αυτό σας προκαλεί.

Υπηρεσίες - 435452-2018

06/10/2018    S193

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Αναβάθμιση του έργου και των λειτουργιών, υπηρεσίες υποστήριξης και συντήρησης του Συστήματος Πληροφόρησης και Εμφάνισης Πολλών Υπηρεσιών για τους βουλευτές (SMIAP) στα σώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

2018/S 193-435452

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Υπηρεσίες

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2018/S 154-352339)

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ταχ. διεύθυνση: DG ITEC-ESIO-INFRAMGMT, plateau du Kirchberg
Πόλη: Luxembourg
Κωδικός NUTS: LU000 Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2929
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Head of Unit INFRAMGMT, KAD 05E013
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: CFT-SMIAPII@ep.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.europarl.europa.eu

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Αναβάθμιση του έργου και των λειτουργιών, υπηρεσίες υποστήριξης και συντήρησης του Συστήματος Πληροφόρησης και Εμφάνισης Πολλών Υπηρεσιών για τους βουλευτές (SMIAP) στα σώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Αριθμός αναφοράς: SMIAP-II
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
51314000 Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού βίντεο
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχεδιάζει να αναθέσει τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την αναβάθμιση, τη συντήρηση και τη λειτουργία του Συστήματος Πληροφόρησης και Εμφάνισης Πολλών Υπηρεσιών για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (SMIAP) στα σώματά του.

Πρωταρχικός στόχος για τα συστήματα αυτά είναι η διανομή, μέσω μεγάλων, υψηλής ποιότητας, οθονών οροφής/ τοίχου, των πληροφοριών που απαιτούνται για τη διεξαγωγή των συνόδων ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και άλλων συνεδριάσεων που διεξάγονται στα σώματα. Το πεδίο εφαρμογής της σύμβασης περιλαμβάνει την προμήθεια, την εγκατάσταση, τη θέση σε λειτουργία, τη λειτουργία, την υποστήριξη και τη συντήρηση του οπτικοακουστικού εξοπλισμού και του εξοπλισμού πληροφορικής σε κάθε ένα από τα δύο σώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (το πρώτο βρίσκεται στις Βρυξέλλες, το δεύτερο στο Στρασβούργο).

Η διάρκεια της σύμβασης-πλαισίου είναι 11 μήνες.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
03/10/2018
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2018/S 154-352339

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: IV.2.2)
Αντί:
Ημερομηνία: 12/10/2018
Τοπική ώρα: 10:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 24/10/2018
Τοπική ώρα: 10:00
Αριθμός τμήματος: IV.2.7)
Αντί:
Ημερομηνία: 19/10/2018
Τοπική ώρα: 10:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 31/10/2018
Τοπική ώρα: 11:00
VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες: