Werken - 435463-2020

Submission deadline has been amended by:  491496-2020
16/09/2020    S180

Polen-Tychy: Aanleg van pijpleidingen, communicatielijnen en elektriciteitsleidingen

2020/S 180-435463

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.
Postadres: ul. Kubicy 6
Plaats: Tychy
NUTS-code: PL22C Tyski
Postcode: 43-100
Land: Polen
Contactpersoon: Wojciech Krężel
E-mail: wkrezel@pec.tychy.pl
Telefoon: +48 323256460
Fax: +48 322195040
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.pec.tychy.pl
I.6)Hoofdactiviteit
Productie, vervoer en distributie van gas en warmte

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Likwidacja Kotłowni Wilkowyje w Tychach. Budowa sieci ciepłowniczych, przyłącza ciepłowniczego, dwufunkcyjnego węzła cieplnego.

Referentienummer: 19/PN/NZ/VIII/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45231000 Aanleg van pijpleidingen, communicatielijnen en elektriciteitsleidingen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45231100 Algemene bouwwerkzaamheden voor pijpleidingen
45231110 Bouwen van pijpleidingen
45100000 Bouwrijp maken van terreinen
45314000 Installeren van telecommunicatie-uitrusting
45111200 Bouwrijp maken en ruimen van bouwterreinen
09323000 Stadsverwarming
45331000 Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning
45332400 Installeren van sanitair
45321000 Warmte-isolatiewerkzaamheden
45311000 Aanbrengen van elektrische bedrading en fittings
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22C Tyski
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 15/11/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/10/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/09/2020