Bauleistung - 435464-2020

16/09/2020    S180

Polen-Warschau: Bauarbeiten

2020/S 180-435464

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Postanschrift: ul. Targowa 74
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 03-734
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Dariusz Białek, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy
E-Mail: dariusz.bialek@plk-sa.pl
Telefon: +48 123933455
Fax: +48 123931562

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.plk-sa.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.plk-sa.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.plk-sa.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.plk-sa.pl
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: https://platformazakupowa.plk-sa.pl
I.6)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: transport kolejowy, zarządzanie liniami kolejowymi

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Przebudowa peronów nr 1 i 2 na przystanku osobowym Kraków Business Park wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej” w ramach projektu nr 2015-PL-TM-0001-W

Referenznummer der Bekanntmachung: IREZA3c-216-03/2020;9090/IREZA3/15181/04013/20/P
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Pełna nazwa zamówienia: „Przebudowa peronów nr 1 i 2 na przystanku osobowym Kraków Business Park wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej” w ramach Projektu nr 2015-PL-TM-0001-W pn. „Modernizacja linii kolejowej E30, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków, etap IIb”.

Przedmiotem niniejszego Zamówienia jest zaprojektowanie oraz kompleksowe wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy peronów nr 1 i 2 na przystanku osobowym Kraków Business Park wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45000000 Bauarbeiten
71322000 Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau
71321000 Technische Planungsleistungen für maschinen- und elektrotechnische Gebäudeanlagen
45100000 Baureifmachung
45220000 Ingenieur- und Hochbauarbeiten
45234000 Bauarbeiten für Eisenbahnlinien und Seilbahnsysteme
45234100 Bauarbeiten für Eisenbahnlinien
45231400 Bauarbeiten für Starkstromleitungen
45255600 Rohrschlangenbohrung
45314310 Verlegen von Kabeln
45314000 Installation von Fernmeldeanlagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL214 Krakowski
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1.Przedmiotem niniejszego Zamówienia jest zaprojektowanie oraz kompleksowe wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy peronów nr 1 i 2 na przystanku osobowym Kraków Business Park wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej.

2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia przedstawiony został w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) stanowiącym Tom III niniejszej SIWZ

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 14
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projektu nr 2015-PL-TM-0001-W pn. „Modernizacja linii kolejowej E30, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków, etap IIb”.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Zamawiający korzystając z art. 93 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż może unieważnić postępowanie, o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3) Ustawy.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1.W Postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z Postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Ustawy z wyłączeniem przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) i pkt 14 w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d) Ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 4, 5 i 6 Ustawy (przesłanki wykluczenia fakultatywne) oraz spełniający warunki udziału w Postępowaniu, określone w pkt 8.2 IDW.

2.Zgodnie z art. 22 ust. 1b Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,którzy spełniają warunki dotyczące:

1)Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

2)Sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

3)Zdolności technicznej lub zawodowej.

3.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego Zamówienia,lub jego części,polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując Zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia.

5.W celu wstępnego wykazania, że brak jest podstaw do wykluczenia z Postępowania oraz potwierdzenia spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców zobowiązany jest złożyć Jednolity Dokument, którego wzór stanowi Załącznik do IDW. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w Postępowaniu Wykonawca ograniczy się do ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji poprzez wypełnienie sekcji α w części IV i nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji w części IV Jednolitego Dokumentu. Zamawiający dopuszcza wykonanie niniejszego Zamówienia przy udziale Podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w Załączniku nr 1 do Formularza Ofertowego, części Zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz podać(o ile jest to wiadome)firmy tych Podwykonawców.

6.W przypadku wspólnego ubiegania się o Zamówienie przez Wykonawców (np. Konsorcjum), Jednolity Dokument, którego wzór stanowi Załącznik do IDW,składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie. Jednolity Dokument potwierdza w szczególności brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w Postępowaniu w zakresie,w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w Postępowaniu.

7.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów,w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w Postępowaniu składa także Jednolity Dokument, którego wzór stanowi Załącznik do IDW, dotyczący każdego z tych podmiotów wraz z zobowiązaniem,którego wzór stanowi Załącznik do IDW.

8.Wykonawca wskazujący w Jednolitym Dokumencie Podwykonawców, którym zamierza powierzyć wykonanie części Zamówienia, a na których zasobach nie polega, jeśli jest już wiadome, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia wskazanych w pkt 8.4 IDW, składa Jednolity Dokument,którego wzór stanowi Załącznik do IDW, dotyczący każdego z tych Podwykonawców.

9.Zamawiający przed udzieleniem Zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:

a)okoliczności, o których mowa w Jednolitym Dokumencie Wykonawcy,

b)okoliczności, o których mowa w Jednolitym Dokumencie dotyczącym każdego z tych podmiotów,na którego zasoby powołuje się Wykonawca w zakresie pkt 9.7.1– 9.7.7.

Cd. w VI.3

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, tj.:

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową - w wysokości nie mniejszej niż 3 000 000,00 PLN.

Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2. Ocena spełnienia warunku, o których mowa powyżej nastąpi na podstawie następujących dokumentów:

a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,,

b) innych dokumentów – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w punkcie 2. lit a).

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał:

Co najmniej 1 roboty budowlanej odpowiadającej swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia. Za roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia Zamawiający uzna roboty budowlane, wykonane w ramach jednej lub więcej umów, na zakres których składają się:

•budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane co najmniej 2 peronów wraz z siecią trakcyjną;

•wyposażenia co najmniej 2 peronów w urządzenia nagłaśniające, monitoringu, wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

2. Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę dysponowania osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

a) Dyrektor kontraktu - 1 osoba

b) Kierownik Budowy – 1 osoba

c) Kierownik robót branży konstrukcyjno – budowlanej – 1 osoba

3. Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę dostępności do niżej wymienionych narzędzi i urządzeń technicznych w celu realizacji Zamówienia:

a) co najmniej 1 szt. – dźwig samochodowy i kolejowy o nośności od 15 do 30 ton;

b) co najmniej 1 szt. – spycharka gąsienicowa;

c) co najmniej 1 szt. – wysokowydajna koparka o pojemności łyżki powyżej 1,5 m3;

d) co najmniej 1 szt. – koparka dwudrogowa.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

AD.1

1.Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich przedmiotu, terminów wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane (wzór wykazu stanowi Załącznik do IDW),

2.dowody określające, czy roboty budowlane wymienione w wykazie zostały wykonane należycie, zawierające w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane,

3.inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt 2,

AD.2

1. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnego do wykonania Zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez te osoby czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu stanowi Załącznik do IDW),

AD. 3

1. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania Zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wzór wykazu stanowi Załącznik do IDW),

Wymagania w zakresie spełniania warunku dot. zdolności technicznej i zawodowej zostały szczegółowo opisane w Tom I SIWZ – IDW.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

Całkowita cena brutto – waga: 80 %

Termin realizacji – waga 20 %

Szczegółowo kryterium zostało opisane w Tomie I SIWZ – IDW.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

1.Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 130 000,00 PLN

(słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych)

2. Wadium musi być wniesione w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 Ustawy.

3. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku Postępowania o udzielenie niniejszego Zamówienia w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie pomniejszonej o koszty brutto komunikacji zastępczej dla zakresu podstawowego z zastrzeżeniem postanowień punktu 20 IDW.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:
III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

1.Ofertę wspólną mogą złożyć Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego Zamówienia.

2.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie niniejszego Zamówienia albo reprezentowania w Postępowaniu o udzielenie niniejszego Zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – zgodnie z postanowieniem art. 23 Ustawy.

3.Informacje na temat zasad, na jakich Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia, zawiera pkt 10 Tomu I SIWZ - IDW.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Szczegółowe warunki realizacji umowy opisane są w Tomie II SIWZ – Warunki Umowy.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

Jeżeli w postępowaniu złożone zostaną co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu, po dokonaniu oceny ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzona zostanie aukcja elektroniczna. Aukcja zostanie przeprowadzona na Platformie Zakupowej Zamawiającego dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.plk-sa.pl

Szczegółowe informacje znajdują się w pkt 20.8 IDW.

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/10/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 17/12/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/10/2020
Ortszeit: 12:00
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy, 31-157 Kraków, Pl. Matejki 12, w „sali konferencyjnej” (II piętro).

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Cd. Sekcji III.1.1

10.Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z Postępowania:

1).informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2).informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 (z wyłączeniem przesłanki zawartej w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) Ustawy) oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 6 Ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3).informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 (z wyłączeniem przesłanki zawartej w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) Ustawy) oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – w odniesieniu do osób fizycznych,

4).odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy,

5).oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku do IDW),

6).oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy (sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku do IDW),

7).oświadczenie Wykonawcy o wydaniu albo braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku do IDW) a w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

8).oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi Załącznik do IDW),

11. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty określone w pkt 9.8 IDW. Szczegółowe informacje znajdują się w Tomie I SIWZ - IDW zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem https://platformazakupowa.plk-sa.pl.

12. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w Formularzu Ogłoszenia szczegółowe informacje dotyczące,w szczególności: formy oraz sposobu złożenia oferty, rodzajów i formy dokumentów, oświadczeń składanych wraz z ofertą oraz w toku postępowania na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia oraz potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert i ich znaczenia znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dostępnej na stronie: https://platformazakupowa.plk-sa.pl.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1.Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i następnych Ustawy.

2.Wobec niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w toku Postępowania lub w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności, do których podjęcia zobowiązany jest Zamawiający przepisami Ustawy, Wykonawca może wnieść odwołanie.

3.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje te zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób.

6.Odwołanie wobec treści Ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.

7.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/09/2020