Services - 435640-2020

16/09/2020    S180

Pologne-Poznań: Services de conception de pipelines

2020/S 180-435640

Avis d'attribution de marché – secteurs spéciaux

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Aquanet SA
Adresse postale: ul. Dolna Wilda 126
Ville: Poznań
Code NUTS: PL415 Miasto Poznań
Code postal: 61-492
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Małgorzata Danek
Courriel: malgorzata.danek@aquanet.pl
Téléphone: +48 618359201
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.aquanet.pl
Adresse du profil d’acheteur: www.aquanet.ezamawiajacy.pl
I.6)Activité principale
Eau

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Opracowanie projektu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Rogalinek

Numéro de référence: Z/24/2020
II.1.2)Code CPV principal
71322200 Services de conception de pipelines
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu (dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy) dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Rogalinek w ramach zadania inwestycyjnego 5-03-17-154-1 „Mosina kanalizacja sanitarna w rej. ul. Słonecznej w Rogalinku” wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia od dnia zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych do podpisania protokołu odbioru końcowego tych robót.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Valeur hors TVA: 59 900.00 PLN
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
71248000 Supervision du projet et documentation
71320000 Services de conception technique
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL418 Poznański
II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu (dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy) dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Rogalinek w ramach zadania inwestycyjnego 5-03-17-154-1 „Mosina kanalizacja sanitarna w rej. ul. Słonecznej w Rogalinku” wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia od dnia zawarcia umowy z

wykonawcą robót budowlanych do podpisania protokołu odbioru końcowego tych robót.

Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczące rozwiązań projektowych zawarte są w załączonych warunkach technicznych wydanych przez Aquanet SA stanowiących podstawę projektowania.

W ramach nadzoru autorskiego należy przewidzieć:

— karty nadzoru z pobytem na budowie – 10 kart nadzoru,

— karty nadzoru bez pobytu na budowie – 10 kart nadzoru,

łącznie wszystkich kart nadzoru 20.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 065-156189
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif

Section V: Attribution du marché

Marché nº: Z/24/2020
Intitulé:

Opracowanie Projektu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Rogalinek

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
18/08/2020
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Sweco Consulting sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Roosevelta 22
Ville: Poznań
Code NUTS: PL415 Miasto Poznań
Code postal: 60-829
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 88 000.00 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 59 900.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

Geodeta Opracowanie map zasadniczych do celów

Projektowych w skali 1:500

Geolog Przygotowanie opinii geotechnicznej wraz z

Badaniem agresywności wód oraz

Ewentualnym projektem robót geologicznych

I dokumentacji geologiczno- inżynierskiej w

Przypadku stwierdzenia złożonych

Warunków

Dendrolog Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z

Uzyskaniem ewentualnej decyzji na wycinkę

Oraz projektem nasad

V.2.6)Prix payé pour les achats d'opportunité

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: www.uzp.gov/kio
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Pays: Pologne
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Pays: Pologne
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
11/09/2020