Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usługi - 436031-2020

18/09/2020    S182

Belgia-Bruksela: Usługi szkolenia zawodowego w zakresie bezpieczeństwa i ochrony w siedzibach Parlamentu Europejskiego w Brukseli, Luksemburgu i Strasburgu

2020/S 182-436031

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Parlament Europejski, Directorate-General for Security and Safety
Adres pocztowy: Rue Wiertz 60
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kod pocztowy: 1047
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: Budget unit
E-mail: SAFE.marches-tenders@europarl.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7027
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi szkolenia zawodowego w zakresie bezpieczeństwa i ochrony w siedzibach Parlamentu Europejskiego w Brukseli, Luksemburgu i Strasburgu

Numer referencyjny: EP/DGSAFE/SER/2020-007
II.1.2)Główny kod CPV
80500000 Usługi szkoleniowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Parlament Europejski zamierza zaoferować swoim pracownikom serię szkoleń na temat bezpieczeństwa i ochrony, z uwzględnieniem specyfiki środowiska pracy Parlamentu Europejskiego. Oprócz szkolenia podstawowego Parlament pragnie zapewnić każdemu członkowi personelu kursy zaawansowane i przypominające.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Kursy pierwszej pomocy i szkolenia przeciwpożarowe w Belgii

Część nr: 1-SECO-BE
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
80562000 Usługi szkolenia w dziedzinie pierwszej pomocy
80550000 Usługi szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Bruksela.

II.2.4)Opis zamówienia:

Szkolenia podstawowe i przypominające muszą być w pełni zgodne z programami przewidzianymi w ustawodawstwie krajowym i przepisach obowiązujących w chwili, gdy mają one miejsce. Zakres usług świadczonych w okresie obowiązywania umowy ramowej szacuje się na 282 sesje szkoleniowe. Szczegóły dotyczące treści tej części podano w dokumentach zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Kursy pierwszej pomocy i szkolenia przeciwpożarowe we Francji

Część nr: 2-SECO-FR
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
80562000 Usługi szkolenia w dziedzinie pierwszej pomocy
80550000 Usługi szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FR FRANCE
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Strasburg.

II.2.4)Opis zamówienia:

Szkolenia podstawowe i przypominające muszą być w pełni zgodne z programami przewidzianymi w ustawodawstwie krajowym i przepisach obowiązujących w chwili, gdy mają one miejsce. Zakres usług świadczonych w okresie obowiązywania umowy ramowej szacuje się na 84 sesje szkoleniowe. Szczegóły dotyczące treści tej części podano w dokumentach zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Kursy pierwszej pomocy i szkolenia przeciwpożarowe w Luksemburgu

Część nr: 3-SECO-LU
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
80562000 Usługi szkolenia w dziedzinie pierwszej pomocy
80550000 Usługi szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LU LUXEMBOURG
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Luksemburg.

II.2.4)Opis zamówienia:

Szkolenia podstawowe i przypominające muszą być w pełni zgodne z programami przewidzianymi w ustawodawstwie krajowym i przepisach obowiązujących w chwili, gdy mają one miejsce. Zakres usług świadczonych w okresie obowiązywania umowy ramowej szacuje się na około 90 sesji szkoleniowych. Szczegóły dotyczące treści tej części podano w dokumentach zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Szkolenie w zakresie kontroli bezpieczeństwa w Belgii

Część nr: 4-COSEC-BE
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000 Usługi szkoleniowe
80530000 Usługi szkolenia zawodowego
80550000 Usługi szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Bruksela.

II.2.4)Opis zamówienia:

Szkolenia podstawowe i przypominające mają na celu pozyskanie i utrzymanie zdolności pracowników ochrony Parlamentu w dziedzinie kontroli osób, toreb i mienia oraz pojazdów. O ile nie określono inaczej, uczestnicy, którzy wygrali przetarg, muszą otrzymać zaświadczenie uznawane przez władze krajowe. Zakres usług świadczonych w okresie obowiązywania umowy ramowej szacuje się na około 215 sesji szkoleniowych. Szczegóły dotyczące treści tej części podano w dokumentach zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Szkolenia w zakresie kontroli bezpieczeństwa we Francji

Część nr: 5-COSEC-FR
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000 Usługi szkoleniowe
80530000 Usługi szkolenia zawodowego
80550000 Usługi szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FR FRANCE
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Strasburg.

II.2.4)Opis zamówienia:

Szkolenia podstawowe i przypominające mają na celu pozyskanie i utrzymanie zdolności pracowników ochrony Parlamentu w dziedzinie kontroli osób, toreb i mienia oraz pojazdów. O ile nie określono inaczej, uczestnicy, którzy wygrali przetarg, muszą otrzymać zaświadczenie uznawane przez władze krajowe. Zakres usług świadczonych w okresie obowiązywania umowy ramowej szacuje się na około 73 sesje szkoleniowe. Szczegóły dotyczące treści tej części podano w dokumentach zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Szkolenia w zakresie kontroli bezpieczeństwa w Luksemburgu

Część nr: 6-COSEC-LU
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000 Usługi szkoleniowe
80530000 Usługi szkolenia zawodowego
80550000 Usługi szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LU LUXEMBOURG
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Luksemburg.

II.2.4)Opis zamówienia:

Szkolenia podstawowe i przypominające mają na celu pozyskanie i utrzymanie zdolności pracowników ochrony Parlamentu w dziedzinie kontroli osób, toreb i mienia oraz pojazdów. O ile nie określono inaczej, uczestnicy, którzy wygrali przetarg, muszą otrzymać zaświadczenie uznawane przez władze krajowe. Zakres usług świadczonych w okresie obowiązywania umowy ramowej szacuje się na około 80 sesji szkoleniowych. Szczegóły dotyczące treści tej części podano w dokumentach zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Szkolenie w zakresie ochrony fizycznej w Belgii

Część nr: 7-PROTEC-BE
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000 Usługi szkoleniowe
80530000 Usługi szkolenia zawodowego
80510000 Usługi szkolenia specjalistycznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Bruksela.

II.2.4)Opis zamówienia:

Celem kursów jest nabycie i utrzymanie zdolności pracowników ochrony Parlamentu do wykrywania, unikania, zajmowania się atakami fizycznymi oraz, w miarę możliwości, ich neutralizowania. O ile nie określono inaczej, uczestnicy, którzy wygrali przetarg, muszą otrzymać zaświadczenie uznawane przez władze krajowe. Zakres usług świadczonych w okresie obowiązywania umowy ramowej szacuje się na 225 sesji szkoleniowych. Szczegóły dotyczące treści tej części podano w dokumentach zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Szkolenie w zakresie ochrony fizycznej we Francji

Część nr: 8-PROTEC-FR
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000 Usługi szkoleniowe
80530000 Usługi szkolenia zawodowego
80510000 Usługi szkolenia specjalistycznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FR FRANCE
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Strasburg.

II.2.4)Opis zamówienia:

Celem kursów jest nabycie i utrzymanie zdolności pracowników ochrony Parlamentu do wykrywania, unikania, zajmowania się atakami fizycznymi oraz, w miarę możliwości, ich neutralizowania. O ile nie określono inaczej, uczestnicy, którzy wygrali przetarg, muszą otrzymać zaświadczenie uznawane przez władze krajowe. Zakres usług świadczonych w okresie obowiązywania umowy ramowej szacuje się na około 65 sesji szkoleniowych. Szczegóły dotyczące treści tej części podano w dokumentach zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Szkolenie w zakresie ochrony fizycznej w Luksemburgu

Część nr: 9-PROTEC-LU
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000 Usługi szkoleniowe
80530000 Usługi szkolenia zawodowego
80510000 Usługi szkolenia specjalistycznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LU LUXEMBOURG
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Luksemburg.

II.2.4)Opis zamówienia:

Celem kursów jest nabycie i utrzymanie zdolności pracowników ochrony Parlamentu do wykrywania, unikania, zajmowania się atakami fizycznymi oraz, w miarę możliwości, ich neutralizowania. O ile nie określono inaczej, uczestnicy, którzy wygrali przetarg, muszą otrzymać zaświadczenie uznawane przez władze krajowe. Zakres usług świadczonych w okresie obowiązywania umowy ramowej szacuje się na około 65 sesji szkoleniowych. Szczegóły dotyczące treści tej części podano w dokumentach zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Szkolenia dla wolontariuszy w zakresie ewakuacji w Belgii

Część nr: 10-VOLON-BE
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000 Usługi szkoleniowe
80562000 Usługi szkolenia w dziedzinie pierwszej pomocy
80550000 Usługi szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Bruksela.

II.2.4)Opis zamówienia:

Celem kursów jest nabycie i zachowanie zdolności wolontariuszy do reagowania w razie wypadku lub ewakuacji w pomieszczeniach roboczych Parlamentu. Zakres usług świadczonych w okresie obowiązywania umowy ramowej szacuje się na 340 sesji szkoleniowych. Szczegóły dotyczące treści tej części podano w dokumentach zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Szkolenia dla wolontariuszy w zakresie ewakuacji we Francji

Część nr: 11-VOLON-FR
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000 Usługi szkoleniowe
80562000 Usługi szkolenia w dziedzinie pierwszej pomocy
80550000 Usługi szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FR FRANCE
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Strasburg.

II.2.4)Opis zamówienia:

Celem kursów jest nabycie i zachowanie zdolności wolontariuszy do reagowania w razie wypadku lub ewakuacji w pomieszczeniach roboczych Parlamentu. Zakres usług świadczonych w okresie obowiązywania umowy ramowej szacuje się na około 30 sesji szkoleniowych. Szczegóły dotyczące treści tej części podano w dokumentach zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Szkolenia dla wolontariuszy w zakresie ewakuacji w Luksemburgu

Część nr: 12-VOLON-LU
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000 Usługi szkoleniowe
80562000 Usługi szkolenia w dziedzinie pierwszej pomocy
80550000 Usługi szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LU LUXEMBOURG
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Luksemburg.

II.2.4)Opis zamówienia:

Celem kursów jest nabycie i zachowanie zdolności wolontariuszy do reagowania w razie wypadku lub ewakuacji w pomieszczeniach roboczych Parlamentu. Zakres usług świadczonych w okresie obowiązywania umowy ramowej szacuje się na około 60 sesji szkoleniowych. Szczegóły dotyczące treści tej części podano w dokumentach zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/11/2020
Czas lokalny: 17:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 12/11/2020
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Parlament Europejski, Rue Wiertz 60 (room ASP 06D128), 1047 Bruxelles, BELGIA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Oferenci zainteresowani udziałem w sesji otwarcia ofert (maksymalnie 1 przedstawiciel każdego oferenta) proszeni są o powiadomienie działu odpowiedzialnego za zarządzanie niniejszą procedurą przetargową nie później niż do 9 listopada 2020 r., poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres:

SAFE.marches-tenders@europarl.europa.eu

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2525
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 433766
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Adres pocztowy: 1 avenue du Président Robert Schuman
Miejscowość: Strasbourg
Kod pocztowy: 67001
Państwo: Francja
Tel.: +33 388172313
Faks: +33 388179062
Adres internetowy: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2525
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 433766
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/09/2020