29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Roboty budowlane - 436718-2021

30/08/2021    S167

Portugalia-Lizbona: Przepompowywanie

2021/S 167-436718

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos
Krajowy numer identyfikacyjny: 600084973
Adres pocztowy: Avenida Brasília
Miejscowość: Lisboa
Kod NUTS: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
Kod pocztowy: 1449-030
Państwo: Portugalia
E-mail: contratacao@dgrm.mm.gov.pt
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.dgrm.mm.gov.pt
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.anogov.com
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: www.anogov.com
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Empreitada de obras de emergência do Porto da Ericeira

II.1.2)Główny kod CPV
45252124 Przepompowywanie
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Empreitada de obras de emergência do Porto da Ericeira" compreendendo o Lote 1 (Dragagem da bacia portuária), cujo preço base é de 997 800,00EUR + IVA e o Lote 2 (Recarga da cabeça provisória do quebra-mar), cujo preço base é de 497.765,00EUR + IVA, perfazendo o preço base global de 1.495.565,00EUR + IVA.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 495 565.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Lote 1 (Dragagem da bacia portuária)

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45252124 Przepompowywanie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
II.2.4)Opis zamówienia:

Trabalhos de dragagem de sedimentos na bacia portuária e seu transporte e imersão em meio marinho para reforço do transporte sólido litoral (Lote 1)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 997 800.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Lote 2 (Recarga da cabeça provisória do quebra-mar)

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45243200 Roboty budowlane w zakresie falochronów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
II.2.4)Opis zamówienia:

Trabalhos de dragagem e de recarga da cabeça do quebra-mar (Lote 2), do Porto da Ericeira

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 497 765.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Concurso Publico

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/09/2021
Czas lokalny: 19:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Portugalski
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 27/09/2021
Czas lokalny: 09:00

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Ministro do Mar
Adres pocztowy: Rua Alfredo Magalhães Ramalho, nº 1
Miejscowość: Algés
Kod pocztowy: 1495-165
Państwo: Portugalia
E-mail: Gabinete.mm@mm.gov.pt
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/08/2021