Leveringen - 435895-2019

17/09/2019    S179

Polen-Jedlicze: Ontwerpen van verwarmingssysteem

2019/S 179-435895

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Jedlicze
Postadres: ul. Rynek 6
Plaats: Jedlicze
NUTS-code: PL821 Krośnieński
Postcode: 38-460
Land: Polen
Contactpersoon: Malwina Żurek-Majerska
E-mail: majerska@jedlicze.pl
Telefoon: +48 134484716

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.jedlicze.pl

Adres van het kopersprofiel: https://jedlicze.bip.gov.pl/search/publiccontracts/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: jednostka samorządu terytorialnego

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Budowa instalacji OZE na obiektach użyteczności publicznej zlokalizowanych w gminie Jedlicze

Referentienummer: RP.271.4.8.2019.MŻM
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71321200 Ontwerpen van verwarmingssysteem
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa 10 mikroinstalacji fotowoltaicznych typu on-grid na obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Jedlicze zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 899 595.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71320000 Technische ontwerpdiensten
71321200 Ontwerpen van verwarmingssysteem
71321000 Technische ontwerpdiensten voor mechanische en elektrische installaties voor gebouwen
09330000 Zonne-energie
09320000 Stoom, warm water en aanverwante producten
45261215 Aanbrengen van dakbedekking met zonnepanelen
45260000 Dakdekkers- en andere gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
45300000 Installatiewerkzaamheden in de bouw
45311000 Aanbrengen van elektrische bedrading en fittings
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL82 Podkarpackie
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiot zamówienia: przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa 10 mikroinstalacji fotowoltaicznych typu on-grid na obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Jedlicze zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym. Instalacja będzie zamontowana na następujących obiektach:

— instalacja fotowoltaiczna o mocy 30,25 kW na Urzędzie Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6,

— instalacja fotowoltaiczna o mocy 39,875 kW na budynku Oczyszczalni Ścieków w Jedliczu,

— instalacja fotowoltaiczna o mocy 39,875 kW na Szkole Podstawowej w Jedliczu ul. Tokarskich 5,

— instalacja fotowoltaiczna o mocy 15,675 na Szkole Podstawowej w Jedliczu ul. Tokarskich 5 (stara szkoła),

— instalacja fotowoltaiczna o mocy 13,75 kW na Samorządowym Przedszkolu w Jedliczu ul. Rejtana 38a,

— instalacja fotowoltaiczna o mocy 8,25 kW na Samorządowym Przedszkolu w Potoku,

— instalacja fotowoltaiczna o mocy 16,50 kW na Szkole Podstawowej w Jaszczwi,

— instalacja fotowoltaiczna o mocy 11,00 kW na Przedszkolu Publicznym w Jaszczwi,

— instalacja fotowoltaiczna o mocy 13,75 kW na Szkole Podstawowej w Żarnowcu,

— instalacja fotowoltaiczna o mocy 11,00 kW na Szkole Podstawowej w Piotrówce.

Wykonawca będzie zobowiązany w szczególności do:

1) opracowania indywidualnych koncepcji wykonania instalacji z uzyskaniem akceptacji inspektora nadzoru branży elektrycznej i konstrukcyjnej;

2) dostawy i montażu instalacji w oparciu o dokumentację techniczną i zatwierdzoną indywidualną koncepcję zatwierdzoną przez inspektora nadzoru zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego;

3) ewentualna przebudowa instalacji odgromowej kolidującej z montażem modułów fotowoltaicznych na budynku;

4) wykonania i zamocowania okablowania DC łączących panele fotowoltaiczne z inwerterem gwarantującego izolacyjność zgodnie z normami, odporność na działanie promieniowania UV, odporność na uszkodzenia przez ptaki i przetarcie od wiatru;

5) wykonania połączenia instalacji fotowoltaicznej z instalacją elektryczną budynku „starej szkoły” na odcinku około 80 m;

6) montażu inwerterów 3-fazowych dobranych dla poszczególnych instalacji;

7) zabezpieczenia instalacji po stronie AC między innymi poprzez ogranicznik przepięć, wyłącznik nadprądowy, rozłącznik izolacyjny, zabezpieczenie różnicowoprądowe;

8) zabezpieczenia instalacji po stronie DC między innymi poprzez wyłącznik nadprądowy, ograniczniki przepięć, rozłączniki bezpiecznikowe, rozłącznik izolacyjny;

9) wykonania zgodnie z projektem układu pomiarowego instalacji;

10) wykonania dokumentacji zgłoszeniowej do OSD;

11) zgłoszenia do OSD w imieniu Użytkownika i uczestnictwo w odbiorze instalacji przez Zakład Energetyczny;

12) uruchomienia instalacji po wpięciu do sieci elektroenergetycznej OSD;

13) uzupełnienia ubytków ścian, stropów, wypraw, uszczelnienie pokrycia dachowego po przejściach przewodów;

14) przeszkolenia użytkownika w zakresie prawidłowej i bezpiecznej obsługi instalacji oraz jej bieżącej konserwacji;

15) przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej:

a) projekty wykonawcze instalacji;

b) protokoły odbioru częściowego i końcowego instalacji;

c) instrukcję obsługi i konserwacji instalacji fotowoltaicznych;

d) protokoły badań i sprawdzeń wykonanych instalacji z wynikiem pozytywnym w tym protokoły pomiaru instalacji elektrycznej i uziemiającej;

e) deklaracje zgodności lub certyfikaty bezpieczeństwa, atesty zgodności na wbudowane materiały;

f) karty techniczne zamontowanych urządzeń;

g) karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń;

h) protokół przeszkolenia użytkownika w zakresie bezpiecznej obsługi instalacji wraz z przekazaniem instrukcji użytkowania;

i) inne elementy ujęte w załącznikach do SIWZ i wzorze umowy z Wykonawcą.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załącznikach do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Moc zastosowanych modułów / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Współczynnik wypełnienia modułu fotowoltaicznego FF (fill faktor) / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Okres gwarancji na wykonane roboty instalacyjne / Weging: 10
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Numer identyfikacyjny projektu: RPPK.03.01.00-18-0464/17-00

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 084-199281
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Flexipower Group Sp. z o.o. Sp. k.
Postadres: ul. Majora Hubala 157
Plaats: Wola Zaradzyńska
NUTS-code: PL217 Tarnowski
Postcode: 95-054
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 1 030 694.49 PLN / Hoogste offerte: 1 147 619.52 PLN meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02676
Land: Polen

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4 Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5 Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu na zasadach i warunkach określonych w art. 198 a - 198g Pzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Plaats: Warszawa
Land: Polen

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/09/2019