Dienstleistungen - 435658-2020

16/09/2020    S180

Polska-Legnica: Usługi ubezpieczeniowe

2020/S 180-435658

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 177-428238)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Koleje Dolnośląskie S.A.
Adres pocztowy: ul. Kolejowa 2
Miejscowość: Legnica
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod pocztowy: 59-220
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Michalik
E-mail: przetarg@kolejedolnoslaskie.eu
Tel.: +48 768506511
Faks: +48 768553302
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kolejedolnoslaskie.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi ubezpieczeniowe dla spółki Koleje Dolnośląskie S.A.

Numer referencyjny: KD/OZ/U/23/2020
II.1.2)Główny kod CPV
66510000 Usługi ubezpieczeniowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi ubezpieczeniowej na rzecz Zamawiającego w zakresie:

1) ubezpieczenia casco pojazdów szynowych;

2) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności i posiadanego mienia – polisa podstawowa;

3) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności i posiadanego mienia – polisa nadwyżkowa;

4) ubezpieczenia mienia ruchomego i trwałego od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania i oczekiwania Zamawiającego zostały podane we Wzorze umowy [część II SIWZ (WU)], Opisie przedmiotu zamówienia [część III SIWZ (OPZ)] uwzględniających podział przedmiotu zamówienia na części, a także załącznikach do SIWZ IDW.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/09/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 177-428238

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.5
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria udzielenia zamówienia; Kryteria określone poniżej
Zamiast:

Kryterium jakości - Nazwa: Warunki fakultatywne/waga / Waga: 10 %

Cena - Waga: 90 %

Powinno być:

Cena - Waga: 100 %

VII.2)Inne dodatkowe informacje: