Tjänster - 43598-2023

23/01/2023    S16

Sverige-Tumba: Teknisk besiktning och provning

2023/S 016-043598

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Botkyrka kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-2882
Postadress: Botkyrka kommun Munkhättevägen 45
Ort: Tumba
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 147 85
Land: Sverige
Kontaktperson: Soman Tajiou
E-post: soman.tajiou@botkyrka.se
Telefon: +46 853061000
Internetadress(er):
Allmän adress: www.botkyrka.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=69845
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=69845
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
För elektronisk kommunikation behövs verktyg och anordningar som inte är allmänt tillgängliga. Obegränsad, fullständig och direkt tillgång till dessa verktyg och anordningar kan kostnadsfritt erhållas via: https://www.kommersannons.se/elite/Account/CreateAccount.aspx
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

TK Besiktning Mark NY

Referensnummer: KS/2023:00019
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71630000 Teknisk besiktning och provning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Tekniska konsulter Besiktning Mark

Anbud kan lämnas för ett, flera eller samtliga anbudsområden.

Anbudsområde 1

- Besiktningar av mark och anläggning

- Besiktningar av konstbyggnader

- Besiktningar av elanläggningar

Anbudsområde 2

- Installationsbesiktningar av lekplats

Anbudsområde 3

- Besiktningar av växter på land och i vatten

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 3 800 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för högsta antal delkontrakt: 3
Högsta antal delkontrakt som kan tilldelas en anbudsgivare: 3
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

TK Besiktning Mark NY

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71310000 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster
71356100 Tekniska kontroller
71520000 Övervakning av bygg- och anläggningsarbeten
71530000 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten
71630000 Teknisk besiktning och provning
71631000 Teknisk besiktning
71631400 Teknisk besiktning av tekniska konstruktioner
71631450 Brobesiktning
71631460 Dammbesiktning
71631480 Vägbesiktning
76600000 Besiktning av rörledningar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Stockholms län

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Tekniska konsulter Besiktning Mark

Anbud kan lämnas för ett, flera eller samtliga anbudsområden.

Anbudsområde 1

- Besiktningar av mark och anläggning

- Besiktningar av konstbyggnader

- Besiktningar av elanläggningar

Anbudsområde 2

- Installationsbesiktningar av lekplats

Anbudsområde 3

- Besiktningar av växter på land och i vatten

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 3 800 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/05/2023
Slut: 30/04/2025
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

1 + 1 år

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
Anbuden ska inlämnas i form av en elektronisk katalog eller innefatta en elektronisk katalog
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

TK Besiktning Mark NY

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71310000 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster
71356100 Tekniska kontroller
71520000 Övervakning av bygg- och anläggningsarbeten
71530000 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten
71630000 Teknisk besiktning och provning
71631000 Teknisk besiktning
71631400 Teknisk besiktning av tekniska konstruktioner
71631450 Brobesiktning
71631460 Dammbesiktning
71631480 Vägbesiktning
76600000 Besiktning av rörledningar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Stockholms län

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Tekniska konsulter Besiktning Mark

Anbud kan lämnas för ett, flera eller samtliga anbudsområden.

Anbudsområde 1

- Besiktningar av mark och anläggning

- Besiktningar av konstbyggnader

- Besiktningar av elanläggningar

Anbudsområde 2

- Installationsbesiktningar av lekplats

Anbudsområde 3

- Besiktningar av växter på land och i vatten

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 3 800 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/05/2023
Slut: 30/04/2025
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

1 + 1 år

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
Anbuden ska inlämnas i form av en elektronisk katalog eller innefatta en elektronisk katalog
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

TK Besiktning Mark NY

Del nr: 3
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71310000 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster
71356100 Tekniska kontroller
71520000 Övervakning av bygg- och anläggningsarbeten
71530000 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten
71630000 Teknisk besiktning och provning
71631000 Teknisk besiktning
71631400 Teknisk besiktning av tekniska konstruktioner
71631450 Brobesiktning
71631460 Dammbesiktning
71631480 Vägbesiktning
76600000 Besiktning av rörledningar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Stockholms län

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Tekniska konsulter Besiktning Mark

Anbud kan lämnas för ett, flera eller samtliga anbudsområden.

Anbudsområde 1

- Besiktningar av mark och anläggning

- Besiktningar av konstbyggnader

- Besiktningar av elanläggningar

Anbudsområde 2

- Installationsbesiktningar av lekplats

Anbudsområde 3

- Besiktningar av växter på land och i vatten

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 3 800 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/05/2023
Slut: 30/04/2025
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

1 + 1 år

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
Anbuden ska inlämnas i form av en elektronisk katalog eller innefatta en elektronisk katalog
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med flera aktörer
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2022/S 220-632737
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 28/02/2023
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 31/05/2023
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 01/03/2023
Lokal tid: 12:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk beställning tillämpas
Elektronisk fakturering godtas
Elektronisk betalning tillämpas
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Stockholm
Postadress: Tegeluddsvägen 1
Ort: Stockholm
Postnummer: 11541
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Telefon: +46 856168000
Fax: +468 56168001
Internetadress: www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
18/01/2023