Werken - 435463-2020

16/09/2020    S180

Polen-Tychy: Aanleg van pijpleidingen, communicatielijnen en elektriciteitsleidingen

2020/S 180-435463

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.
Postadres: ul. Kubicy 6
Plaats: Tychy
NUTS-code: PL22C Tyski
Postcode: 43-100
Land: Polen
Contactpersoon: Wojciech Krężel
E-mail: wkrezel@pec.tychy.pl
Telefoon: +48 323256460
Fax: +48 322195040

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.pec.tychy.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platformazakupowa.pl/pn/pec_tychy
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Productie, vervoer en distributie van gas en warmte

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Likwidacja Kotłowni Wilkowyje w Tychach. Budowa sieci ciepłowniczych, przyłącza ciepłowniczego, dwufunkcyjnego węzła cieplnego.

Referentienummer: 19/PN/NZ/VIII/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45231000 Aanleg van pijpleidingen, communicatielijnen en elektriciteitsleidingen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Zakres robót do wykonania obejmuje:

Zadanie 1

Budowa sieci ciepłowniczych wysokoparametrowych 2xDn250/450 i 2xDn200/400 od pkt „Y”

W rejonie potoku Wilkowyjskiego do pkt. „W” w rejonie ul. Podleskiej w Tychach o łącznej długości około 1524mb.

Zadanie 2

Budowa przyłącza ciepłowniczego 2xDn32 do pomieszczenia wymiennikowni zlokalizowanej w budynku kotłowni Wilkowyje przy ul. Dojazdowej 10 w Tychach o łącznej długości około 9mb.

Zadanie 3

Budowa dwufunkcyjnego węzła cieplnego o mocy 100kW (80kW na cele c.o., 20kW na cele c.c.w.) w budynku byłej kotłowni Wilkowyje przy ul. Dojazdowej 10 w Tychach.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45231100 Algemene bouwwerkzaamheden voor pijpleidingen
45231110 Bouwen van pijpleidingen
45100000 Bouwrijp maken van terreinen
45314000 Installeren van telecommunicatie-uitrusting
45111200 Bouwrijp maken en ruimen van bouwterreinen
09323000 Stadsverwarming
45331000 Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning
45332400 Installeren van sanitair
45321000 Warmte-isolatiewerkzaamheden
45311000 Aanbrengen van elektrische bedrading en fittings
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22C Tyski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Tychy

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

W ramach realizacji budowy sieci ciepłowniczej należy wykonać w szczególności:

(Zad.1 i 2)

a) prace przygotowawcze oznaczające rozpoczęcie budowy tj. geodezyjne wytyczenie trasy sieci ciepłowniczej i zagospodarowanie terenu budowy,

b) zamówienie i dostawę preizolowanych kształtek i rur ciepłowniczych oraz pozostałych materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia,

c) zastosowanie muf zgrzewanych elektrycznie - dopuszcza się zastosowanie muf termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie dla średnic płaszcza zewnętrznego mniejszych bądź równych Dz 160,

d) montaż preizolowanej sieci ciepłowniczej wraz z instalacją alarmową zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych z kształtek i rur preizolowanych z pogrubioną izolacją 2xDN40-250 o łącznej długości sieci ciepłowniczej ~1524mb dla zadania. 1;

Dla zadania 2 przyłącze ciepłownicze 2xDn32 ~9mb w izolacji standard,

e) wzdłuż sieci z ciepłowniczych rur preizolowanych (zakres zgodnie z projektem) ułożyć wtórnik 2xRHDPE DN40/3,7 dla kabli do transferu danych wg „Wytycznych dotyczących budowy sieci kanalizacji wtórnikowej przy budowie sieci ciepłowniczych” oraz wykonać szczegółowy montażowy schemat powykonawczy z pomiarem geodezyjnym,

f) badanie wszystkich (100 % ilości) złączy spawanych metodą wizualną i radiograficzną (w przypadku braku możliwości zastosowania metody radiograficznej, dopuszcza się wykonanie badań penetracyjnych lub magnetyczno-proszkowych za zgodą inspektora nadzoru),

g) ścisłą dokumentację powykonawczą instalacji alarmowej tj. schematy montażowe, wykresy reflektometryczne, pomiary oporności,

h) ścisłą dokumentację powykonawczą geodezyjną sieci ciepłowniczej tj. pozycje wszystkich spoin, rzędne terenu, rzędne góry rur ciepłowniczych i rozstaw ich osi, szkice polowe z odpowiednimi znakami umożliwiającymi ich łatwe łączenie, dokumentacja geodezyjna musi być wykonywana na bieżąco, w miarę postępu robót montażowych sieci ciepłowniczej. Należy podać średnicę nominalną rury przewodowej i średnicę zewnętrzną używając oznaczenia np. 2c600/800 dla rur pojedynczych, c40+40/180 dla rur podwójnych oraz symbolem 2t40 dla kanalizacji wtórnikowej; dwoma liniami ciągłymi należy oznaczać osie rur pojedynczych; przed złożeniem powykonawczej dokumentacji geodezyjnej do zasobów geodezyjnych należy uzyskać jej akceptację przez Zamawiającego, zdemontowane sieci ciepłownicze należy usunąć z mapy w zasobach geodezyjnych, a wyłączone z eksploatacji oznaczyć jako nieczynne; należy również przekazać do wydziału geodezji informację o zrealizowanym zadaniu w celu uaktualnienia danych w ewidencji geodezyjnej tzw. ZUD.

i) w razie potrzeby wykonać projekt organizacji ruchu drogowego oraz ustawienie znaków drogowych, tablic informacyjnych wg tego projektu,

j) odtworzenie nawierzchni wraz z renowacją terenu do stanu nie gorszego niż istniejący,

k) gospodarkę odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,

l) zabezpieczenie infrastruktury technicznej w miejscu skrzyżowań lub zbliżeń do rur ciepłowniczych zgodnie z wymaganiami właścicieli / zarządców tej infrastruktury,

m) trwałe oznakowanie armatury, kolorem czerwonym zasilanie, niebieskim powrót,

n) jeżeli w czasie realizacji przedmiotu zamówienia zostaną ujawnione kolizje budowanej sieci ciepłowniczej z instalacjami: wodociągowymi, kanalizacyjnymi, gazowymi, elektroenergetycznymi, telekomunikacyjnymi, podziemnymi, nadziemnymi, lub innymi obiektami budowlanymi umieszczonymi pod ziemią, wówczas Wykonawca zobowiązuje się przy współpracy

Z Zamawiającym do ustalenia sposobu i czasu ich likwidacji. Ujawnione kolizje zobowiązany jest usunąć Wykonawca,

o) roboty demontażowe przeprowadzić zgodnie z dokumentacją projektową,

Pozostały opis zamówienia zgodnie z rozdziałem III pkt 2.3.1 p) do u), pkt. 2.3.2 (zad.3) oraz pkt. 2.4 do pkt. 2.6.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 15/11/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

POIS.01.07.02-00-0009/16

II.2.14)Nadere inlichtingen

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej na przedmiot zamówienia, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena – 97 %, Okres gwarancji na wykonanie budowy sieci ciepłowniczej wraz z użytymi materiałami i armaturą – 3 %.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:

a) posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 1 500 000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych zero groszy).

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w wysokości nie mniejszej niż 1 500 000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych zero groszy) lub równowartość tej kwoty w innej walucie.

Uwaga:

1) Wykonawca składając ofertę winien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową, pod rygorem wykluczenia Wykonawcy z postępowania.

2) Wykonawca składając ofertę winien posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, pod rygorem wykluczenia Wykonawcy z postępowania.

3) W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP aktualny na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli dniem opublikowania ogłoszenia jest sobota.

Wykonawca którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (określonych w rozdz. IX pkt. 3.2 SIWZ) zostanie wezwany do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień ich złożenia):

1. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

2. Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

Eventuele minimumeisen:

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

1. Budowa odcinka sieci ciepłowniczej wraz z renowacją terenu od pkt C52 do C56 wg schematu montażowego (rys. X-26/BP/7 i X-26/BP/8) do dnia 15.06.2021r.

2. Budowa sieci ciepłowniczej, przyłącza cieplnego oraz budowa węzła cieplnego:

2.1. Zakończenie części technologicznej do dnia 01.09.2021r.

2.2. Zakończenie robót wraz z renowacją terenu do dnia 30.09.2021r.

3. Roboty demontażowe urządzeń kotłowni węglowej można rozpocząć po 01.10.2021 r. Wcześniejszy termin rozpoczęcia demontażu możliwy po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.

3.1. Zakończenie demontażu do dnia 15.11.2021.

4. Za datę ukończenia robót budowlanych ujętych w pkt 1 i 2 uważa się datę zgłoszenia do Zamawiającego gotowości do odbioru końcowego ww. robót.

5. Za datę ukończenia robót demontażowych ujętych w pkt 3 uważa się datę zgłoszenia do Zamawiającego gotowości do odbioru końcowego ww. robót.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli:

a) wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

— wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane. Każda z tych robót musi polegać na budowie, przebudowie lub wymianie wodnej sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych o długości nie krótszej niż 900 mb (rozumianej jako długość sieci ciepłowniczej dwuprzewodowej) w ramach jednej umowy.

b) Wykonawca musi wykazać dysponowanie co najmniej 1 osobą posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych,

c) Wykonawca musi wykazać dysponowanie co najmniej 2 osobami na stanowisku spawacza

Posiadającymi aktualne uprawnienia do wykonywania połączeń spawanych z zakresu metody spawania 141 TIG,

d) Wykonawca musi wykazać dysponowanie co najmniej 2 osobami posiadającymi kwalifikacje w zakresie montażu zespołu złącza w technologii rur preizolowanych; wskazane osoby muszą posiadać aktualne świadectwo ukończenia szkolenia z zakresu montażu muf oferowanego systemu.

Uwaga:

1) Zamawiający nie dopuszcza łączenia prac spawaczy i mufiarzy/monterów przez te same osoby.

Wykonawca którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (określonych w rozdz. IX pkt. 3.1 SIWZ) zostanie wezwany do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień ich złożenia):

1. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, długości sieci cieplnej, „dnia-miesiąca-roku” rozpoczęcia oraz zakończenia robót, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

Uwaga:

1) Jeżeli wykaz robót budowlanych, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

2. Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

3. Oświadczenia, że osoby, skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, kwalifikacje wskazane w rozdz. IX pkt 3.1.ppkt b-d SIWZ.

Eventuele minimumeisen:

Wymagania odnośnie oferowanych robót budowlanych określone przez Zamawiającego w rozdziale III pkt 2 ppkt 2.5. a) oraz pkt 9.

Wykonawca spełni wymagania, jeżeli:

a) posiada certyfikat(y) lub sprawozdanie(a) z badań dot. kwalifikowania technologii spawania metali wg warunków technicznych normy PN-EN ISO 15614-1 lub równoważnej – Spawanie

I kwalifikowanie technologii spawania metali. Badanie technologii spawania wydane przez jednostkę (WPQR) oceniającą zgodność lub sprawozdanie z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę. Wymóg dotyczy metody 141 TIG,

b) zaoferuje system preizolowany (rury, kształtki) i mufy zgodnie z rozwiązaniami opisanymi w dokumentacji projektowej i SIWZ,

Wykonawca którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w celu wykazania spełniania wymagań (określonych w rozdz. IX pkt. 4 ppkt 4.1. a) i b)) zostanie wezwany do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień ich złożenia)::

4.6. Certyfikat(y) lub sprawozdanie(a) z badań dot. kwalifikowania technologii spawania metali wydanego(ych) dla Wykonawcy przez jednostkę notyfikowaną (WPQR) według warunków technicznych normy PN-EN ISO 15614-1 lub równoważnej. Wymóg dotyczy metody 141 TIG.

4.7. Dokumenty potwierdzające zaoferowanie systemu preizolowanego i muf zgodnych z rozwiązaniami opisanymi w dokumentacji projektowej i SIWZ (np. aprobaty techniczne, certyfikaty niezależnych podmiotów, karty katalogowe określające parametry techniczne itp.).

Podstawy wykluczenia:

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp (przesłanki wykluczenia obligatoryjne), z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 133 ust. 4 ustawy Pzp.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w następujących przypadkach przewidzianych w art. 24 ust. 5 pkt 1-2, ustawy Pzp (przesłanki wykluczenia fakultatywne):

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidacje jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. – prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2017.1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r – prawo upadłościowe (Dz.U.2017.2344),

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.

3. Wykluczenie Wykonawcy w sytuacji opisanej w pkt 2 b) następuje, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Wadium należy wnieść przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert.

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 110 000,00 PLN (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych zero groszy)

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w:

a) pieniądzu tj. przelewem na konto Zamawiającego,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Dz.U. 2018r. 110 t.j. z dnia 2018.01.12.

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Santander Bank Polska S.A. 45 1090 1652 0000 0001 3382 0634 z dopiskiem: „wadium – przetarg 19/PN/NZ/VIII/2020”

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Zapłata należności nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, po podpisaniu protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

Dopuszcza się fakturowanie częściowe, raz w miesiącu, na podstawie protokołu odbioru robót potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 80 % wartości przedmiotu zamówienia. Fakturowanie końcowe nastąpi po odbiorze końcowym robót.

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Pełnomocnictwo musi być złożone przez Wykonawcę w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby udzielającej pełnomocnictwa, a w przypadku notarialnej kopii kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wykonawcy za pomocą Platformy Zakupowej Zamawiającego:

a) listę osób przeznaczonych do realizacji zamówienia w zakresie czynności wskazanych w załączniku nr 8 do SIWZ wraz z oświadczeniem, że osoby te są zatrudnione na umowę o pracę.

„Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy”, zawiera załącznik nr 4 do SIWZ.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/10/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 17/12/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/10/2020
Plaatselijke tijd: 10:15
Plaats:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego w siedzibie PEC Sp. z o.o. Tychy ul. Kubicy 6 w dniu 19.10.2020 r. o godz. 10:15 w sali konferencyjnej (pokój nr 104).

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę (brutto), jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2. Podczas otwarcia ofert, Zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1) W celu wykazania braku podstaw wykluczenia, spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz spełniania przez oferowane roboty budowlane wymagań Zamawiającego, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty aktualne na dzień składania ofert:

1. Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (w skrócie: JEDZ)

2. Zobowiązanie innego podmiotu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

3. Dowód wniesienia wadium (dotyczy formy niepieniężnej)

2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wszyscy Wykonawcy którzy złożyli oferty, składają, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

3) Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania (określonych w rozdziale IX pkt 1) zostanie wezwany do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień ich złożenia):

1 Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

2. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

4. Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

4) Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu i wymagań zostanie wezwany do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów(aktualnych na dzień ich złożenia):

1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert;

2. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych;

3. oświadczenia, że osoby, skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, kwalifikacje;

4. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;

5. dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;

6. certyfikat(y) lub sprawozdanie(a) z badań dot. kwalifikowania technologii spawania metali wydanego(ych) dla Wykonawcy przez jednostkę notyfikowaną (WPQR) według warunków technicznych normy PN-EN ISO 15614-1 lub równoważnej. Wymóg dotyczy metody 141 TIG.

7. dokumenty potwierdzające zaoferowanie systemu preizolowanego i muf zgodnych z rozwiązaniami opisanymi w dokumentacji projektowej i SIWZ (np. aprobaty techniczne, certyfikaty niezależnych podmiotów,karty katalogowe określające parametry techniczne itp.).

5) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego i formularza „Wyślij wiadomość” dostępnego na stronie Platformy dotyczącej danego postępowania.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/09/2020