Vul deze korte enquête in en help ons de TED-website te verbeteren.

Leveringen - 435713-2019

17/09/2019    S179    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Târgu Mureș: Schoolmeubilair

2019/S 179-435713

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Primăria Municipiului Târgu Mureș
Nationaal identificatienummer: 4322823
Postadres: Piața Victoriei nr. 3
Plaats: Târgu Mureș
NUTS-code: RO125
Postcode: 540026
Land: Roemenië
Contactpersoon: Horhat Alina Anca
E-mail: licitatie@tirgumures.ro
Telefoon: +40 265268330
Fax: +40 365801856

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.tirgumures.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acord-cadru „Furnizare de mobilier preșcolar, mobilier școlar și mobilier de birou”

Referentienummer: 4322823/2018/108,111,112,113,114
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39160000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

„Furnizare de mobilier preșcolar, mobilier școlar și mobilier de birou.”

Cantitatile estimate minime si maxime ale acordului cadru si cantitățile minime și maxime ale unui contract subsecvent se regasesc in Anexa 3 a caietului de sarcini.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor 20 de zile, iar termenul limita in care autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este: 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 210 000.00 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39130000
39161000
45421150
60000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO125
Voornaamste plaats van uitvoering:

Municipiul Targu Mures.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Frecventa si valoarea contractelor care urmeaza sa fie atribuite.

Valoarea maximă estimată a acordului-cadru este de 4 379 393,96 RON.

Valoarea minimă estimată a acordului-cadru este de 1 670 500,00 RON.

Valoarea maximă estimată a unui contract subsecvent este de 960 500,00 RON.

Valoarea minimă estimată a unui contract subsecvent este de 8 300,00 RON.

— Minim 5 contracte subsecvente/an la valoarea minima a subsecventelor,

— Maxim 1 contract subsecvent in primul an la valoarea maxima a subsecventelor, respectiv un contract subsecvent la valoarea maxima a subsecventelor in al doilea si al treilea an.

Cantitati.

Cantităţile maxim estimate pentru acordul-cadru sunt.

Pupitre școlare:

— pupitru individual reglabil: 2 000 bucati,

— pupitru individual fix: 2 000 bucati,

— pupitru dublu: 1 000 bucati.

Scaune:

— scaun școlar: 5 000 bucati,

— scaun grădiniță: 1 000 bucati.

Pătuțuri:

— pătuț rabatabil: 500 bucati,

— pătuț stivuibil: 500 bucati.

Cantitati minim estimate pentru acordul-cadru.

Pupitre școlare:

— pupitru individual reglabil: 1 000 bucati,

— pupitru individual fix: 1 000 bucati,

— pupitru dublu: 500 bucati.

Scaune:

— scaun școlar: 2 000 bucati,

— scaun grădiniță: 500 bucati.

Pătuțuri:

— pătuț rabatabil: 300 bucati,

— pătuț stivuibil: 300 bucati.

Cantităţile maxim estimate pentru un contract subsecvent:

— scaun școlar: 1 000 bucati,

— corp cu rafturi reglabile: 200 bucati,

— pupitre școlare: 600 bucati.

Cantităţile minim estimate pentru un contract subsecvent:

— dulap cu 2 uși: 5 bucati,

— polițe: 20 bucati,

— scaun de birou: 10 bucati.

Cantităţile sus menţionate sunt estimări. Cantitatile estimate maxime si minime ale acordului-cadru si cantitățile minime și maxime ale unui contract subsecvent se regasesc in anexa 2 a caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 015-030676
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 134
Benaming:

Furnizare de mobilier preșcolar, mobilier școlar și mobilier de birou – contract

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 9
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 9
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 9
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Eurodidactica S.R.L.
Nationaal identificatienummer: 21693430
Postadres: Str. Tuzla nr. 20
Plaats: Otopeni
NUTS-code: RO322
Postcode: 023832
Land: Roemenië
E-mail: licitatii@eurodidactica.ro
Telefoon: +40 212425082
Fax: +40 212425083

Internetadres: www.eurodidactica.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 379 393.96 RON
Laagste offerte: 4 379 393.96 RON / Hoogste offerte: 4 379 393.96 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 134/1
Benaming:

Furnizare de mobilier preșcolar, mobilier școlar și mobilier de birou

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/09/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Eurodidactica S.R.L.
Nationaal identificatienummer: 21693430
Postadres: Str. Tuzla nr. 20
Plaats: Otopeni
NUTS-code: RO322
Postcode: 023832
Land: Roemenië
E-mail: licitatii@eurodidactica.ro
Telefoon: +40 212425082
Fax: +40 212425083

Internetadres: www.eurodidactica.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 379 393.96 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 210 000.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ
Postadres: Piaţa Victoriei nr. 3
Plaats: Târgu Mureș
Postcode: 540026
Land: Roemenië
Telefoon: +40 265268330
Fax: +40 265260813

Internetadres: www.tirgumures.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/09/2019