Na naši spletni strani, namenjeni covidu-19, boste našli več informacij o javnih razpisih za nabavo medicinske opreme.

Konferenca o prihodnosti Evrope je vaša priložnost, da delite svoje zamisli in oblikujete prihodnost Evrope. Naj se sliši vaš glas!

Storitve - 436421-2015

Prikaži skrčeni pogled

12/12/2015    S241

Švedska-Solna: Razvoj metod za izboljšanje točnosti ocen HIV v državah EU/EGP

2015/S 241-436421

Obvestilo o naročilu

Storitve

Direktiva 2004/18/ES

Oddelek I: Naročnik

I.1)Ime, naslovi in kontaktne točke

Uradno ime: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni
Poštni naslov: Granits väg 8
Kraj: Solna
Poštna številka: SE-171 65
Država: Sweden
V roke: Javna naročila

Internetni naslovi:

Internetni naslov naročnika: http://www.ecdc.europa.eu

Internetni naslov profila kupca: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/open_calls_for_tender.aspx

Elektronski dostop do informacij: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1196

Dodatne informacije dobite pri:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) dobite pri:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

I.2)Vrsta naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.3)Glavna področja dejavnosti
Zdravje
I.4)Oddaja naročil v imenu drugih naročnikov

Oddelek II: Predmet naročila

II.1)Opis
II.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik:
Razvoj metod za izboljšanje točnosti ocen HIV v državah EU/EGP.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
Storitve
Št. kategorije storitev 25: Storitve zdravstva in socialnega skrbstva
Glavna lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Prostori izvajalca.
Šifra NUTS
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom

Trajanje okvirnega sporazuma

Trajanje v letih: 4

Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazuma

Ocenjena vrednost brez DDV: 455 000 EUR
II.1.5)Kratek opis naročila ali nabave
Splošni cilj tega razpisa je razviti niz metod/orodij, ki bo državam članicam omogočal izboljšati uporabnost nacionalnih nadzornih podatkov o HIV in zagotoviti boljše ocene za nekatere ključne parametre na uporabniku prijazen način. To bo ECDC in državam članicam omogočilo določiti resnično epidemijo HIV na nacionalni ravni in ravni EU/EGP.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil

85100000 Zdravstvene storitve

II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne
II.1.8)Sklopi
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.1.9)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2)Količina ali obseg naročila
II.2.1)Celotna količina ali obseg:
II.2.2)Informacije o variantah
II.2.3)Informacije o podaljšanjih
II.3)Trajanje naročila ali rok za zaključek

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročilo
III.1.1)Finančna zavarovanja:
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo:
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
III.1.4)Drugi posebni pogoji
III.2)Pogoji za udeležbo
III.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost
III.2.3)Tehnična sposobnost
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilih
III.3)Specifični pogoji za naročila storitev
III.3.1)Informacije o določeni stroki
III.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitve

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Vrsta postopka
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju
IV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom
IV.2)Merila za izbiro ponudbe
IV.2.1)Merila za izbiro ponudbe
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudbe ali začetku pogajanj ter v opisni dokumentaciji
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi
IV.3)Upravne informacije
IV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik:
OJ/27/11/2015-PROC/2015/033.
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom
ne
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.2.2016 - 16:30
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatom
IV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje
Katerikoli uradni jezik EU
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejema ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb
Datum: 19.2.2016

Kraj:

Prostori ECDC.

Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb: Pri odpiranju ponudb lahko sodelujejo ponudniki ali njihovi zastopniki.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
VI.2)Informacije o sredstvih EU
VI.3)Dodatne informacije
VI.4)Pritožbeni postopki
VI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke

Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Vložitev pritožb
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
2.12.2015