Bauleistung - 435462-2020

16/09/2020    S180

Polen-Kielce: Bauarbeiten

2020/S 180-435462

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: PL721
Postanschrift: ul. Krakowska 64
Ort: Kielce
NUTS-Code: PL721 Kielecki
Postleitzahl: 25-701
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Janusz Kruchlik
E-Mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl
Telefon: +48 413653100
Fax: +48 413455220

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.wod-kiel.com.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.wod-kiel.com.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: http://miniportal.uzp.gov.pl
I.6)Haupttätigkeit(en)
Wasser

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kontrakt 11 / zadanie 1: Przebudowa stacji uzdatniania gazu dla generatorów prądu na terenie Oczyszczalni Ścieków „Sitkówka”

Referenznummer der Bekanntmachung: JRP-6/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Projektu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitalnego” współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,ujęty jako Kontrakt 11/Zadanie 1-Przebudowa stacji uzdatniania gazu dla generatorów prądu na terenie Oczyszczalni Ścieków „Sitkówka”.

Zadanie będzie realizowane na podstawie Projektu Budowlanego „Przebudowa / modernizacja obiektów na terenie OŚ „Sitkówka” w Nowinach k. Kielc–Zadanie 4–Stacja uzdatniania biogazu”.

Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie i ukończenie robót budowlanych związanych z przebudową istniejącej stacji uzdatniania gazu, obejmującej obiekty:stację uzdatniania biogazu oraz odsiarczalniki, na terenie Oczyszczalni Ścieków „Sitkówka” w Nowinach k/Kielc,w celu uzyskania parametrów gazu uzdatnionego nie gorsze niż:

— zawartość siarkowodoru max 200 ppm

— suma wszystkich związków krzemu max 2 mg/Nm3CH4

— wilgotność względna max 60 %

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45300000 Bauinstallationsarbeiten
45231000 Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
45311000 Installation von Elektroanlagen
45232200 Arbeiten in Verbindung mit Starkstromleitungen
45231400 Bauarbeiten für Starkstromleitungen
45233000 Bauarbeiten, Fundamentierungsarbeiten und Oberbauarbeiten für Fernstraßen und Straßen
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL721 Kielecki
Hauptort der Ausführung:

Teren Oczyszczalni Ścieków "Sitkówka" w Nowinach koło Kielc

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Realizację przedmiotu zamówienia podzielono na dwa etapy:

a) pierwszy etap realizacji zamówienia obejmuje wykonanie i ukończenie wszelkich robót budowlanych związanych z przebudową stacji uzdatniania gazu obejmującej obiekty: stację uzdatniania biogazu oraz odsiarczalniki, na terenie Oczyszczalni Ścieków „Sitkówka” w Nowinach k/Kielc, w celu uzyskania parametrów gazu uzdatnionego, o których mowa w pkt 4.1 IDW;

b) drugi etap realizacji zamówienia obejmuje serwisowanie przedmiotu zamówienia przez pierwszych 12 miesięcy okresu gwarancji /rękojmi, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia wykonanego w zakresie pierwszego etapu realizacji przedmiotu zamówienia, uwzględniający wykonanie czynności serwisowych i konserwacyjnych – włącznie z dostarczeniem i wymianą materiałów eksploatacyjnych i części szybkozużywających się – wynikających z wymagań producenta i zapisów DTR poszczególnych urządzeń dla zapewnienia utrzymania gwarancji/rękojmi na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę programu czynności serwisowych. Zasady serwisowania przedmiotu zamówienia opisano w STWiORB ST-01.00 Wymagania Ogólne (Część III SIWZ - OPZ) oraz w § 6 Umowy.

2. Szczegółowy zakres rzeczowy do wykonania w ramach poszczególnych Części przedmiotowego zamówienia został wskazany w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ – Część III SIWZ).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/08/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt pn. „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitalnego” współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Termin wykonania przedmiotu zamówienia obejmuje dwa etapy:

1)pierwszy etap realizacji zamówienia, o którym mowa w pkt 4.2.a) IDW z uwzględnieniem zapisu pkt 4.3 IDW-w terminie do 31.08.2021r.

2)drugi etap realizacji zamówienia, o którym mowa w pkt 4.2.b) IDW, obejmuje serwisowanie przedmiotu zamówienia przez okres pierwszych 12 miesięcy okresu gwarancji /rękojmi.

Szczegółowe informacje w pkt 9 IDW

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w: art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4), 8) ustawy Pzp z zastrzeżeniem zapisu art. 133 ust. 4 ustawy Pzp,

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu:

1) dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej - zgodnie z pkt III.1.3

2) dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej - zgodnie z pkt III.1.2

1. Wykonawca obowiązany jest dołączyć do Oferty następujące dokumenty:

1) W zakresie wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia określonych przez Zamawiającego w pkt 10 IDW, oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej Jednolitym Europejskim Dokumentem Zamówienia lub JEDZ, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Na stronie internetowej UZP znajduje się „Instrukcja składania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej”.

Informacje zawarte w dokumencie będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru albo gdy oferty nie podpisuje Wykonawca.

3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego w przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do IDW).

Dokumenty w/w winny być złożone zgodnie z zasadami okreśłonymi w pkt 16 IDW.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia,

W formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Oświadczenia te powinny mieć formę dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, składa także jednolite dokumenty (JEDZ) wskazane w pkt powyżej, dotyczące tych podmiotów, jak również przedkłada w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w 11.5.4) IDW. Oświadczenia podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdy z tych podmiotów w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiający informuje, iż najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu na zasadach określonych w art. 24aa ustawy Pzp.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej, (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna lub finansowa – w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnienie tego warunku), jeżeli wykaże, że:

a) osiągnął średni roczny przychód netto ze sprzedaży (liczony jako średnia arytmetyczna) w ostatnich 3 latach obrotowych (na podstawie rachunku zysków i strat pozycja „Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi z zastrzeżeniem zapisów pkt 11.5.3) a) IDW), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, co najmniej w wysokości: 1 400 000,00 PLN netto.

b) posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 500 000,00 PLN lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej w wysokości 500 000,00 PLN.

c) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej w wysokości: 2 500 000,00 PLN.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawca składa:

a) część sprawozdania finansowego w postaci rachunku zysków i strat, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanej części sprawozdania, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających przychody netto ze sprzedaży - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;

b) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

c) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt 10.2.2)c) IDW.

Jeżeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku. [W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane finansowe w innych walutach niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia danych finansowych według średniego kursu NBP z dnia opublikowania Ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej].

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania odpowiedniej zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał:

• co najmniej jedną robotę o wartości min. 1 400 000,00 PLN netto, której przedmiotem była:

— budowa lub przebudowa lub remont obiektów oczyszczalni ścieków

Lub

— budowa lub przebudowa lub remont instalacji biogazowych na kompostowniach lub składowiskach odpadów

Lub

— budowa lub przebudowa lub remont infrastruktury urządzeń związanych z przeróbką gazu na sieciach lub instalacjach gazowych.

b) dysponuje osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia, wraz z informacjami dotyczącymi ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami:

•Ekspert Nr 1 – Kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych – posiadający następujące kwalifikacje i doświadczenie:

— wykształcenie techniczne,

— co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego* na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w zakresie robót konstrukcyjno-budowlanych,

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

•Ekspert Nr 2 – Kierownik robót sanitarnych – posiadający następujące kwalifikacje i doświadczenie:

— wykształcenie techniczne,

— co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego* na stanowisku kierownika robót sanitarnych,

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

•Ekspert Nr 3 – Kierownik robót elektrycznych – posiadający następujące kwalifikacje i doświadczenie:

— wykształcenie techniczne,

— co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego* na stanowisku kierownika robót elektrycznych,

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

•Ekspert Nr 4 – Technolog – Kierownik rozruchu – posiadający następujące kwalifikacje i doświadczenie:

— wykształcenie techniczne,

— co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w eksploatacji i/lub rozruchach oczyszczalni ścieków lub biogazowni lub kompostowni lub składowisk odpadów z odzyskiem gazu po ich wybudowaniu lub rozbudowie lub przebudowie lub remoncie, a w tym udział co najmniej przy dwóch rozruchach stacji uzdatniania gazu dla generatorów prądu i/lub przy rozruchu urządzeń przeróbki gazu.

•Ekspert Nr 5 – Kierownik budowy – posiadający następujące kwalifikacje i doświadczenie:

— wykształcenie techniczne,

— co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego* na stanowisku kierownika budowy w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane

Zamawiający dopuszcza możliwość sprawowania przez jedną osobę dwóch funkcji w następującym zakresie tj. sprawowania przez jedna osobę funkcji Kierownika budowy z jedną z pozostałych wymaganych funkcji (ekspertów).

W przypadku pełnienia przez jedną osobę dwóch funkcji, osoba ta musi posiadać kwalifikacje wskazane we wszystkich zakresach wymagań dla tychże osób.

Zamawiający wymaga, by jeden z wyżej wymienionych Ekspertów pełnił równocześnie funkcję Przedstawiciela Wykonawcy, który będzie upoważniony przez Wykonawcę do komunikowania się z Zamawiającym oraz działania w imieniu Wykonawcy w zakresie Kontraktu.

Przedstawiona powyżej lista Kluczowego Personelu nie jest wyczerpująca i może zostać uzupełniona przez Wykonawcę. W składzie personelu Wykonawca winien przewidzieć udział osoby posiadającej doświadczenie zawodowe w zakresie AKPiA. W składzie personelu Wykonawcy należy przewidzieć udział specjalistów koniecznych do właściwego wykonania umowy.

Szczegółowe wymagania dla personelu wskazanego powyżej wskazano w Części I SIZ- IDW.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1) W zakresie wykazania spełnienia warunku o którym mowa w pkt. 10.2.1)b) IDW – Wykonawca składa wykaz osób (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do IDW), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie pracami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

2) W zakresie wykazania spełniania warunku opisanego w pkt. 10.2.1)a) IDW – Wykonawca składa wykaz robót wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, zakresu, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do IDW, wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa powyżej budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się odpowiednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania powyższych dowodów.

W przypadku, gdy Wykonawca zrealizował roboty jako członek Konsorcjum, winien wykazać faktyczny udział w wykonywaniu robót jako członka Konsorcjum spełniający warunek określony w pkt 10.2.1)a) IDW. Zgodnie bowiem z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości z dnia 04 maja 2017r. (w sprawie C-387/14 Esaprojekt), Wykonawca na podstawie samego faktu bycia członkiem konsorcjum, nie może posługiwać się całym potencjałem wiedzy i doświadczenia nabytym przez Konsorcjum. Wykonawca w takim przypadku winien wykazać Zamawiającemu realny zakres swojej partycypacji w zamówieniu zrealizowanym przez Konsorcjum.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych i 00/100), zgodnie z pkt 13 IDW.

Szczegółowe wymagania w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy wskazane zostały w pkt 14 IDW.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Szczegółowe informacje w zakresie warunków płatności wskazane zostały w Części II SIWZ, dostępnej na stronie internetowej Zamawiajacego.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 10 i 11 IDW. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był przedstawiciel jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem, ze skutkiem wobec wszystkich mocodawców. Pełnomocnik dokonuje wszystkich czynności w imieniu mocodawców i na ich rzecz.

Szczegółowe informacje w niniejszym zakresie zostały wskazane w Części I SIWZ - IDW pkt 12, dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Szczegółowe informacje w zakresie warunków realizacji umowy i warunków zmiany umowy zostały wskazane w Części I SIWZ - IDW oraz Części II SIWZ - Kontrakt, dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 21/10/2020
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 19/12/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 21/10/2020
Ortszeit: 11:30
Ort:

Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o., ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego - pkt 23 IDW.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3) ustawy Pzp polegających na powtórzeniu robót zgodnych z przedmiotem zamówienia - zgodnie z pkt 6 IDW.

2.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekaże Zamawiającemu oświadczenie (w formie oryginału) o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 5 do IDW. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wskazanych w pkt 11.5 IDW.

4.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda przedłożenia dokumentów zgodnie z pkt 11.5.4 IDW tj.:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności

f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1170 z późn. zm.).

Ze względu na ograniczoną ilość znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego: www.wod-kiel.com.pl

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przez upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie kopii nastąpiło przez upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art.180-198 ustawy Pzp.

Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;

3) wobec czynności innych niż określone wyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/09/2020