Lieferungen - 435583-2019

17/09/2019    S179

Rumänien-Bukarest: Mobile, modulare Containergebäude

2019/S 179-435583

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
Nationale Identifikationsnummer: 16054368
Postanschrift: Str. Dinicu Golescu nr. 38
Ort: Bucureşti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 010873
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Dna Ioana Silvia Bărbulescu
E-Mail: achizitiipublicebuget@andnet.ro
Telefon: +40 212643310
Fax: +40 212643417

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.cnadnr.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.e-licitatie.ro
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Achiziţia, transportul și montajul insulei centrale modulare pentru sensul giratoriu de la intersecția DN 1A (poz. km 84+320) cu DN 1B (poz. km 10+155)”

Referenznummer der Bekanntmachung: 16054368/2019/2589/S/1+2
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
44211100 Mobile, modulare Containergebäude
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Achiziţia, transportul și montajul insulei centrale modulare pentru sensul giratoriu de la intersecția DN 1A (poz. km 84+320) cu DN 1B (poz. km 10+155).

Descrierea produselor este disponibila in caietul de sarcini si Anexa 1 la acesta, din cadrul prezentei documentatii de atribuire.

Termene pentru depunerea/raspunsul la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare:

A. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de maxim 22 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

In conformitate cu prevederile art. 161 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarficar [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 797 894.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45223820 Fertigbauelemente und -teile
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO ROMANIA
Hauptort der Ausführung:

ROMÂNIA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Achiziţia, transportul și montajul insulei centrale modulare pentru sensul giratoriu de la intersecția DN 1A (poz. km 84+320) cu DN 1B (poz. km 10+155).

Descrierea produselor este disponibila in caietul de sarcini si Anexa 1 la acesta, din cadrul prezentei documentatii de atribuire.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnica. / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnica. / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 6
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerința nr. 1.

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016, respectiv art. 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016.

Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, respectiv art. 202 alin. (1) din Legea 99/2016.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, care urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității/entității contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, sunt:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării,

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice,

— alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167, autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Cerința nr. 2

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității/entității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:

— Florin Sorin Sacrlat – director general C.N.A.I.R. S.A.,

— Cristian Andrei – director general adjunct D.G.E.I.R.,

— Masala Ionut Laurentiu – director general adjunct D.G.E.F.,

— Barbulescu Ioana Silvia – director DAPBSOIRKIA,

— Nunweiler Iohann – sef Departament Licitatii,

— Adriana Cucu – DAPBSOIRKIA, sef SAPAD,

— Radu Ileana – DAPBSOIRKIA, sef SAL,

— Chivu Florina – DAPBSOIRKIA, sef SAS,

— Gheorghita Oana Maria – DAPBSOIRKIA, sef SC,

— Bobalca Anca Elena – DAPBSOIRKIA, sef BAA,

— Albota Ciprian – DAPBSOIRKIA, sef BPMAP,

— Vlasceanu Florentina,

— Mares Ion Lucian,

— Slubschi Ion,

— Amelia Luiza Coman,

— Goga Georgeta,

— Nisipeanu Cristina,

— Radutu Dragos Aurelian,

— Jipa Ileana Carmen,

— Farmazon Daniela,

— Botez Georgeta-Geanina,

— Tudor Ioana,

— Popa Irina,

— Constantin Claudia Roxana,

— Eduard Farmazon – DAPBSOIRKIA,

— Ticu Alexandru Catalin – Directia Financiara, sef Serviciul CFP,

— Popa Raluca Marilena,

— Duina Neluta Veronica,

— Givan Danut Grigore,

— Otelea Georgian Victor,

— Dogaru IoanVictor,

— Roman Aurelia Diana – Directia Financiara, Serviciul CFP,

— Filipescu Andrei – director DJ

— Palii Raluca-Maria – director adj. DJ

— Hlibocianu Ruxandra Mihaela – DJ, sef SAC

— Tinte Dana-Ecaterina,

— Cambosie Laura,

— Stanescu Roxana-Mihaela,

— Stan Mihai Iulian,

— Apostol Mircea,

— Anca Diana – DJ,

— Filip Gianina – sef DRU,

— Bujor Alexandru Dan – expert SSM CPP

— Ecaterina Munteanu – director D.S.C.M.T.,

— Flavius-Florin Paval – sef S.S.T.,

— Alex Alexa – inginer S.S.T.,

— Marina-Daniela Stanciulescu – sef B.A.S.T.,

— Bumbac Georgeta – presedinte consiliul de administratie al C.N.A.I.R. S.A.,

— Mocanu Mihaela,

— Mihalache Costin,

— Godeanu Teodor Narcis,

— Stan Razvan Gabriel,

— Ion Iordachescu,

— Tirca Fabian – membrii consiliul de administratie al C.N.A.I.R. S.A.

Modalitatea de îndepli [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Specificati cifra de afaceri medie anuala. Cerința nr.1. Ofertantul trebuie sa demonstrezeca nivelul minim al cifrei de afaceri totala medie anuala pe ultimii 3 ani (2016, 2017, 2018) să fie cel puțin egala cu 79 700 RON.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se va completa DUAE de către operatorii economici (ofertanți/ofertanți asociați/terți susținători) participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială cu informațiile solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: bilanțuri contabile sau extrase de bilanț, rapoarte de audit financiar sau alte documente emise de organisme specializate care confirmă nivelul cifrei de afaceri înscris în DUAE.

Nota 1. Daca din motive obiective si justificate, operatorul economic nu este in masura sa prezinte documentele solicitate, acestea este autorizat sa faca dovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt document care poate fi considerat adecvat.

Nota 2. Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie si ofertantul asociat va completa DUAE „Criterii de selectie” sectiunea B „Capacitatea economica si financiara” subsectiunea „Cifra de afaceri medie anuala”.

Nota 3.

(a) pentru transformarea in lei se va utiliza cursul mediu pentru anul respectiv publicat pe site-ul www.bnr.ro

— 2016 – 1 EUR = 4,4908 RON,

— 2017 – 1 EUR = 4,5681 RON,

— 2018 – 1 EUR = 4,6535 RON,

(b) pentru alte monede decat euro, se transforma mai intai in euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anii 2016, 2017 si 2018 publicat pe site-ul http://ecb.int

Pentru transformarea euro in lei se vor urma indicatiile de la punctul (a).

Nota 4. In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens, vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 48 din H.G. nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Nota 5. In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE „Criterii de selectie” sectiunea B „Capacitatea economica si financiara” subsectiunea „Cifra de afaceri medie anuala”.

Nota 6. In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta:

(a) angajamentul ferm privind sustinerea economica si financiara acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul nr. 3. Angajamentul ferm va fi incarcat in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii,

(b) documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care rezulta modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm. Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii,

(c) situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare aferente anilor 2016, 2017, 2018 din care rezulta indeplinirea nivelului minim solicitat al cerintei privind situatia economica si financiara. Documentele mentionate la pct. (c) vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea autoritatii contractante, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Capacitate tehnica. Cerința nr. 1. Ofertanții trebuie să demonstreze, că în ultimii 3 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor) au furnizat produse similare in valoare cumulata de cel puțin 398 000 RON fara TVA. Prin produse similare se inteleg: produse prefabricate din beton.

Proportia de subcontractare. Informatii privind subcontractarea.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității contractante. Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul/ofertanții clasat/clasați pe primulloc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: procesul-verbal de recepție sau alte documente din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, cantitatea/valoarea, perioada și locul livrării; recomandări; alte documente echivalente.

Nota 1. Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie si ofertantul asociat va completa DUAE.

Nota 2. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a se adresa beneficiarului final al produselor pentru confirmarea experientei similare prezentate de ofertant in cadrul DUAE.

Nota 3. In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens, vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 48 din H.G. nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Nota 4. In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă.

Nota 5. In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta:

(a) angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii tehnice acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul nr. 4. Angajamentul ferm va fi incarcat in mod obligatoriu in SEAP, impreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii,

(b) documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm. Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii,

(c) procesul-verbal de recepție sau alte documente din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, cantitatea/valoarea, perioada și locul livrării; recomandări; alte documente echivalente, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica, respectiv produsele furnizate, perioada de livrare si valoarea acestora. Documentele mentionate la pct. (c) vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea autoritatii contractante, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor.

Nota 6.

(a) pentru transformarea in lei se va utiliza cursul mediu pentru anul respectiv publicat pe site-ul www.bnr.ro

— 2016 – 1 EUR = 4,4908 RON,

— 2017 – 1 EUR = 4,5681 RON,

— 2018 – 1 EUR = 4,6535 RON si

— 2019 – 1 EUR = 4,7216 RON,

(b) pentru alte monede decat euro, se transforma mai intai in euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2016, 2017, 2018 si 2019 publicat pe site-ul http://www.ecb.int

Pentru transformarea euro in lei se vor urma indicatiile de la punctul (a).

Se vor preciza părții/părților din contract pe care operatorul economic intenționează să o/le subcontracteze, dacă este cazul. In cazul în care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul are obligatia de a completa DUAE „Proportia de subcontractare”. De asemenea, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat, cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă. In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul va prezenta odata cu depunerea DUAE, acordul de subcontractare. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, anterior atribuirii contractului, la solicitarea autoritatii contractante, va prezenta, daca este cazul, documente relevante referitoare la capacitatea tehnica a subcontractantilor propusi cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv.

Nota 1. În cazul în care este identificată o situaţie de excludere, cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor art. 170 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractantă solicită ofertantului, o singură dată, să înlocuiască un subcontractant în legătură cu care a rezultat, în urma verificării, că se află în această situaţie. Autoritatea contractanta va efectua plati directe corespunzătoare părții/părților din contract îndeplinite de către subcontractantii propuși în ofertă pentru produsele furnizate contractantului potrivit contractului dintre contractant și subcontractant în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, doar dacă subcontractantii solicită acest lucru si isi exprima opțiunea în acest sens, la momentul semnarii contractului. Autoritatea contractanta va efectua plati directe corespunzătoare părții/părților din contract îndeplinite de către subcontractantii propuși în ofertă pentru produsele furnizate contractantului, potrivit contractelor dintre contractant și subcontractant, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, doar dacă subcontractantii solicită acest lucru si isi exprima opțiunea în acest sens, la momentul semnarii contractului. In conformitate cu prevederile art. 218 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, ulterior atribuirii contractului la incheierea acestuia, prezentarea contractului/contractelor incheiate intre contractant si subcontractantul/subcontractantii nominalizat/nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia/acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in contractul de achizitie publica. Raspunderea contractantului în ceea ce priveste modul de îndeplinire a contractelor nu este diminuata în cazul în care o parte/parti din acesta sunt îndeplinite de subcontractanti.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 21/10/2019
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 21/04/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 21/10/2019
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1) Durata contractului: 6 luni;

2) Operatorii economici participanti la procedura de atribuire, vor completa direct in SEAP, in sectiunea dedicata a procedurii, DUAE configurat de autoritatea contractanta. Raspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participa la procedura vor fi completate in SEAP in mod direct, dupa autentificare, de catre fiecare participant. Este necesar ca toti cei care trebuie sa raspunda la DUAE sa fie inregistrati ca utilizatori ai sistemului.

Pentru cazurile in care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile in care ofertantul are subcontractanti sau terti sustinatori, fiecare operator economic se va autentifica in sistem si va accesa prezenta procedura de atribuire, in vederea completarii DUAE, in calitatea in care a fost inclus in procedura (asociat, subcontractant, tert sustinator);

3) Persoana care se consideră vătămată de un act al autoritatii contractante poate sesiza consiliul în vederea anulării actului autorităţii contractante, obligării acesteia la emiterea unui act sau la adoptarea de măsuri de remediere, precum şi pentru recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, în termenul prevazut de legislatie.

Nota 1. Autoritatea contractanta recomanda oricarui operator economic interesat de procedura de achizitie aflata in desfasurare, sa transmita solicitarile de clarificari/contestatii in legatura cu documentatia de atribuire prin intermediul SEAP, pana la data limita de depunere a ofertelor.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Contestaţie conform Legii 101/2016 cu modificările şi completările ulterioare.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Direcţia Achiziții Publice Buget de Stat pentru Obiective de Investiții și RK, Întreținere și Administrare
Postanschrift: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1
Ort: București
Postleitzahl: 010873
Land: Rumänien
E-Mail: achizitiipublicebuget@andnet.ro
Telefon: +40 212643310
Fax: +40 212643417

Internet-Adresse: www.cnair.ro

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/09/2019