Diensten - 435945-2020

17/09/2020    S181

Spanje-Alicante: Verzameling van nationale belangrijke uitvoeringsbesluiten met betrekking tot intellectuele-eigendomsrechten

2020/S 181-435945

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)
Nationaal identificatienummer: V-03965324
Postadres: Avenida de Europa, 4
Plaats: Alicante
NUTS-code: ES521 Alicante/Alacant
Postcode: 03008
Land: Spanje
E-mail: procurement@euipo.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/public-procurement
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7190
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7190
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Verzameling van nationale belangrijke uitvoeringsbesluiten met betrekking tot intellectuele-eigendomsrechten

Referentienummer: AO/014/20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79100000 Juridische dienstverlening
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het voorwerp van de procedure is het sluiten van een rechtstreekse overeenkomst voor het verzamelen van nationale belangrijke uitvoeringsbesluiten die verband houden met intellectuele-eigendomsrechten.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 357 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES521 Alicante/Alacant
Voornaamste plaats van uitvoering:

In de kantoren van de contractant.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het EUIPO is via het Waarnemingscentrum begonnen met het verzamelen van nationale belangrijke uitvoeringsbesluiten met betrekking tot intellectuele-eigendomsrechten binnen de EU-lidstaten. De activiteit wordt uitgevoerd in samenwerking met deelnemende nationale IE-bureaus (IPO's) in de EU-lidstaten. Het is onmogelijk gebleken om alle lidstaten bij deze activiteit te betrekken, waardoor het project belangrijke leemten vertoont. De hoofddoelstelling van deze activiteit is het consolideren en uitbreiden van de verzameling van nationale belangrijke uitvoeringsbesluiten naar alle lidstaten. Om dit te bereiken moeten de lacunes worden opgevuld en moet worden gezorgd voor een proces van systematische actualiseringen voor alle lidstaten. De aanbieder zal helpen bij het verzamelen van belangrijke besluiten met betrekking tot de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten die door nationale rechtbanken werden genomen en die in de eSearch Case Law-database van het EUIPO moeten worden opgenomen. De belangrijkste taken van deze activiteit zijn: ten eerste het verstrekken van belangrijke uitvoeringsbesluiten van de lidstaten die niet aan het project deelnemen en van de deelnemende lidstaten die niet langer in staat zijn deze te verstrekken; ten tweede het bijwerken van informatie over belangrijke uitvoeringsbesluiten van niet-deelnemende lidstaten die intern door het EUIPO is verzameld.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 357 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/10/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 9 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/10/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, SPANJE.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

De nodige informatie is beschikbaar in de uitnodiging tot inschrijving.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

De aanbestedingsstukken kunnen worden gedownload op het adres vermeld in punt I.3). De website zal regelmatig worden bijgewerkt en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijvers om deze tijdens de inschrijvingsperiode te controleren op updates, wijzigingen of antwoorden op vragen.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxemburg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Europese Ombudsman
Postadres: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Plaats: Strasbourg
Postcode: 67001
Land: Frankrijk
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Internetadres: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Binnen twee maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, vanaf de dag waarop het bekend werd.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/09/2020