Storitve - 436452-2015

Prikaži skrčeni pogled

12/12/2015    S241

Belgija-Bruselj: Naročilo storitev za zagotavljanje podpore v zvezi z izvajanjem Direktive Sveta z dne 12.12.1991 o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (91/676/EGS)

2015/S 241-436452

Obvestilo o oddaji naročila

Storitve

Direktiva 2004/18/ES

Oddelek I: Naročnik

I.1)Ime, naslovi in kontaktne točke

Uradno ime: Evropska komisija, Generalni direktorat za okolje
Poštni naslov: BU 9 01/005
Kraj: Bruselj
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
E-pošta: env-tenders@ec.europa.eu

Internetni naslovi:

Internetni naslov naročnika: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm

I.2)Vrsta naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.3)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava
I.4)Oddaja naročil v imenu drugih naročnikov
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne

Oddelek II: Predmet naročila

II.1)Opis
II.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik
Naročilo storitev za zagotavljanje podpore v zvezi z izvajanjem Direktive Sveta z dne 12.12.1991 o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (91/676/EGS)
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
Storitve
Št. kategorije storitev 12: Arhitekturne storitve; inženiring storitve in integrirane inženiring storitve; storitve urbanističnega načrtovanja in krajinskega inženiringa; sorodne znanstvene in tehnične svetovalne storitve; storitve tehničnega preizkušanja in analiz
Glavna lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: „Extra muros“.
Šifra NUTS
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
II.1.4)Kratek opis naročila ali nabave
Cilj tega naročila storitev je podpora za GD za okolje v zvezi s tehničnimi, znanstvenimi in socialno-ekonomskimi vidiki uporabe in upravljanja hranil v kmetijskem sektorju in pomoč Komisiji pri njeni obveznosti za izvajanje direktive o nitratih. Naročilo storitev bo za obravnavo specifičnih potreb, povezanih z/s:
— zagotavljanjem znanstvenega, socialno-ekonomskega in tehničnega svetovanja na ad hoc osnovi o vprašanjih, neposredno ali posredno povezanih z direktivo o nitratih,
— pripravo poročil v zvezi z znanstvenimi, tehničnimi in socialno-ekonomskimi vprašanji, povezanimi z uporabo in upravljanjem hranil, vključno z izvajanjem direktive o nitratih,
— analizo in komentiranjem poročil, oddanih Komisiji v kontekstu odstopanja, odobrenega v skladu s Prilogo III.2(b) direktive o nitratih,
— pripravo potrebnega ozadja za Komisijo za pripravo podrobnih poročil in povzetkov o izvajanju direktive o nitratih na ravni EU, na podlagi poročil, predloženih s strani držav članic.
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil

90700000 Okoljske storitve

II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da
II.2)Skupna končna vrednost naročil
II.2.1)Skupna končna vrednost naročil
Vrednost: 475 092 EUR
Brez DDV

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Vrsta postopka
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.2)Merila za izbiro ponudbe
IV.2.1)Merila za izbiro ponudbe
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na
1. Kakovost predlagane metodologije. Ponder 48
2. Organizacijo dela. Ponder 36
3. Ukrepe za nadzor kakovosti. Ponder 16
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena je elektronska dražba: ne
IV.3)Upravne informacije
IV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik
ENV.B.1/SER/2015/0011.
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom

Predhodno informativno obvestilo

Številka obvestila v UL: 2015/S 38-064198 z dne 24.2.2015

Obvestilo o naročilu

Številka obvestila v UL: 2015/S 084-148670 z dne 30.4.2015

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila: 07.0201/2015/717044/SER/ENV.B.1
V.1)Datum oddaje naročila:
30.11.2015
V.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
V.3)Ime in naslov gospodarskega objekta, ki mu je bilo naročilo oddano

Uradno ime: Alterra, inštitut v okviru pravnega subjekta Stichting DLO
Poštni naslov: Droevendaalsesteeg 4
Kraj: Wageningen
Poštna številka: 6708 PB
Država: Nizozemska

V.4)Informacije o vrednosti naročila
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila:
Vrednost: 510 000 EUR
Brez DDV
Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 475 092 EUR
Brez DDV
Če gre za letno ali mesečno vrednost:
Število mesecev: 37
V.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: da
Navedite vrednost ali delež naročila, ki bo verjetno oddan podizvajalcem:
Delež: 25 %
Kratek opis vrednosti/deleža naročila, ki bo s pogodbo oddan podizvajalcem: 9,5 % + 6 % + 9,5 %.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
VI.2)Dodatne informacije:
V skladu s členom 134.1(f) pravil za izvajanje Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25.10.2012 (finančna uredba) lahko naročnik v 3 letih od oddaje prvotnega naročila uporabi izjemni postopek s pogajanji za dodatne storitve (brez predhodne objave obvestila o naročilu), ki obsegajo ponovitev podobnih storitev (do največ 50 % vrednosti prvotnega naročila), oddanih gospodarskemu subjektu, kateremu je bilo oddano prvotno naročilo s strani istega naročnika.

Upoštevajte, da je bilo to objavljeno v predhodnem informativnem obvestilu UL 2015/S 38-064198 z dne 24.2.2015 s proračunom 510 000 EUR, ki je sedaj v razponu med 475 000 EUR in 510 000 EUR.

VI.3)Pritožbeni postopki
VI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke

Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.3.2)Vložitev pritožb
Navedite rok za vložitev pritožb: Morebitne pripombe v zvezi s postopkom oddaje naročila lahko pošljete naročniku na naslov iz točke I.1.

Če menite, da je prišlo do nepravilnosti, lahko vložite pritožbo pri Evropskem varuhu človekovih pravic v 2 letih od datuma, ko ste bili obveščeni o dejstvih, ki predstavljajo podlago za pritožbo (glejte http://www.ombudsman.europa.eu). Takšna pritožba ne vpliva na zadržanje navedenega obdobja za sprožitev pritožbe ali na začetek novega obdobja za vložitev pritožb.

Pritožbo lahko predložite organu iz točke VI.3.1 v 2 mesecih od uradnega obvestila o sklepu o oddaji naročila.
VI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb
VI.4)Datum pošiljanja tega obvestila:
2.12.2015