Pozrite si našu internetovú stránku vyhradenú ochoreniu COVID-19, na ktorej nájdete informácie o verejnom obstarávaní potrebného zdravotníckeho vybavenia.

Konferencia o budúcnosti Európy je vašou príležitosťou podeliť sa o svoje nápady a formovať budúcnosť Európy. Vyjadrite svoj názor!

Služby - 436422-2015

Zobraziť úsporné zobrazenie

12/12/2015    S241

Španielsko-Alicante: Správa športových a sociálno-kultúrnych zariadení v Úrade pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a dizajny) (OHIM) v Alicante (Španielsko)

2015/S 241-436422

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Úradný názov: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)
Poštová adresa: Avenida de Europa, 4
Mesto/obec: Alicante (Alicante)
PSČ: 03008
Štát: Španielsko
E-mail: procurement@oami.europa.eu
Fax: +34 965138500

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: https://oami.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement

Elektronický prístup k informáciám: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1202

Ďalšie informácie možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.3)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Správa športových a sociálno-kultúrnych zariadení v Úrade pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a dizajny) (OHIM) v Alicante (Španielsko).
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategória služieb č. 26: Služby rekreačných, kultúrnych a športových zariadení
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), ŠPANIELSKO.

Kód NUTS ES521 Alicante / Alacant

II.1.3)Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
II.1.4)Informácie o rámcovej dohode
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom

Trvanie rámcovej dohody

Trvanie v mesiacoch: 48

Predpokladaná celková hodnota nákupov za celé obdobie trvania rámcovej dohody

Predpokladaná hodnota bez DPH: 790 000 EUR
II.1.5)Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Cieľom tejto výzvy na súťaž je uzatvoriť rámcovú zmluvu na vykonanie príslušných služieb týkajúcich sa správy športových a sociálno-kultúrnych zariadení v Úrade pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a dizajny). To zahŕňa technickú, ekonomickú a administratívnu správu športových zariadení, okrem upratovania a údržby stálych zaradení a vybavenia.
II.1.6)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

92000000 Rekreačné, kultúrne a športové služby, 92610000 Prevádzka športovísk

II.1.7)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): nie
II.1.8)Časti
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.9)Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: nie
II.2)Množstvo alebo rozsah zmluvy
II.2.1)Celkové množstvo alebo rozsah:
Predpokladaná hodnota bez DPH: 790 000 EUR
II.2.2)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.3)Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.3)Trvanie zákazky alebo lehota na dokončenie
Trvanie v mesiacoch: 48 (od zadania zákazky)

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky:
III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka:
III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky
III.2)Podmienky účasti
III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Uchádzači budú vylúčení z účasti v tomto súťažnom konaní, ak:
a) sú v konkurznom konaní alebo v likvidácii, sú pod správou súdu, sú vo vyrovnávacom konaní s veriteľmi, majú pozastavenú podnikateľskú činnosť, vedie sa proti nim v týchto veciach súdne konanie alebo sa nachádzajú v podobnej situácii vyplývajúcej z podobného postupu na základe vnútroštátnych právnych a správnych predpisov;
b) oni alebo osoby s plnou mocou zastupovať, prijímať rozhodnutia alebo kontrolovať vo vzťahu k nim boli odsúdení za trestný čin týkajúci sa ich správania v súvislosti s výkonom povolania rozsudkom oprávneného orgánu členského štátu, ktorý má povahu „res judicata“;
c) boli uznaní za vinných z vážneho profesijného pochybenia preukázaného akýmikoľvek prostriedkami, ktoré môže obstarávateľ zdôvodniť, vrátane rozhodnutí Európskej investičnej banky a medzinárodných organizácií;
d) nesplnili svoje povinnosti vzťahujúce sa na platenie príspevkov na sociálne zabezpečenie alebo platenie daní v súlade s právnymi predpismi platnými v krajine, v ktorej majú sídlo, alebo v krajine obstarávateľa, alebo v krajine, kde má byť zákazka vykonaná;
e) uchádzači alebo osoby s plnou mocou zastupovať, prijímať rozhodnutia alebo kontrolovať vo vzťahu k nim boli predmetom rozsudku, ktorý má účinok „res judicata“, vo veci podvodu, korupcie, účasti v zločineckej organizácii, prania špinavých peňazí alebo akejkoľvek inej nezákonnej činnosti, ktorá poškodzuje finančné záujmy Únie;
f) je im uložená administratívna sankcia uvedená v článku 109 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25.10.2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a ktorým sa ruší nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002;
g) sú vystavení konfliktu záujmov;
h) sú vinní zo skresľovania skutočnosti pri poskytovaní informácií, ktoré si vyžiadal verejný obstarávateľ ako podmienku účasti na postupe obstarávania, alebo tieto informácie neposkytnú.
III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Na preukázanie ekonomickej a finančnej spôsobilosti na vykonanie rámcovej zmluvy musí uchádzač poskytnúť nasledujúce informácie:
— dôkaz o príslušnom poistení o poistení náhrady škôd vyplývajúcich z podnikateľského rizika do výšky aspoň 500 000 EUR,
— bankové referencie týkajúce sa solventnosti spoločnosti,
— overené finančné výkazy a správy o externom audite aspoň za posledné 3 finančné roky, pre ktoré boli účty uzavreté, alebo rovnocenná dokumentácia (napríklad, ak právo obchodných spoločností v krajine, kde sídlia, nevyžaduje zverejnenie súvah),
— výkaz o celkovom obrate za posledné 3 finančné roky,
— ak sa uchádzači pri vykonávaní zmluvy spoliehajú na kapacity iných subjektov, písomné záväzné vyhlásenie týchto subjektov o tom, že poskytnú uchádzačom zdroje potrebné na vykonanie rámcovej zmluvy.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Spoločnosť musí mať minimálny celkový obrat vo výške 150 000 EUR za uplynulé 3 roky, pre ktoré boli účty uzavreté.
III.2.3)Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:
— Prezentácia spoločnosti (história, činnosti atď.).
— Vzdelanie a odborné kvalifikácie vedúcich zamestnancov spoločnosti.
— Výkaz o priemernom ročnom počte zamestnancov spoločnosti a o počte zamestnancov poskytovateľa služieb vo vedúcich funkciách počas posledných 3 rokov.
— Vyhlásenie potvrdzujúce, že spoločnosť je schopná zabezpečiť aspoň 2 ľudí na každý profil, ktorí spĺňajú minimálne stanovené požiadavky pre rozvoj webových služieb. Nie je možné navrhnúť tú istú osobu pre rôzne profily.
— Najnovší dôkaz o zápise do obchodného registra.
— Vyhlásenie, ktoré potvrdzuje, že ak bude uchádzačovi pridelená rámcová zmluva, a nakoľko sa služby majú poskytnúť na španielskom území, zaväzuje sa postupovať v súlade s ustanoveniami španielskych právnych noriem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
V prípade zmlúv vykonaných počas uplynulých 3 rokov, pre ktoré boli účty uzavreté, sa požaduje celkový minimálny obrat 500 000 EUR. Musí byť o tom predložený dokumentárny dôkaz (napr. kópie faktúr).
III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách
III.3)Osobitné podmienky pre zákazky na poskytovanie služieb
III.3.1)Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu: nie
III.3.2)Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby
Právnické osoby by mali uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov zodpovedných za poskytnutie služby: nie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Druh postupu
IV.1.1)Druh postupu
Otvorená
IV.1.2)Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť
IV.1.3)Zníženie počtu uchádzačov počas rokovania alebo dialógu
IV.2)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska kritérií stanovených v súťažných podkladoch, vo výzve na predkladanie ponúk alebo na účasť na rokovaní alebo v informatívnom dokumente
IV.2.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: nie
IV.3)Administratívne informácie
IV.3.1)Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:
AO/014/15.
IV.3.2)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
nie
IV.3.3)Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
Spoplatnená dokumentácia: nie
IV.3.4)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
29.1.2016
IV.3.5)Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť vybratým uchádzačom
IV.3.6)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Ktorýkoľvek úradný jazyk EÚ
IV.3.7)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 9 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.3.8)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 4.2.2016

Miesto:

OHIM, Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), ŠPANIELSKO.

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: áno

Dodatočné informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Každý uchádzač môže poslať najviac 2 zástupcov. Mená a čísla preukazov totožnosti návštevníkov musia byť zaslané úradu OHIM faxom (+34 965138500) alebo e-mailom (procurement@oami.europa.eu) do 2.2.2016.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
VI.3)Doplňujúce informácie
Prehliadka miesta/informačné stretnutie sa plánuje na 8.1.2016 (11:00), na adrese Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), ŠPANIELSKO.

Každý uchádzač môže poslať najviac 2 zástupcov. Mená a čísla preukazov totožnosti návštevníkov musia byť zaslané úradu OHIM faxom (+34 965138500) alebo e-mailom (procurement@oami.europa.eu) do 7.1.2016.

Na tomto stretnutí nebudú zodpovedané žiadne otázky.
VI.4)Odvolacie konanie
VI.4.1)Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxemburg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Podanie odvolania
Presné informácie o termínoch na podanie odvolania: do 2 mesiacov od dátumu oznámenia dotyčnej strany alebo v prípade, že nie je k dispozícii, odo dňa, keď sa daný fakt stal známym.
VI.4.3)Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
2.12.2015