Dienstleistungen - 436208-2019

17/09/2019    S179

Bulgarien-Pleven: Nahrungsmittel, Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse

2019/S 179-436208

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Universitetska mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie „D-r Georgi Stranski“ EAD
Nationale Identifikationsnummer: 114532352
Postanschrift: bul. „Georgi Kochev“ No. 8A
Ort: Pleven
NUTS-Code: BG314 Плевен
Postleitzahl: 5800
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Anna Kovacheva
E-Mail: aannaa_@abv.bg
Telefon: +359 64886279
Fax: +359 64804212
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.umbalpleven.com
Adresse des Beschafferprofils: http://umbalpleven.com/00178-2019-0013-otkrita-protsedura-po-reda-na-zakona-za-obshtestvenite-poratchki-s-predmet/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://umbalpleven.com/00178-2019-0013-otkrita-protsedura-po-reda-na-zakona-za-obshtestvenite-poratchki-s-predmet/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Приготвяне на храна по диети за пациенти и предоставяне на тонизиращи напитки за нуждите на УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД — Плевен

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
15000000 Nahrungsmittel, Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Предметът на поръчката касае приготвяне на храна съгласно „Сборник рецепти за диетични ястия за заведения за обществено хранене и лечебно профилактичните заведения“ — изд. 1984 — д-р Хелза Боева, д-р Домна Хубанова, д-р Любомир Петров и Ярмила Джамбазова и доставка на тонизиращи напитки франко хранителното звено на възложителя.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 364 000.00 BGN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15000000 Nahrungsmittel, Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG314 Плевен
Hauptort der Ausführung:

Хранителен блок на УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД — Плевен с местоположение — Първа клинична база, гр. Плевен 5800, бул. „Георги Кочев“ № 8А.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Предмета на поръчката касае приготвяне на храна съгласно „Сборник рецепти за диетични ястия за заведения за обществено хранене и лечебно профилактичните заведения” – изд. 1984 – д-р Хелза Боева, д-р Домна Хубанова, д-р Любомир Петров и Ярмила Джамбазова и доставка на тонизиращи напитки франко хранителното звено на Възложителя.

Качеството на храната да отговаря на действащите в страната БДС или еквивалентно и на „Сборник рецепти за диетични ястия за заведения за обществено хранене и лечебно-профилактични заведения” от 1984 г. на МНЗ. Количеството, качеството и калорийността на ястията следва да са съобразени с изискванията за рационално и диетично хранене, съгласно номеричната система на съответната диета.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 364 000.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Офертите се отварят, оценяват и разглеждат по реда на чл. 104, ал. 2 от ЗОП и чл. 61 от ППЗОП.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Не се изисква.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. В процедурата могат да участват лица, чийто оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката от услуги, сходни с предмета на поръчката е не по-малък от определения от възложителя финансов ресурс за настоящата обществена поръчка, а именно 1 364 000 BGN без ДДС.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Изпълнението на тези минимални изисквания се доказват от участниците със справка, съдържаща информация за общия оборот и оборота от услуги, попадаща в обхвата на поръчкат.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Участниците трябва трябва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, общо за последните 3 (три) години до датата на подаване на офертата си.

2. В процедурата могат да участват технически лица и/или организации, включени или не в структурата на кандидата или участника, включително такива, които отговарят за контрола на качеството.

3. Участниците следва да притежават сертификат за въведена система за управление на качество.

4. Участниците следва да притежават сертификат за въведена система за управление на безопасността на храните.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. За доказване участниците следва да представят списък на услугите със сходен или идентичен предмет на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.

2. Изпълнението на това минимално изискване се доказва от участниците със списък на технически лица и/или организации, включени или не в структурата на кандидата или участника, включително тези, които отговарят за контрола на качеството.

3. За доказване участниците следва да представят копие, заверено с гриф „Вярно с оригинала“, на сертификат за въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008, или еквиваленти.

4. За доказване участниците следва да представят копие, заверено с гриф „Вярно с оригинала“, на сертификат за въведена система за управление на безопасността на храните ISO 22000:2005, или еквиваленти.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Плащането се извършва с платежно нареждане, по банковата сметка на изпълнителя, отложено, в срок не повече от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на издаване на фактура и двустранно разписан приемно-предавателен протокол.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 18/10/2019
Ortszeit: 14:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 05/05/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 21/10/2019
Ortszeit: 10:30
Ort:

Зала № 6 на УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД — Плевен.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Офертите се отварят, оценяват и разглеждат по реда на чл. 104, ал.2 от ЗОП и чл.61 от ППЗОП.

На основание чл. 54, ал. 2 от ППЗОП на заседанието могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Процедура по реда на Закона за обществените поръчки за приготвяне на храна по диети. Диетите се приготвят съгласно „Сборник рецепти за диетични ястия за заведения за обществено хранене и лечебно профилактичните заведения“ — изд. 1984 — д-р Хелза Боева, д-р Домна Хубанова, д-р Любомир Петров и Ярмила Джамбазова и доставка на тонизиращи напитки франко хранителното звено на възложителя.

Качеството на храната да отговаря на действащите в страната БДС или еквивалентно и на „Сборник рецепти за диетични ястия за заведения за обществено хранене и лечебно-профилактични заведения“ от 1984 г. на МНЗ. Количеството, качеството и калорийността на ястията следва да са съобразени с изискванията за рационално и диетично хранене, съгласно номеричната система на съответната диета.

2. Изпълнението на обществена поръчка се извършва в хранителния блок на УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД - Плевен, с местоположение — Първа клинична база и адрес: гр. Плевен, бул. „Георги Кочев“ № 8А.

3. Ползването на хранителния блок на възложителя се урежда при условия и за срок, съгласно договора за наем между страните.

4. Под наем се предоставя само помещението на хранителния блок на възложителя, не и кухненското оборудване, необходимо за извършване на услугата. Това оборудване следва да бъде осигурено от участника и остава негова собственост, която ще му бъде върната след приключване на изпълнението на договора за възлагане на настоящата обществена поръчка.

5. Храната се доставя на крайните потребители — клиниките и отделенията на болницата в индивидуални опаковки за еднократна употреба. Към болничното заведение има 4 клиники и отделения извън пределите на основния блок, до които ще се транспортира ежедневно храна.

6. Последният четвъртък от месеца се обявява менюто за следващия месец с определен грамаж на отделните порции, стойност на отделните продукти/ястие и вид на храната. Разнообразието на менюта следва да е съобразено със сезона, през който ще се предлагат. Заявките за храна за почивните дни и официалните празници също се съгласува предварително с инструктор по лечебно хранене.

7. Изготвеното месечно меню трябва да има вариантност (минимум 2 варианта) за всеки ден от седмицата, съдържащо стойност.

8. Месечното меню трябва да е придружено с ценоразпис, от който да е видно стойността на всеки продукт — когато е суха храна, ястие — когато е готвено.

9. Доставянето и приготвянето на храната за пациенти се извършва всеки ден след предварително съгласувано меню за месеца с инструктор по лечебно хранене и одобрено от последния. Разлятата и етикирана храна следва да се транспортира в еднократни съдове от изпълнителя до хранителните офиси в стационарни отделения и да се предава срещу доставен документ на старшата или дежурна сестра, или упълномощено от нея лице. Всеки продукт, включен в дневното меню, следва да има стойност, вид и количество.

10. Храната за детска кухня следва да се приготвя в отделно помещение.

11. Храната трябва да се доставя в индивидуалните съдове за еднократна употреба, при спазване грамажа на порциите, вкусовите качества и технологични изисквания, при подходящ температурен режим и добър външен вид, съобразно хигиенните и санитарни изисквания на МЗ.

12. Заявките за храна за пациентите и заявките за тонизиращи и ободряващи напитки на персонала се извършват от крайните получатели предния ден до 13 часа по телефона и писмено — чрез требвателен лист, изпратен до мястото на изпълнение на поръчката — хранителен блок на УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД — Плевен.

13. В процедурата могат да участват лица, които разполагат с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. „Витоша“ № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefon: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/09/2019