Services - 435649-2020

16/09/2020    S180

Pologne-Lublin: Location d'autobus et d'autocars avec chauffeur

2020/S 180-435649

Avis d'attribution de marché – secteurs spéciaux

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Polregio sp. z o.o. w Warszawie, ul. Kolejowa 1, 01-217 Warszawa, Lubelski Zakład w Lublinie
Adresse postale: ul. Gazowa 4
Ville: Lublin
Code NUTS: PL814 Lubelski
Code postal: 20-406
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Andrzej Pawłowski
Courriel: andrzej.pawlowski.lub@p-r.com.pl
Téléphone: +48 722348982
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.polregio.pl
I.6)Activité principale
Services de chemin de fer

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Wykonywanie kolejowej komunikacji zastępczej na linii nr 30

Numéro de référence: PRTb-251/4/2020
II.1.2)Code CPV principal
60172000 Location d'autobus et d'autocars avec chauffeur
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Wykonywanie kolejowej komunikacji zastępczej na linii nr 30 za odwołane pociągi:

1) I etap – za 12 odwołanych pociągów na odcinku Lublin Gł. / Lubartów Słowackiego – Parczew Kolejowa – Lubartów Słowackiego / Lublin Gł. w okresie 31.8.2020–6.12.2020;

2) II etap – za 8 odwołanych pociągów na odcinku Lubartów / Lubartów Słowackiego – Parczew Kolejowa – Lubartów Słowackiego / Lubartów w okresie 7.12.2020–30.7.2021.

Przewidywana ilość kilometrów do przejechania w ramach kolejowej komunikacji zastępczej wynosi 247 101 kilometrów.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Valeur hors TVA: 659 759.67 PLN
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL814 Lubelski
II.2.4)Description des prestations:

Wykonywanie kolejowej komunikacji zastępczej na linii nr 30 za odwołane pociągi:

1) I etap – za 12 odwołanych pociągów na odcinku Lublin Gł. / Lubartów Słowackiego – Parczew Kolejowa – Lubartów Słowackiego / Lublin Gł. w okresie 31.8.2020–6.12.2020;

2) II etap – za 8 odwołanych pociągów na odcinku Lubartów / Lubartów Słowackiego – Parczew Kolejowa – Lubartów Słowackiego / Lubartów w okresie 7.12.2020–30.7.2021.

Przewidywana ilość kilometrów do przejechania w ramach kolejowej komunikacji zastępczej wynosi 247 101 kilometrów.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak.

Numer identyfikacyjny projektu: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 30 na odcinku Lubartów–Parczew” przewidzianego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego 2014–2020, kod projektu: IPS-00870-I.

II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 148-364026
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif

Section V: Attribution du marché

Marché nº: CRU-K/Lu/30/2020
Intitulé:

Wykonywanie kolejowej komunikacji zastępczej na linii nr 30

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
31/08/2020
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 11
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Jacek Legendziewicz Jordan Group
Adresse postale: ul. Gęsia nr 8
Ville: Kraków
Code NUTS: PL214 Krakowski
Code postal: 31-535
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Valeur totale du marché/du lot: 712 540.44 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance
V.2.6)Prix payé pour les achats d'opportunité

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: Nie dotyczy
Ville: Nie dotyczy
Pays: Pologne
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Pouczenie o środkach ochrony prawnej:

1. Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, przysługuje odwołanie.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

3. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) 10 dni – wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ – od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

3) 10 dni – wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 – od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
11/09/2020