29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Roboty budowlane - 436596-2015

Wyświetl widok skrócony

12/12/2015    S241

Polska-Warszawa: Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu

2015/S 241-436596

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Adres pocztowy: ul. Targowa 74
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 03-732
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji – Region Ślaski ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław pok. 163
Osoba do kontaktów: Magdalena Charbat, Małgorzata Szast-Bogusz
E-mail: magdalena.charbat@plk-sa.plmalgorzata.szast-bogusz@plk-sa.pl
Tel.: +48 717175589
Faks: +48 717175589

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.plk-sa.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: spółka prawa handlowego w której Skarb Państwa posiada ponad 50 % akcji
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: transport kolejowy, zarządzanie liniami kolejowymi
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
„Modernizacja estakady kolejowej w Gorzowie Wielkopolskim”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gorzów Wielkopolski.

Kod NUTS PL431 Gorzowski

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem niniejszego Zamówienia jest modernizacja linii 203 Tczew – Kostrzyn na odcinku estakady kolejowej o długości ok. 2 116 km, która przebiega przez centrum miasta Gorzowa Wielkopolskiego od rejonu dworca kolejowego stacji Gorzów Wielkopolski w kierunku wschodnim.
Całość przedmiotu Zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:
Realizacji robót polegających na budowie i przebudowie infrastruktury kolejowej w branżach:
— Obiekty inżynieryjne:
— modernizację betonowego muru oporowego o dł. ok. 310 m,
— modernizacje przęseł ceglano-betonowych estakady
— modernizację 5 wiaduktów stalowych w ciągu estakady,
— modernizację mostu w km 296 787,
— modernizację betonowych murów oporowych,
— modernizację estakady dworcowej w Gorzowie Wielkopolskim,
— budowę peronu przy ul. Teatralnej wraz z zadaszeniem i niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem,
— modernizacje tuneli i przejść pod torami,
— modernizacje wiat peronowych,
— wykonanie małej architektury,
— estetyzację estakady kolejowej.
— Branża torowa:
— wykonanie nawierzchni na przejazdach kolejowych,
— wymianę nawierzchni torowej połączone z modernizacją podtorza,
— regulację położenia toru na pozostałych odcinkach,
— budowę odwodnienia torowiska,
— odbudowę i umocnienie skarp,
— modernizację peronu nr 2,
— tymczasowy demontaż krawędzi peronowych peronu nr 1 oraz ich odbudowa,
— wykonanie monitoringu peronów i tunelu Dworca Kolejowego w Gorzowie Wielkopolskim i rejestratora obrazu,
— przebudowę oświetlenia przejazdów,
— przebudowę oświetlenia peronu nr 2, przejścia pod torami oraz wejścia na peron 3 i 4,
— budowę oświetlenia peronu nr 5,
— zabudowę ogrzewania rozjazdów,
— zasilanie urządzeń.
— Wykonanie niezbędnych robót towarzyszących w branżach:
— sanitarnej,
— telekomunikacyjnej,
— srk,
— energetycznej.
— Prace archeologiczne, konserwatorskie, restauratorskie oraz badania konserwatorskie na przedmiotowej estakadzie, która wpisana jest do rejestru zabytków.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45234000 Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu, 45234100 Budowa kolei, 45234113 Rozbiórka torów, 45234114 Roboty budowlane w zakresie nasypów kolejowych, 45234115 Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej, 45234116 Budowa torów, 45234140 Roboty budowlane w zakresie przejść w poziomie

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Powyżej 20 000 000 EUR.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający będzie wymagał wniesienia wadium w wysokości: 3 400 000 PLN (słownie: trzy miliony czterysta tysięcy złotych).
Zamawiający będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Projekt ubiega się o współfinansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia będą prowadzone w złotych polskich.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zgodnie z art. 23 ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm.) – zwana w dalszej części ogłoszenia ustawą Pzp.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: Dopuszcza się wprowadzenie podwykonawców do realizacji przedmiotowego Zamówienia.
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W celu wykazania, braku podstaw do wykluczenia z Postępowania oraz w celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp każdy z Wykonawców przedłoży wraz z Wnioskiem o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu (w dalszej części ogłoszenia zwanym „Wnioskiem”) następujące dokumenty:
1.1. oświadczenia:
a) „oświadczenie Wykonawcy (łącznie wszystkich Partnerów) o spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu” (sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 1 do Wniosku),
b) „oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z Postępowania” (od każdego z partnerów) – (sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 2 do Wniosku),
1.2. W celu wykazania, że brak jest podstaw do wykluczenia z Postępowania na podstawie art. 24 Ustawy Pzp, Wykonawca winien przedłożyć wraz z Wnioskiem następujące dokumenty:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Wniosków;
b) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8, 10 i 11 Ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Wniosków;
c) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Wniosków;
d) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Wniosków;
e) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Wniosków.
f) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r. nr 50, poz. 331 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy Pzp, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
2. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Wniosków, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, których mowa w pkt 1.2:
3.1. Lit. (a) (c) (d) (e) – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
3.2. Lit. (b) – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8, 10 i 11 Ustawy Pzp.
4. Dokumenty, o których mowa w pkt 3.1 lit. (a) i (c) oraz pkt 3.2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Wniosków, natomiast dokument, o którym mowa w pkt 3.1 lit. (b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Wniosków.
5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 3 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepisy pkt 4 stosuje się odpowiednio.
6. W przypadku wykonawcy składających Wniosek wspólny, dokumenty o których mowa w punkcie 1.2 wskazujące, że brak jest podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania muszą być złożone przez każdego z wykonawców składających Wniosek wspólny.
7. Wykonawcy składający Wniosek wspólny oświadczenie wskazane:
— w pkt 1.1 lit. a) – składają łącznie. Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia przez Pełnomocnika podmiotów występujących wspólnie, o ile umożliwia to zakres udzielonego mu pełnomocnictwa.
— w pkt 1.1 lit. b) – składa odrębnie każdy z Wykonawców.
Uwaga: Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszeniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

Zamawiający informuje, że wzory załączników oraz Wniosku znajdują się pod adresem https://zamowienia.plk-sa.pl

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków określonych w punkcie II, Wykonawca przedstawi wraz z Wnioskiem:
a) część sprawozdania finansowego, tj. rachunek zysków i strat, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym rachunku, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności – za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
b) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Wniosków;
c) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Z przestawionych dokumentów wynikać musi, iż polisa została opłacona, tj. że składki, które stały się wymagalne do dnia upływu terminu składania Wniosków w postępowaniu zostały opłacone;
d) jeżeli Wykonawca będzie polegał na zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zdolnością finansową lub ekonomiczną w szczególności przedstawiając:
— pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji zasobów finansowych lub ekonomicznych na okres korzystania z nich przy wykonywaniu Zamówienia, a ponadto w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Zamawiający żąda, by z pisemnego zobowiązania lub innych dokumentów złożonych wraz z Wnioskiem wynikał:
— zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
— sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
— charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
— zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
Pisemne zobowiązanie powinno być złożone wraz z dokumentem, z którego wynikać będzie umocowanie osoby/osób podpisującej/podpisujących przedmiotowe zobowiązanie.
— część sprawozdania finansowego dotyczącego podmiotu oddającego zasoby ekonomiczne do dyspozycji Wykonawcy tj. rachunek zysków i strat, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym rachunku, a w przypadku podmiotów niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności – za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
— informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Wniosków, dotyczącą podmiotu oddającego zasoby finansowe do dyspozycji Wykonawcy.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie przez Zamawiającego warunku.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: II. O udzielenie niniejszego zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, tj.:
a) posiada w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres, średni roczny przychód netto ze sprzedaży w kwocie minimalnej 38 000 000 PLN;
b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową – w wysokości nie mniejszej niż 9 500 000 PLN;
c) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 6 000 000 PLN (słownie: sześć milionów PLN).
Do przeliczenia na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o Zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów – zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
W przypadku Wykonawców składających wniosek wspólnie, warunki szczegółowe określone wyżej uznaje się za pełnione, jeśli spełnią je łącznie wszyscy Wykonawcy składający wniosek wspólny.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
I. W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków określonych w pkt III, wykonawca przedstawi wraz z Wnioskiem:
a) wykaz wykonanych – w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania Wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – robót, o których mowa w punkcie III, z podaniem ich ilości, przedmiotu, dat wykonania jak również podaniem nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp (w przypadku powoływania się na te zasoby) oraz dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (sporządzony zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 3 do Wniosku).
Dowodami, o których mowa wyżej są: poświadczenia albo inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego zostały wykonane roboty budowlane wskazane w ww. wykazie, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej,
b)jeżeli Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji wiedzy i doświadczenia na potrzeby wykonania Zamówienia, a ponadto w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda, by z pisemnego zobowiązania lub innych dokumentów złożonych wraz z Wnioskiem wynikał:
— zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
— sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
— charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
— zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
Pisemne zobowiązanie powinno być złożone wraz z dokumentem, z którego wynikać będzie umocowanie osoby/osób podpisującej/ych przedmiotowe zobowiązanie.
c) jeżeli Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części Zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia dokumentów dotyczących tych podmiotów wymienionych w ogłoszeniu w części III.2.1). „Sytuacja podmiotowa Wykonawców w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego” pkt 1.1 lit. b oraz części III 2.1). „Sytuacja podmiotowa Wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego” pkt. 1.2 lit. a)-e);
II. W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków określonych w pkt IV, Wykonawca przedstawi wraz z Wnioskiem:
a) „wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia”, wraz z informacjami na temat doświadczenia niezbędnego do wykonania Zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami (sporządzony zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 4 do Wniosku);
b) oświadczenie potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień [wydanych na podstawie Ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z 28.4.2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2006 nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub ustawy z 15.12.2000 o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz.U. 2001 nr 5, poz. 42 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (t.j. Dz.U. 2008 nr 63, poz. 394 z późn. zm.)] przez osoby wymienione w punkcie IV (sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 6 do Wniosku);
c) jeżeli Wykonawca będzie polegał na osobach zdolnych do wykonania Zamówienia innych podmiotów, zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji osób na potrzeby wykonania Zamówienia, a ponadto w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda, by z pisemnego zobowiązania lub innych dokumentów złożonych wraz z Wnioskiem wynikał:
— zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
— sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
— charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
— zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
Pisemne zobowiązanie powinno być złożone wraz z dokumentem, z którego wynikać będzie umocowanie osoby/osób podpisującej/ych przedmiotowe zobowiązanie;
d) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu wykonania Zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (sporządzony zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 5 do Wniosku);
e) jeżeli Wykonawca będzie polegał na potencjale technicznym innych podmiotów, zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji sprzętu i urządzeń na potrzeby wykonania Zamówienia, a ponadto w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda, by z pisemnego zobowiązania lub innych dokumentów złożonych wraz z Wnioskiem wynikał:
— zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
— sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
— charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
— zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
Pisemne zobowiązanie powinno być złożone wraz z dokumentem, z którego wynikać będzie umocowanie osoby/osób podpisującej/ych przedmiotowe zobowiązanie.
Z poleganiem na potencjale (zasobach osobowych) podmiotu trzeciego nie mamy do czynienia w przypadku dysponowania bezpośredniego, tj. w przypadku gdy tytułem prawnym do powołania się przez wykonawcę na dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest stosunek prawny istniejący bezpośrednio pomiędzy Wykonawcą a osobą (osobami), na dysponowanie którą (którymi) Wykonawca się powołuje. Bez znaczenia jest tutaj charakter prawny takiego stosunku, tj. czy mamy tu do czynienia z umową o pracę, umową o świadczenie usług, umową przedwstępną czy też samozatrudnieniem się osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą itd.
Z poleganiem na potencjale (zasobach osobowych) podmiotu trzeciego mamy natomiast do czynienia w przypadku gdy osoby te pozostają w dyspozycji tych podmiotów trzecich, a nie w dyspozycji samego Wykonawcy (dysponowanie pośrednie).

Zamawiający informuje, że wzory załączników dostępne są pod adresem https://zamowienia.plk-sa.pl

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
III. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia.
1. Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę wykonania, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w ramach jednego lub więcej Zamówień:
a) budowy lub przebudowy (w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane) lub modernizacji (w rozumieniu Ustawy o transporcie kolejowym) co najmniej 2 (dwóch) obiektów inżynieryjnych typu: most, wiadukt lub estakada o rozpiętości najdłuższego przęsła nie mniejszej niż 20 m, w tym co najmniej 1 (jeden) kolejowy obiekt inżynieryjny o łącznej wartości zamówienia/ń co najmniej 80 000 000 PLN.
Do przeliczenia na PLN wartości robót wyrażonej w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami dotyczącymi wiedzy i doświadczenia w powyższym zakresie w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnej wiedzy i doświadczenia na potrzeby wykonania zamówienia.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów – zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
W przypadku składania Wniosku wspólnego, warunki szczegółowe określone wyżej uznaje się za spełnione, jeśli spełnią je łącznie wszyscy Wykonawcy składający Wniosek wspólny.
IV. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę:
a) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:
1. Przedstawiciel wykonawcy
Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): w ciągu ostatnich 5 lat (przed upływem terminu składania wniosków) w ostatnich 10 latach kalendarzowych pełnił funkcję na stanowisku kierowniczym związanym z zarządzaniem zadaniami inwestycyjnymi na co najmniej dwóch inwestycjach infrastrukturalnych, których wartość realizacyjna (kontraktowa) wynosiła każda min 50 000 000 PLN netto.
Do przeliczenia na PLN wartości robót wyrażonej w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
2. Kierownik budowy
Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): Uprawnienia budowlane bez ograniczeń uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych.
Doświadczenie: Posiadający co najmniej 3 letnie łączne doświadczenie (przed upływem terminu składania wniosków) w ostatnich 10 latach kalendarzowych na stanowisku kierownika budowy w rozumieniu ustawy z 7.7.1994 Prawo Budowlane (t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zmianami) na robotach związanych z budową lub przebudową w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zmianami) lub modernizacją (w rozumieniu Ustawy o transporcie kolejowym) infrastruktury kolejowej w zakresie robót torowych.
3. Kierownik robót mostowych
Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): Uprawnienia budowlane bez ograniczeń uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej.
Doświadczenie: Posiadający co najmniej 3 letnie łączne doświadczenie (przed upływem składania wniosków) w ostatnich 10 latach kalendarzowych, na stanowisku kierownika robót lub budowy w rozumieniu ustawy z 7.7.1994 Prawo Budowlane (t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zmianami) na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy z 7.7.1994 Prawo Budowlane t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zmianami) lub modernizacją (w rozumieniu Ustawy o transporcie kolejowym) kolejowych obiektów inżynieryjnych takich jak: most, wiadukt, przepust, ściany oporowe, tunele liniowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie.
4. Kierownik robót torowych
Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): Posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych – w zakresie wystarczającym do kierowania robotami przewidzianymi w zamówieniu.
Doświadczenie: Posiadający co najmniej 3 letnie łączne doświadczenie (przed upływem terminu składania wniosków) w ostatnich 10 latach kalendarzowych na stanowisku kierownika robót lub budowy w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj.: Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ze zmianami) na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane tj.: Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ze zmianami) lub modernizacją (w rozumieniu Ustawy o transporcie kolejowym) nawierzchni i podtorza.
5. Kierownik robót elektroenergetycznych
Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): Posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie wystarczającym do kierowania robotami przewidzianymi w zamówieniu.
Doświadczenie: Posiadający co najmniej 3 letnie łączne doświadczenie (przed upływem terminu składania wniosków) w ostatnich 10 latach kalendarzowych na stanowisku kierownika robót lub budowy w rozumieniu ustawy z 7.7.1994 Prawo Budowlane (t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zmianami) na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy z 7.7.1994 Prawo Budowlane t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zmianami) lub modernizacją (w rozumieniu Ustawy o transporcie kolejowym) infrastruktury kolejowej w zakresie sieci i instalacje elektroenergetyczne.
6. Kierownik robót telekomunikacyjnych
Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): Posiadający uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną oraz telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie wystarczającym do kierowania robotami przewidzianymi w zamówieniu.
Doświadczenie: Posiadający co najmniej 3 letnie łączne doświadczenie (przed upływem terminu składania wniosków) w ostatnich 10 latach kalendarzowych na stanowisku kierownika robót lub budowy w rozumieniu ustawy z 7.7.1994 Prawo Budowlane (t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409) związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy z 7.7.1994 Prawo Budowlane t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zmianami) urządzeń telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną.
7. Kierownik robót instalacyjnych w zakresie kanalizacji deszczowej
Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): Posiadający uprawnienia budowlane w specjalności sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych uprawniające do kierowania robotami budowlanymi – w zakresie wystarczającym do kierowania robotami przewidzianymi w zamówieniu.
Doświadczenie: Posiadający co najmniej 3 letnie łączne doświadczenie (przed upływem terminu składania wniosków) w ostatnich 10 latach kalendarzowych na stanowisku kierownika robót lub budowy w rozumieniu ustawy z 7.7.1994 Prawo Budowlane (t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zmianami) na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy z 7.7.1994 Prawo Budowlane t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zmianami) sieci kanalizacyjnych.
8. Kierownik robót instalacyjnych w zakresie sieci wodociągowej
Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): Posiadający uprawnienia budowlane w specjalności sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych uprawniające do kierowania robotami budowlanymi – w zakresie wystarczającym do kierowania robotami przewidzianymi w zamówieniu.
Doświadczenie: Posiadający co najmniej 3 letnie łączne doświadczenie (przed upływem terminu składania wniosków) w ostatnich 10 latach kalendarzowych na stanowisku kierownika robót lub budowy w rozumieniu ustawy z 7.7.1994 Prawo Budowlane (t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zmianami) na robotach związanych z budową lub przebudową (w rozumieniu ustawy z 7.7.1994 Prawo Budowlane t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zmianami) sieci wodociągowych.
9. Kierownik robót drogowych
Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): Posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie wystarczającym do kierowania robotami przewidzianymi w zamówieniu.
Doświadczenie: Posiadający co najmniej 3 letnie łączne doświadczenie (przed upływem terminu składania wniosków) w ostatnich 10 latach kalendarzowych na stanowisku kierownika robót lub budowy w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj.: Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ze zmianami) na robotach w branży drogowej.
10. Geodeta
Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): Posiadający uprawnienia geodezyjne w zakresie pomiarów sytuacyjno-wysokościowych (nr 4) i geodezyjnej obsługi budowy (nr 1).
Doświadczenie: Posiadający co najmniej 3 letnie łączne doświadczenie (przed upływem terminu składania wniosków) w ostatnich 10 latach kalendarzowych w robotach geodezyjnych prowadzonych w ramach zadań inwestycyjnych.
11. Geolog/geotechnik
Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe): Posiadający uprawnienia geotechniczne wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze z 9.6.2011 (Dz.U. z 2014 r. poz. 613 ze zmianami).
Doświadczenie: Posiadający co najmniej 2 letnie łączne doświadczenie (przed upływem terminu składania wniosków) w ostatnich 10 latach kalendarzowych w pracach geologicznych/geotechnicznych prowadzonych w ramach zadań inwestycyjnych.
12. Archeolog
Wykształcenie: wyższe archeologiczne, tytuł magistra.
Doświadczenie: Zakończona co najmniej 12-miesięczna praktykę zawodową (Zgodnie z § 26 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 27.7.2011 (ze zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem z 13.3.2015) w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych.
Wykonanie co najmniej 1 zadania obejmującego archeologiczne badania wykopaliskowe, na stanowisku archeologicznym jako Kierownik (z wyłączeniem badań sondażowych).
13. Konserwator zabytków
Wykształcenie: posiada tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu studiów wyższych:
1) na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki lub 2) w specjalności w zakresie konserwacji zabytków.
Doświadczenie: Odbył po ukończeniu tych studiów co najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową w zakresie konserwacji lub badania zabytków wpisanych do rejestru zabytków.
b) dostępności do niżej wymienionych narzędzi, maszyn i urządzeń technicznych w celu realizacji zamówienia, w ilościach:
— koparko – ładowarki – min. 2 sztuki,
— koparko – ładowarki dwudrogowe – min. 2 sztuki,
— wibromłoty – min. 2 sztuki,
— dźwig na podwoziu samochodowym 20 t – min. 1 szt.,
— samochód samowyładowczy min 10 t – min. 4 szt.,
— samochód samowyładowczy o masie całkowitej 3,5 t – min 2 szt.,
— płyta wibracyjna 500 – min. 2 szt.
Wykonawca może polegać na potencjale technicznym i osobach zdolnych do wykonania Zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował potencjałem technicznym i osobami zdolnymi w zakresie wskazanym powyżej do wykonania Zamówienia w trakcie realizacji Zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnego potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia na potrzeby wykonania Zamówienia.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów – zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp – odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
W przypadku składania oferty wspólnej, warunki szczegółowe określone wyżej uznaje się za spełnione jeśli spełnią je wszyscy Wykonawcy składający wniosek wspólny.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Ograniczona
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
Przewidywana liczba wykonawców: 5
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: I. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 5, Zamawiający zaprosi do składania ofert Wykonawców, którzy otrzymają najwyższe oceny spełniania warunków udziału według następujących zasad: Za zrealizowane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone zamówienie obejmujące budowę lub przebudowę (w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane) lub modernizację (w rozumieniu Ustawy o transporcie kolejowym) co najmniej 2 (dwóch) obiektów inżynieryjnych typu: most, wiadukt lub estakada o rozpiętości najdłuższego przęsła nie mniejszej niż 20 m, w tym co najmniej 1 (jeden) kolejowy obiekt inżynieryjny o łącznej wartości zamówienia/ń co najmniej 80 000 000 PLN – Wykonawca otrzyma 2 punkty Za Każde Kolejne zrealizowane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone zamówienie obejmujące budowę lub przebudowę (w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane) lub modernizację (w rozumieniu Ustawy o transporcie kolejowym) obiektu inżynieryjnego typu: most kolejowy, wiadukt kolejowy lub estakada kolejowa o rozpiętości najdłuższego przęsła nie mniejszej niż 20 m,o wartości robót na danym obiekcie co najmniej 2 000 000 PLN – Wykonawca otrzyma 1 punkt. – UWAGA – Zamawiający uzna roboty budowlane za wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone wówczas, jeżeli ich prawidłowe wykonanie zostanie potwierdzone przez Wykonawcę w sposób określony w pkt III.2.3) Kwalifikacje techniczne pkt I. niniejszego Ogłoszenia. – UWAGA – Zamawiający w ramach kwalifikacji oceniał będzie Doświadczenie Własne Wykonawcy (tj. zamówienia wykonane siłami własnymi Wykonawcy – jako Wykonawca, w tym członek konsorcjum lub jako podwykonawca), bez uwzględnienia doświadczeń podmiotów trzecich, na które Wykonawca się powołuje na zasadach określonych w 26 ust. 2b) ustawy Pzp. Oznacza to, że jeżeli Wykonawca wykaże zamówienie, które zostało udostępnione przez pomiot trzeci na podstawie art. 26 ust. 2b) ustawy Pzp, Wykonawca za takie zamówienie nie otrzyma punktów. II. Zamawiający zaprosi do składania ofert 5 (pięciu) Wykonawców, którzy uzyskają największą liczbę punktów. III. Zamawiający odstąpi od ograniczenia liczby Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert w przypadku, gdy liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki jest mniejsza lub równa 5. W takim przypadku Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu. IV. Zamawiający dopuszcza możliwość przekroczenia przewidywanej w ogłoszeniu liczby Wykonawców, którzy mieli zostać zaproszeni do składania ofert (tj. 5) w sytuacji, gdy po przyznaniu punktów i dokonaniu klasyfikacji Wykonawców, więcej niż jeden Wykonawca ulokował się na tej samej pozycji (od pierwszej do piątej). V. Zamawiający informuje, że ze względu na fakt, iż przepis art. 26 ust. 3 ustawy Pzp odnosi się do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, a nie kwalifikacji Wykonawców do zaproszenia do składania ofert, w ramach kwalifikacji Wykonawców (w oparciu o zasady określone powyżej) nie będzie brał pod uwagę dokumentów uzupełnionych w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. VI. Do przeliczenia na PLN wartości robót wyrażonej w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Całkowita cena netto. Waga 85

2. Okres gwarancji/rękojmi. Waga 10

3. Termin realizacji. Waga 5

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
11.1.2016 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
VI.3)Informacje dodatkowe
Opis sposobu przygotowania Wniosku o dopuszczenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego Zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego Zamówienia i zawarcia umowy w sprawie Zamówienia publicznego – zgodnie z postanowieniem art. 23 Ustawy Pzp.
Wniosek musi być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy. Jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład wniosku muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
Pełnomocnictwo osób do reprezentowania Wykonawcy musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do wniosku. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (rejestru lub innego dokumentu, właściwego dla danej formy organizacyjnej), to do wniosku należy dołączyć oryginał lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe umocowanie.
2. Dokumenty wchodzące w skład wniosku mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii za wyjątkiem oświadczenia Wykonawcy (łącznie wszystkich Partnerów) o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej oraz zobowiązań innych podmiotów do udostępnienia zasobów, które muszą być przedstawione w oryginale. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład wniosku musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) wniosek zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do wniosku pełnomocnictwa.
3. Do zobowiązań innych podmiotów należy dołączyć dokument potwierdzający, że osoba/y podpisująca/e zobowiązanie jest/są uprawnione do działania w imieniu tego podmiotu. Dokument może być przedstawiony w formie oryginału lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii przez ten podmiot.
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
5. Wniosek musi być sporządzony w języku polskim, w 4 egzemplarzach (1 oryginał i 3 kopie), mieć formę pisemną i format nie większy niż A4 oraz dodatkowo 1 kopia w wersji elektronicznej tj. zeskanowanego wniosku w formie nieedytowalnego pliku pdf na płycie DVD / CD lub innym nośniku danych. Na ofertach powinien być odpowiedni napis: „oryginał”, „kopia I”, „kopia II”, „kopia III”. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. Całość wniosku musi być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie, połączone w oprawie grzbietowej lub w jedną całość inną techniką.
6. Wykonawca może złożyć tylko jeden wniosek. Wraz z Wnioskiem powinny być złożone oświadczenia i dokumenty, wymagane postanowieniami Sekcji III.2 Ogłoszenia o zamówieniu.
7. Wniosek powinien być sporządzony w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składany wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu sporządzony w innym języku niż język polski powinien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.
8. Wykonawca może zastrzec we wniosku, oświadczeniem sporządzonym zgodnie ze wzorem będącym załącznikiem do Wzoru formularza wniosku, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16.4.1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz.U. 2003 nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). Wraz z zastrzeżeniem, o którym mowa wyżej Wykonawca jest zobowiązany wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W przypadku zastrzeżenia części wniosku jako tajemnicy przedsiębiorstwa, Wykonawca jest zobowiązany najpóźniej w dniu składania wniosków wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest złożyć wniosek w taki sposób, aby arkusze (kartki), których dotyczy tajemnica przedsiębiorstwa były w sposób trwały odłączone od pozostałej części wniosku. Ponadto każdy arkusz (kartka) objęty tajemnicą przedsiębiorstwa musi zostać opatrzony napisem informującym, że stanowi on tajemnicę przedsiębiorstwa (np. „Tajemnica przedsiębiorstwa”), natomiast wszystkie arkusze (kartki) zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa muszą być zszyte, w oprawie grzbietowej lub połączone w jedną całość inną techniką. W przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje się do zapisów niniejszego punktu w zakresie opisania oraz trwałego odłączenia arkuszy (kartek) objętych tajemnicą przedsiębiorstwa od pozostałej części wniosku Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności w przypadku ujawnienia informacji w nich zawartych, np. podczas dokonywania wglądu we wnioski przez osoby trzecie.
UWAGA: w przypadku braku wykazania (niezłożenia właściwego uzasadnienia w terminie składania wniosków, a w przypadku zastrzegania informacji w odpowiedzi na wezwanie do uzupełniania i/lub wyjaśniania wniosku – niezłożenia właściwego uzasadnienia w terminie składania tych wyjaśnień i/lub uzupełnień wniosku), iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, zamawiający uzna, iż nie została spełniona przesłanka podjęcia działań niezbędnych w celu zachowania ich poufności i informacje te staną się jawne odpowiednio od momentu otwarcia wniosków albo od terminu złożenia wyjaśnień i/lub uzupełnień wniosków.

9. Zaleca się złożenie Wniosku jak i załączników, na formularzach przygotowanych przez Zamawiającego. Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem https://zamowienia.plk-sa.pl Miejsce składnia wniosków: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji – Region Śląski, 50-525 Wrocław, ul. Joannitów 13, pok. 163.

II. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem Wykonawcy.
Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcą w sprawach dotyczących niniejszego Postępowania w formie pisemnej, faksem oraz drogą elektroniczną, za wyjątkiem wniosku oraz oferty, które muszą być złożone w formie pisemnej. Oświadczenia wnioski, zawiadomienia oraz informacje uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu, a fakt otrzymania został niezwłocznie potwierdzony przez każdą ze stron na żądanie drugiej.
III. Informacje w zakresie istotnych zmian Umowy przedstawione będą szczegółowo w Tomie II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Istotna zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy możliwa będzie wyłącznie w przypadku zaistnienia jednej z okoliczności i na warunkach określonych w Umowie.
IV. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości do 50 % wartości realizowanego zamówienia.
V. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane.
VI. Na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie przewiduje się udzielania żadnych wyjaśnień i odpowiedzi na zapytania.
VII. Zamawiający informuje, że termin wskazany w pkt II.3 niniejszego ogłoszenia jest terminem maksymalnym – wynosi 24 miesiące i może ulec zmianie – zgodnie z deklaracją Wykonawcy zawartą o ofercie.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i następnych ustawy Pzp.
2. Wobec niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w toku postępowania lub w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności do których podjęcia zobowiązany jest Zamawiający przepisami ustawy Pzp, Wykonawca może wnieść odwołanie.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje te zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2 ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
9.12.2015