Bygge og anlæg - 436236-2020

18/09/2020    S182

Danmark-Roskilde: Bygge- og anlægsarbejder

2020/S 182-436236

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Fors Spildevand Roskilde A/S
CVR-nummer: 32837832
Postadresse: Betonvej 12
By: Roskilde
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4000
Land: Danmark
Kontaktperson: Rasmus Ploug Bruun
E-mail: rpl@fors.dk
Telefon: +45 30786176
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4f034f53-fd46-49b8-bc10-d08959efd44f/homepage
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4f034f53-fd46-49b8-bc10-d08959efd44f/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4f034f53-fd46-49b8-bc10-d08959efd44f/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4f034f53-fd46-49b8-bc10-d08959efd44f/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af bygningsentreprise B - ny forbehandling – Bjergmarken Renseanlæg

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter etableringen af en ny forbehandling på Renseanlæg Bjergmarken.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 35 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Hovedudførelsessted:

Renseanlæg Bjergmarken, Roskilde

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter etableringen af en ny forbehandling på Renseanlæg Bjergmarken.

Den nye forbehandling omfatter en ca. 400 m2 stor bygning til nye riste, containere, sandvaskere og ristestofvaskere. Dele af bygningen er til el tavler og blæsere. Desuden består forbehandlingsanlægget af et nyt in-situ støbt sand- og fedtfang, ny indløbspumpestation og bygværk for modtageranlæg for septisk slam, alle 3 bygværker er under jorden.

Bygningen udføres som elementbyggeri, på terrændæk, og grundet geologien skal alle bygninger og bygværker pælefunderes. Bygningen udstyres med vinduer, døre og ledhejseporte samt diverse bygningsarbejder, maling, lofter tagkonstruktioner m.v.

Udover arbejderne med bygninger, og bygværker, skal der udføres en række ledningsarbejder store og små dimensioner, samt en kritiks omkobling af de eksisterende tilløbsledninger til det nye færdige anlæg. Der skal uføres terræn- og belægningsarbejder, så som asfalt, belægningssten, og beplantning, rundt om den nye bygning, og på arealerne omkring.

Entreprisen foregår på Renseanlæg Bjergmarken, som er et aktivt renseanlæg, og derfor skal fungere i hele byggeperioden. Den eksisterende forbehandling er aktiv i hele perioden frem til efter omkoblingsarbejderne. Dette betyder, at bygge- og anlægsentreprenøren skal vise særlig hensyn til renseanlæggets drift og medvirke til detailkoordinering i forbindelse med bygge- og særligt omkoblingsarbejderne.

Hele byggeriet skal udføres i tæt samarbejde med øvrige implicerede entreprenører i projektet, bygherren, bygherrens drift og bygherres rådgivere.

Byggeriet er opdelt i følgende hovedentrepriser:

— Bygge og anlægsentreprise (nærværende entreprise)

— Maskin- og smedeentreprise

— Tavle- og el entreprise.

Herudover vil der blive udført PLC-programmering og SCADA-konfigurering.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 35 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 28
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt flere end 5 ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed, udvælger ordregiver de 5 ansøgere, som er bedst egnede til at løse den udbudte opgave. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af de mest relevante referencer indenfor de seneste 5 år, set i forhold til de ydelser, som entreprisen omfatter, jf. afsnit II.1.4) og II.2.4).

Vurderingen af en ansøgers egnethed til at udføre ydelserne sker på baggrund af ansøgers besvarelse af ESPD del IV.C.

Det vægter positivt, at hver enkelt reference vedrører samtlige de nedenstående elementer 1-3, og hvis kun en del heraf er omfattet af referencen, gælder følgende prioriterede rækkefølge for deres relevans i ordregivers vurdering:

1) Opgaven er udført inden for spildevandsanlæg

2) Omkobling af minimum ø 800 rør

3) Rørlægning af rør i dimensioner ø 1 200 eller større, og på en samlet strækning, der er længere end 50 m.

Kun referencer, der vedrører arbejder på en kontrakt, som er afsluttet inden for de seneste 5 år eller er startet op og fortsat løber på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret det mest relevante erfaringsgrundlag.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal vedlægge et udfyldt ESPD afsnit IV.B, der er udfyldt som beskrevet nedenfor.

Tilbudsgiver skal i ESPD'et afsnit IV.B oplyse følgende økonomiske nøgletal, jf. udbudslovens § 142:

— Nettoomsætningen for hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår

— Egenkapital for det senest afsluttede og reviderede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at ansøger har:

— en nettoomsætning på mindst 70 mio. DKK i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår

— en positiv egenkapital i det senest afsluttede og reviderede regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal vedlægge et udfyldt ESPD-afsnit IV.C, der er udfyldt som beskrevet nedenfor.

Tilbudsgiverne skal i ESPD'et afsnit IV.C oplyse følgende vedrørende teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143;

— Tilbudsgivers betydeligste leverancer af lignende entreprise, jf. beskrivelsen i afsnit II.1.4) og II.2.4).

Tilbudsgiver bør udfylde ESPD'et med angivelse af årstal eller periode for udførelsen af entreprisen, beskrivelse af entreprisen, modtager og kontraktværdien. I referencer vedrørende igangværende projekter bedes tilbudsgiver angives den estimerede kontraktværdi samt forventet færdiggørelsestidspunkt.

Tilbudsgiver kan angive maksimalt 5 referencer. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning. Dette gælder også for konsortier eller andre sammenslutninger af virksomheder eller såfremt tilbudsgiver baserer sin tekniske og faglige formåen på andre virksomheder. En sådan sammenslutning eller tilbudsgiver med ekstern teknisk og faglig støtte kan således sammenlagt højst angive 5 referencer i alt.

Såfremt tilbudsgiver har vedlagt flere end 5 referencer, lægges der i vurderingen alene vægt på de 5 først angivne referencer i ESPD'et.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at ansøger kan påvise mindst 2 referencer fra lignende projekter, som er igangsat eller afsluttet inden for de seneste 5 år.

Ved lignende projekter menes der projekter, hvor ansøger har udført følgende opgaver:

— Råhusbyggeri/elementbyggeri

— Underjordiske in-situ støbte tanke/anlæg i afstivede byggegrupper med støbning af minimum 200 kubikmeter konstruktionsbeton under jorden

— Rørlægning af rør i dimensioner ø 1 000 på en samlet strækning, der er længere end 50 m

— Omkoblinger af rørledninger i terræn

— Pælefundering.

Det er ikke et krav, at alle de ovenstående opgaver er udført i én og samme reference. Det er et krav, at hver af de 5 opgavetyper er repræsenteret mindst 2 gange inden for de fremsendte referencer (maksimalt 5).

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/10/2020
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på den i pkt. I.3) anførte hjemmeside. Afgivelse af ansøgning og efterfølgende tilbud kan kun ske elektronisk via hjemmesiden, der er anført i pkt. I.3). Alle ansøgere opfordres til at gennemlæse hele udbudsmaterialet før ansøgning i form af ESPD udformes og indsendes. Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om udfyldelse af ESPD. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål skal stilles senest 10 dage før ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristen, kan ikke forventes besvaret. Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt ansøger måtte få tekniske problemer ved anvendelsen af udbudsportalen, kan ansøger i dagtimerne (kl. 09.00- kl. 16.30) på arbejdsdage rette telefonisk henvendelse til Ethics Support på telefonnummeret + 45 7022 70 07. Såfremt et teknisk problem antages at ville berøre flere ansøger, vil der blive offentliggjort information herom på Ethics.

Ansøger skal i ESPD'et oplyse navn, CVR-nr., postadresse, kontaktperson, hvorvidt ansøger er en mikro virksomhed, lille eller mellemstor virksomhed samt hvorvidt ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre som et konsortium eller lignende (ESPD del II.A). Ansøger skal oplyse, om ansøger baserer sig på andre enheders kapacitet for at opfylde kravene til økonomisk og finansiel samt teknisk og faglig formåen (ESPD del II.C). Ansøger skal oplyse de efterspurgte oplysninger i udbudsbekendtgørelsens del III.

Ansøger skal bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135, stk. 1-3 og 136 (ESPD del III, afsnit A, B og C). Ansøger skal derudover bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, 2 og 5 (ESPD del III, afsnit C). De efterspurgte oplysninger danner grundlag for bygherres vurdering af, hvorvidt ansøger er egnet til at løfte den udbudte opgave, og hvilke ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud.

Hvis ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre, navnlig som del af en gruppe, et konsortium, et joint venture eller lignende, skal alle berørte deltagere indsende et særskilt ESPD. Alle de krævede oplysninger under del III skal afgives for hver deltager i konsortiet. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen dog være konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle konsortiedeltagere, er tilbuddet ikke nødvendigvis ukonditionsmæssigt, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen. Endvidere skal hver deltager i det individuelle ESPD angive den økonomiske aktørs rolle i gruppen, de øvrige økonomiske aktører, der deltager i proceduren samt i givet fald navnet på den deltagende gruppe (ESPD del II.A).

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske og/eller tekniske og faglige kapacitet, skal disse tillige vedlægge en særskilt ESPD med udfyldt del II, afsnit A og B samt del III, som er behørigt udfyldt af de pågældende enheder (ESDP del II, afsnit C). Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være den samlede egnethed, der vurderes.

Ansøger kan alene indgive én ansøgning om prækvalifikation. Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere ansøgninger, f.eks. selv indgiver egen ansøgning, men samtidig indgår som deltager i et konsortium, der ansøger, skal ansøgerne sikre, at samme juridisk enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget hos Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt en underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret. Andre klager skal være modtaget hos Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/09/2020