Lieferungen - 435561-2020

16/09/2020    S180

Polen-Puchaczów: Werkzeugteile

2020/S 180-435561

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 155-380188)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance
Nationale Identifikationsnummer: PL 7130005784
Postanschrift: Bogdanka
Ort: Puchaczów
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Postleitzahl: 21-013
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Szymon Lejawka
E-Mail: slejawka@lw.com.pl
Telefon: +48 814625037
Fax: +48 814625007

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.lw.com.pl

Adresse des Beschafferprofils: http://www.lw.com.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa nowych części zamiennych do kluczy IW12 140 AX w podziale na dwa zadania

Referenznummer der Bekanntmachung: 3549/EZP/SLE/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
44514200 Werkzeugteile
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych części zamiennych do kluczy IW12 140 AX w podziale na dwa zadania zgodnie z zapisami SIWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/09/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 155-380188

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Anstatt:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający wymaga, aby w celu potwierdzenia posiadania niezbędnej zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawcy wykazali, że:

— w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co najmniej dwa zamówienia na dostawy części zamiennych do kluczy IW – 12 140 AX na wartość minimum 100 000,00 PLN* netto każde zamówienie, niezależnie od ilości zadań, na które Wykonawca składa ofertę.

* W przypadku, gdy w Wykonawca poda kwoty w walucie innej niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w niniejszej literze, Zamawiający przyjmie wartość w PLN wg kursu średniego NBP (tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (a jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia nie zostanie opublikowany przez NBP średni kurs walut, wówczas Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu tabeli kursów opublikowanej przez NBP).

muss es heißen:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający wymaga, aby w celu potwierdzenia posiadania niezbędnej zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawcy wykazali, że:

— w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co najmniej dwa zamówienia na dostawy części zamiennych do kluczy hydraulicznych stosowanych w podziemnych zakładach górniczych na wartość minimum 100 000,00 PLN* netto każde zamówienie, niezależnie od ilości zadań, na które Wykonawca składa ofertę.

* W przypadku, gdy w Wykonawca poda kwoty w walucie innej niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w niniejszej literze, Zamawiający przyjmie wartość w PLN wg kursu średniego NBP (tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (a jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia nie zostanie opublikowany przez NBP średni kurs walut, wówczas Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu tabeli kursów opublikowanej przez NBP).

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 28/09/2020
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 29/09/2020
Ortszeit: 11:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 28/09/2020
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 29/09/2020
Ortszeit: 12:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: