We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 436504-2022

10/08/2022    S153

Nederland-'s-Gravenhage: Uitrusting voor postkamer

2022/S 153-436504

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dtv UBR|HIS
Nationaal identificatienummer: 50555596
Postadres: Wilhelmina van Pruisenweg 52
Plaats: Den Haag
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2595 AN
Land: Nederland
Contactpersoon: Asha Debidien
E-mail: asha.debidien@rijksoverheid.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties
Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/398166
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=338601&B=CTMSOLUTION
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

MINBZK - Marktconsultatie voor postkamerapparatuur

Referentienummer: 201865002.018.028
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30131000 Uitrusting voor postkamer
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Met deze marktconsultatie wil FMH vernemen of er veranderingen in de markt zijn en onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om inkopen met impact te realiseren. Dit met het oog op de ambitie van de Rijksoverheid om in 2030 een klimaat neutrale dienstverlener te willen zijn.

FMH heeft behoefte aan het incidenteel leveren van postkamerapparatuur en het uitvoeren van serviceonderhoud op postkamerapparatuur. Dit betreft zowel serviceonderhoud aan nieuw geleverde apparatuur als ook aanwezig bestaande apparatuur. Het betreft hier het op incidenteel leveren van apparatuur benodigd voor het behandelen van zowel inkomende als te verzenden uitgaande poststukken. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld: couverteermachines, enveloppensluitmachines en adressenprinters. Verpakkingsmachines en bindmachines en weegapparatuur vallen niet onder de scope van deze voorgenomen opdracht.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 500 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30131300 Adresseermachines
30144100 Frankeermachines
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Met deze marktconsultatie wil FMH vernemen of er veranderingen in de markt zijn en onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om inkopen met impact te realiseren. Dit met het oog op de ambitie van de Rijksoverheid om in 2030 een klimaat neutrale dienstverlener te willen zijn.

FMH heeft behoefte aan het incidenteel leveren van postkamerapparatuur en het uitvoeren van serviceonderhoud op postkamerapparatuur. Dit betreft zowel serviceonderhoud aan nieuw geleverde apparatuur als ook aanwezig bestaande apparatuur. Het betreft hier het op incidenteel leveren van apparatuur benodigd voor het behandelen van zowel inkomende als te verzenden uitgaande poststukken. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld: couverteermachines, enveloppensluitmachines en adressenprinters. Verpakkingsmachines en bindmachines en weegapparatuur vallen niet onder de scope van deze voorgenomen opdracht.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
31/12/2023

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/08/2022