Lieferungen - 435514-2020

16/09/2020    S180

Polen-Warschau: Alarmsysteme

2020/S 180-435514

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Poczta Polska S.A.
Postanschrift: ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 00-940
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Poczta Polska S.A., Biuro Zamówień, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa
E-Mail: sekretariat.bza@poczta-polska.pl

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.poczta-polska.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://portal.smartpzp.pl/poczta-polska
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Postdienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup urządzeń i materiałów do systemów alarmowych.

Referenznummer der Bekanntmachung: BZA.2600.1384.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
35121700 Alarmsysteme
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zakup urządzeń i materiałów do systemów alarmowych.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Polska – szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr 2 do projektu umowy.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż wraz z dostawą do odbiorców (jednostek organizacyjnych Zamawiającego) urządzeń i materiałów wchodzących w skład systemów: SSWiN (sygnalizacji włamania i napadu), CCTV (telewizja dozorowa), SKD (kontroli dostępu).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający gwarantuje wykupienie 70 % wartości przedmiotu umowy. Pozostałe 30 % wartości umowy może zostać wykorzystane w całości lub w części w zależności od potrzeb i woli Zamawiającego (prawo opcji). Nie wykupienie przez Zamawiającego przedmiotu umowy o wartości większej niż 70 %, nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tytułu nie zrealizowania umowy.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp). W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów i oświadczeń:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c ustawy Pzp, w art. 24 ust. 1 pkt 14 w zw. z ust. 1 pkt 13 lit. a–c ustawy Pzp i w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (wzór oświadczenia obejmuje Załącznik nr 6 do SIWZ);

f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;

h) oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wykonawca wraz z oświadczeniem może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

i) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie Wykonawca składa na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) w zakresie określonym przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

2. Informacje dotyczące udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawców którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz informacje dotyczące powoływania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów określone zostały w SIWZ.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – należycie wykonał lub wykonuje (dotyczy świadczeń okresowych lub ciągłych) umowę lub umowy dostawy części zamiennych do systemów alarmowych o łącznej wartości nie mniejszej niż 150 000,00 PLN (z podatkiem od towarów i usług), z zastrzeżeniem, że łączna wartość została dostarczona, w ramach maksymalnie czterech umów. W przypadku umów wykonywanych Wykonawca musi wykazać, że na dzień składania ofert zgodnie z umową bądź umowami, której/ych przedmiotem była dostawa części zamiennych do systemów alarmowych otrzymał tytułem ceny nie mniej niż 150 000 PLN (z podatkiem od towarów i usług). Wraz z podaniem wartości brutto tych dostaw, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, na rzecz których dostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny, o obiektywnym charakterze, Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, może złożyć oświadczenie Wykonawcy.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed terminem składania ofert w wysokości 15 000,00 PLN, słownie: piętnaście tysięcy złotych. Gwarancja w pozycjach od nr 1 do nr 194 w Formularzu cenowym jest kryterium oceny oferty, Gwarancja w poz. od nr 195 do nr 274 wynosi 12 miesięcy.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Należności za każdą dostawę zostaną uregulowane w terminie 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Szczegółowe warunki realizacji umowy zawarto w projekcie umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/10/2020
Ortszeit: 14:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/10/2020
Ortszeit: 14:30
Ort:

Poczta Polska S.A., Biuro Zamówień, Dział Zamówień Centralnych, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, sala konferencyjna nr 1.7. W przypadku utrzymania się aktualnej na dzień wszczęcia niniejszego postępowania sytuacji epidemiologicznej, w szczególności braku odwołania do dnia otwarcia ofert stanu epidemii, otwarcie ofert odbędzie się w formie transmisji on-line.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Dokument, o którym mowa w pkt III.1.1 ppkt 1 lit. i niniejszego ogłoszenia składany jest razem z ofertą.

2. Dokument, o którym mowa w pkt III.1.1 ppkt 1 lit. h niniejszego ogłoszenia składa się w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji, o której mowa w art. 86. ust. 5 Pzp.

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt III.1.1 ppkt 1 lit. a–g oraz pkt III.1.3 niniejszego ogłoszenia.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidzianej w Pzp, jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

3. Szczegółowe przepisy dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w dziale VI Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/09/2020