Diensten - 436031-2020

18/09/2020    S182

België-Brussel: Beroepsopleidingsdiensten voor veiligheid en beveiliging in de gebouwen van het Europees Parlement in Brussel, Luxemburg en Straatsburg

2020/S 182-436031

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Parlement, Directorate-General for Security and Safety
Postadres: Rue Wiertz 60
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1047
Land: België
Contactpersoon: Budget unit
E-mail: SAFE.marches-tenders@europarl.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7027
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Beroepsopleidingsdiensten voor veiligheid en beveiliging in de gebouwen van het Europees Parlement in Brussel, Luxemburg en Straatsburg

Referentienummer: EP/DGSAFE/SER/2020-007
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80500000 Opleidingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het Europees Parlement wil zijn personeel een reeks opleidingen aanbieden op het gebied van veiligheid en beveiliging, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van de werkomgeving van het Europees Parlement. Naast een basisopleiding wil het Parlement elk personeelslid voorzien van geavanceerde opleidingen en bijscholingscursussen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

EHBO- en brandweeropleidingen in België

Perceel nr.: 1-SECO-BE
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80562000 Diensten voor opleiding inzake EHBO
80550000 Diensten voor opleiding inzake veiligheid
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Voornaamste plaats van uitvoering:

Brussel.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze basisopleiding en bijscholingscursussen moeten volledig in overeenstemming zijn met de programma's die zijn voorzien in de nationale wetgeving en de geldende regelgeving op het moment dat ze plaatsvinden. De omvang van de diensten die gedurende de looptijd van de raamovereenkomst moeten worden verleend, wordt geraamd op ongeveer 282 opleidingssessies. De details van de inhoud van het perceel staan vermeld in de aanbestedingsstukken.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

EHBO- en brandweeropleidingen in Frankrijk

Perceel nr.: 2-SECO-FR
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80562000 Diensten voor opleiding inzake EHBO
80550000 Diensten voor opleiding inzake veiligheid
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Straatsburg.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze basisopleiding en bijscholingscursussen moeten volledig in overeenstemming zijn met de programma's die zijn voorzien in de nationale wetgeving en de geldende regelgeving op het moment dat ze plaatsvinden. De omvang van de diensten die gedurende de looptijd van de raamovereenkomst moeten worden verleend, wordt geraamd op ongeveer 84 opleidingssessies. De details van de inhoud van het perceel staan vermeld in de aanbestedingsstukken.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

EHBO- en brandweeropleidingen in Luxemburg

Perceel nr.: 3-SECO-LU
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80562000 Diensten voor opleiding inzake EHBO
80550000 Diensten voor opleiding inzake veiligheid
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU LUXEMBOURG
Voornaamste plaats van uitvoering:

Luxemburg.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze basisopleiding en bijscholingscursussen moeten volledig in overeenstemming zijn met de programma's die zijn voorzien in de nationale wetgeving en de geldende regelgeving op het moment dat ze plaatsvinden. De omvang van de diensten die gedurende de looptijd van de raamovereenkomst moeten worden verleend, wordt geraamd op ongeveer 90 opleidingssessies. De details van de inhoud van het perceel staan vermeld in de aanbestedingsstukken.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Opleiding in veiligheidscontroles in België

Perceel nr.: 4-COSEC-BE
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80500000 Opleidingsdiensten
80530000 Beroepsopleidingsdiensten
80550000 Diensten voor opleiding inzake veiligheid
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Voornaamste plaats van uitvoering:

Brussel.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze basisopleiding en bijscholingscursussen zijn bedoeld om de capaciteit van het veiligheidspersoneel van het Parlement op het gebied van de controle van personen, tassen en eigendommen en voertuigen te verwerven en op peil te houden. Tenzij anders vermeld, moeten deelnemers die geslaagd zijn, een door de nationale autoriteiten erkend certificaat ontvangen. De omvang van de diensten die gedurende de looptijd van de raamovereenkomst moeten worden verleend, wordt geraamd op ongeveer 215 opleidingssessies. De details van de inhoud van het perceel staan vermeld in de aanbestedingsstukken.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Opleiding in veiligheidscontroles in Frankrijk

Perceel nr.: 5-COSEC-FR
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80500000 Opleidingsdiensten
80530000 Beroepsopleidingsdiensten
80550000 Diensten voor opleiding inzake veiligheid
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Straatsburg.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze basisopleiding en bijscholingscursussen zijn bedoeld om de capaciteit van het veiligheidspersoneel van het Parlement op het gebied van de controle van personen, tassen en eigendommen en voertuigen te verwerven en op peil te houden. Tenzij anders vermeld, moeten deelnemers die geslaagd zijn, een door de nationale autoriteiten erkend certificaat ontvangen. De omvang van de diensten die gedurende de looptijd van de raamovereenkomst moeten worden verleend, wordt geraamd op ongeveer 73 opleidingssessies. De details van de inhoud van het perceel staan vermeld in de aanbestedingsstukken.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Opleiding in veiligheidscontroles in Luxemburg

Perceel nr.: 6-COSEC-LU
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80500000 Opleidingsdiensten
80530000 Beroepsopleidingsdiensten
80550000 Diensten voor opleiding inzake veiligheid
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU LUXEMBOURG
Voornaamste plaats van uitvoering:

Luxemburg.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze basisopleiding en bijscholingscursussen zijn bedoeld om de capaciteit van het veiligheidspersoneel van het Parlement op het gebied van de controle van personen, tassen en eigendommen en voertuigen te verwerven en op peil te houden. Tenzij anders vermeld, moeten deelnemers die geslaagd zijn, een door de nationale autoriteiten erkend certificaat ontvangen. De omvang van de diensten die gedurende de looptijd van de raamovereenkomst moeten worden verleend, wordt geraamd op ongeveer 80 opleidingssessies. De details van de inhoud van het perceel staan vermeld in de aanbestedingsstukken.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Opleiding fysieke bescherming in België

Perceel nr.: 7-PROTEC-BE
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80500000 Opleidingsdiensten
80530000 Beroepsopleidingsdiensten
80510000 Gespecialiseerde opleidingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Voornaamste plaats van uitvoering:

Brussel.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het doel van deze cursussen is om de capaciteiten van het veiligheidspersoneel van het Parlement te verwerven en te behouden om een fysieke aanval op te sporen, te vermijden, aan te pakken en, voor zover mogelijk, te neutraliseren. Tenzij anders vermeld, moeten deelnemers die geslaagd zijn, een door de nationale autoriteiten erkend certificaat ontvangen. De omvang van de diensten die gedurende de looptijd van de raamovereenkomst moeten worden verleend, wordt geraamd op ongeveer 225 opleidingssessies. De details van de inhoud van het perceel staan vermeld in de aanbestedingsstukken.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Opleiding fysieke bescherming in Frankrijk

Perceel nr.: 8-PROTEC-FR
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80500000 Opleidingsdiensten
80530000 Beroepsopleidingsdiensten
80510000 Gespecialiseerde opleidingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Straatsburg.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het doel van deze cursussen is om de capaciteiten van het veiligheidspersoneel van het Parlement te verwerven en te behouden om een fysieke aanval op te sporen, te vermijden, aan te pakken en, voor zover mogelijk, te neutraliseren. Tenzij anders vermeld, moeten deelnemers die geslaagd zijn, een door de nationale autoriteiten erkend certificaat ontvangen. De omvang van de diensten die gedurende de looptijd van de raamovereenkomst moeten worden verleend, wordt geraamd op ongeveer 65 opleidingssessies. De details van de inhoud van het perceel staan vermeld in de aanbestedingsstukken.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Opleiding fysieke bescherming in Luxemburg

Perceel nr.: 9-PROTEC-LU
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80500000 Opleidingsdiensten
80530000 Beroepsopleidingsdiensten
80510000 Gespecialiseerde opleidingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU LUXEMBOURG
Voornaamste plaats van uitvoering:

Luxemburg.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het doel van deze cursussen is om de capaciteiten van het veiligheidspersoneel van het Parlement te verwerven en te behouden om een fysieke aanval op te sporen, te vermijden, aan te pakken en, voor zover mogelijk, te neutraliseren. Tenzij anders vermeld, moeten deelnemers die geslaagd zijn, een door de nationale autoriteiten erkend certificaat ontvangen. De omvang van de diensten die gedurende de looptijd van de raamovereenkomst moeten worden verleend, wordt geraamd op ongeveer 65 opleidingssessies. De details van de inhoud van het perceel staan vermeld in de aanbestedingsstukken.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Opleiding voor evacuatie-vrijwilligers in België

Perceel nr.: 10-VOLON-BE
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80500000 Opleidingsdiensten
80562000 Diensten voor opleiding inzake EHBO
80550000 Diensten voor opleiding inzake veiligheid
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Voornaamste plaats van uitvoering:

Brussel.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het doel van deze cursussen is om de capaciteiten van de vrijwilligers van het personeel van het Parlement te verwerven en te behouden, zodat zij correct kunnen reageren in geval van een ongeval en/of een evacuatie in de werkruimten. De omvang van de diensten die gedurende de looptijd van de raamovereenkomst moeten worden verleend, wordt geraamd op ongeveer 340 opleidingssessies. De details van de inhoud van het perceel staan vermeld in de aanbestedingsstukken.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Opleiding voor evacuatie-vrijwilligers in Frankrijk

Perceel nr.: 11-VOLON-FR
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80500000 Opleidingsdiensten
80562000 Diensten voor opleiding inzake EHBO
80550000 Diensten voor opleiding inzake veiligheid
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Straatsburg.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het doel van deze cursussen is om de capaciteiten van de vrijwilligers van het personeel van het Parlement te verwerven en te behouden, zodat zij correct kunnen reageren in geval van een ongeval en/of een evacuatie in de werkruimten. De omvang van de diensten die gedurende de looptijd van de raamovereenkomst moeten worden verleend, wordt geraamd op ongeveer 30 opleidingssessies. De details van de inhoud van het perceel staan vermeld in de aanbestedingsstukken.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Opleiding voor evacuatie-vrijwilligers in Luxemburg

Perceel nr.: 12-VOLON-LU
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80500000 Opleidingsdiensten
80562000 Diensten voor opleiding inzake EHBO
80550000 Diensten voor opleiding inzake veiligheid
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU LUXEMBOURG
Voornaamste plaats van uitvoering:

Luxemburg.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het doel van deze cursussen is om de capaciteiten van de vrijwilligers van het personeel van het Parlement te verwerven en te behouden, zodat zij correct kunnen reageren in geval van een ongeval en/of een evacuatie in de werkruimten. De omvang van de diensten die gedurende de looptijd van de raamovereenkomst moeten worden verleend, wordt geraamd op ongeveer 60 opleidingssessies. De details van de inhoud van het perceel staan vermeld in de aanbestedingsstukken.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 04/11/2020
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Europees Parlement, Rue Wiertz 60 (room ASP 06D128), 1047 Bruxelles, BELGIË.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Inschrijvers die de opening van de inschrijvingen willen bijwonen (maximaal één persoon per inschrijver) worden verzocht de dienst die verantwoordelijk is voor het beheer van deze aanbestedingsprocedure uiterlijk op 9.11.2020 op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar:

SAFE.marches-tenders@europarl.europa.eu

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Hof van Justitie van de Europese Unie
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2525
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 433766
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Europese Ombudsman
Postadres: 1 avenue du Président Robert Schuman
Plaats: Strasbourg
Postcode: 67001
Land: Frankrijk
Telefoon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Internetadres: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Hof van Justitie van de Europese Unie
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2525
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 433766
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/09/2020