Fournitures - 435513-2020

Submission deadline has been amended by:  467598-2020
16/09/2020    S180

Pologne-Varsovie: Installations radio

2020/S 180-435513

Avis de marché – secteurs spéciaux

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Poczta Polska Spółka Akcyjna
Adresse postale: ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL POLSKA
Code postal: 00-940
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Marcin Rososiński
Courriel: przetargi.pi@poczta-polska.pl
Téléphone: +48 226565008
Fax: +48 226565005
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.poczta-polska.pl
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://portal.smartpzp.pl/poczta-polska
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.6)Activité principale
Services postaux

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Leasing systemu RFID wraz z infrastrukturą IT

Numéro de référence: BZA.2600.570.2019
II.1.2)Code CPV principal
32344250 Installations radio
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest nabycie przez Wykonawcę i oddanie przez Wykonawcę Zamawiającemu, do używania i pobierania pożytków, na okres leasingu określony wzorem Umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, zwanym dalej również „wzorem Umowy”, a następnie przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego, z chwilą upływu powyższego okresu leasingu, prawa własności:

a) instalacji obejmującej bramki stacjonarne i mobilne Radio-frequency identification, w skład której wchodzą również: przemysłowe drukarki – 6 szt., przystosowane do druku na samoprzylepnych etykietach ze znacznikami RFID RAIN w rolkach wraz z systemem sterującym, zwanej dalej łącznie również „Systemem RFID”, oraz

b) pozostałej infrastruktury i sprzętu IT, zwanych dalej łącznie również „Infrastrukturą IT”, w skład której wchodzą w szczególności:

— sprzęt komputerowy – komputery stacjonarne PC,

— szafy krosownicze wraz z wyposażeniem i zasilaniem,

— elementy tworzące Instalację Punktów Logicznych,

— przełączniki (switch).

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług napraw i ekspertyz urządzeń drukujących należących do Zamawiającego, wymienionych w załączniku nr 1 do Umowy (której wzór stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ) i znajdujących się w placówkach pocztowych, rozlokowanych na terenie całego kraju.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Termin dostawy, montażu i uruchomienia systemu RFID wraz z infrastrukturą IT / Pondération: 20 %
Critère de qualité - Nom: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia / Pondération: 20 %
Prix - Pondération: 60 %
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 17
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

POIR.04.01.04-00-0108/18

II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i pkt 8 Pzp.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c, art. 24 ust.1pkt 14 w zw. z ust. 1 pkt 13 lit. a–c i art. 24 ust. 1 pkt 21 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym; w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ;

f) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 12.1.1991 o podatkach i opłatach lokalnych, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ;

g) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ;

h) oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu;

i) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca składa to oświadczenie na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), w zakresie określonym przez Zamawiającego w SIWZ.

3. Pozostałe informacje dotyczące udziału w postępowaniu zawarte są w SIWZ.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również należycie wykonuje, co najmniej jedną dostawę, wraz z montażem i uruchomieniem, lub odpowiednio, wraz z wdrożeniem, systemu automatycznej identyfikacji i śledzenia obiektów opartych o technologię RAIN RFID (ISO 18000-6), obejmującego co najmniej 60 bramek RFID, o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN netto.

W przypadku, gdy zamówienie jest w trakcie realizacji, Wykonawca, celem potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku, winien wykazać, że dostawy faktycznie zrealizowane do dnia, w którym upływa termin składania ofert, spełniają wymagania określone w powyższym warunku.

2. W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, spełniających wymogi wskazane w rozdz. V ust. 1 pkt 2 lit. a SIWZ, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, sporządzonego z wykorzystaniem wzoru stanowiącego –Załącznik nr 7 do SIWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenia Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3. Pozostałe informacje dotyczące udziału w postępowaniu Wykonawców, zawarte są w SIWZ.

III.1.6)Cautionnement et garanties exigés:

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 80 000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych), przed upływem terminu składania ofert.

III.1.7)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:

Szczegółowe informacje, dotyczące warunków finansowych i uzgodnienia płatnicze zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Szczegółowe warunki realizacji umowy zawarto we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 02/10/2020
Heure locale: 14:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 2 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 02/10/2020
Heure locale: 14:30
Lieu:

Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w formie transmisji on-line (link do transmisji umieszczony zostanie na platformie przed upływem terminu składania ofert). Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:

1. Dokument, o którym mowa w pkt III.1.1 ppkt 2 lit. i niniejszego ogłoszenia, składa się wraz z ofertą.

2. Dokument, o którym mowa w pkt. III.1.1 ppkt 2 lit. h niniejszego ogłoszenia, składa się w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp.

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa: w pkt III.1.1 ppkt 2 lit. a–g, w pkt III.1.3 ppkt 2 niniejszego ogłoszenia.

4. Szczegółowe informacje zostały podane w SIWZ.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

3. Szczegółowe przepisy dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w dziale VI Pzp.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych
Ville: Warszawa
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Adresse internet: www.poczta-polska.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
11/09/2020