Supplies - 436768-2022

Submission deadline has been amended by:  501068-2022
10/08/2022    S153

Poland-Puchaczów: Lamps and light fittings

2022/S 153-436768

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Puchaczów
National registration number: 5050040501
Postal address: ul. Lubelska 22
Town: Puchaczów
NUTS code: PL81 Lubelskie
Postal code: 21-013
Country: Poland
Contact person: Alicja Jewierska - Kozak
E-mail: puchaczow@lubelskie.pl
Telephone: +48 817575780
Fax: +48 817575765
Internet address(es):
Main address: http://ugpuchaczow.bip.e-zeto.eu
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://ugpuchaczow.bip.e-zeto.eu
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Puchaczów oraz montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej

Reference number: ZP/9/2022
II.1.2)Main CPV code
31520000 Lamps and light fittings
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

4.1 Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Puchaczów oraz montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej.

4.2 Opis inwestycji:

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Puchaczów, polegająca na wymianie dotychczasowych opraw oświetleniowych na oprawy w technologii LED, poprawi bezpieczeństwo w ruchu drogowym jak również pozwoli na wprowadzenie oszczędności związanej z kosztami utrzymania oświetlenia ulicznego. Podobnie jak zastosowanie paneli fotowoltaicznych, mających na celu zaopatrzenie w energię elektryczną obiektów będących w posiadaniu Gminy Puchaczów, obniży koszty utrzymania budynków gminnych wykorzystując w tym celu odnawialne źródła czystej energii.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
09331200 Solar photovoltaic modules
32323500 Video-surveillance system
32421000 Network cabling
32422000 Network components
32423000 Network hubs
32424000 Network infrastructure
32581000 Data-communications equipment
45000000 Construction work
45223200 Structural works
45310000 Electrical installation work
45311000 Electrical wiring and fitting work
45311200 Electrical fitting work
45312000 Alarm system and antenna installation work
45316100 Installation of outdoor illumination equipment
45316110 Installation of road lighting equipment
71355200 Ordnance surveying
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

teren gminy Puchaczów

II.2.4)Description of the procurement:

4.3.1. Zadanie 1 - modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Puchaczów.

Modernizacja oświetlenia ulicznego obejmuje wymianę istniejących opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikami na oprawy typu LED z zachowaniem istniejących słupów.

Należy zastosować oprawy LED-owe o mocach dobranych do istniejącej geometrii dróg i wymagań oświetleniowych, zgodnie z normą PN-EN 13201:2007 lub równoważnej. W ramach prac modernizacyjnych należy skontrolować stan istniejących wysięgników i jeżeli jest to konieczne, wymienić je na nowe podobnie należy postąpić z oprzewodowaniem wewnątrz słupów zasilających daną oprawę. Zastosowane oprawy oświetleniowe oraz wysięgniki muszą posiadać deklaracje zgodności CE, muszą być zgodne z normami i dyrektywami europejskimi w zakresie bezpieczeństwa.

Zakres prac :

demontaż 1118 szt. istniejących opraw oświetleniowych,

montaż 1118 szt. opraw oświetleniowych LED,

kontrolę istniejących wysięgników oraz ich częściową wymianę.

4.3.2. Zadanie 2 - dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w następujących lokalizacjach:

a) „Dzienny Dom „Senior+" w Bogdance, Bogdanka 75, 21-013 Puchaczów”.

Panele fotowoltaiczne będą zamontowane na konstrukcjach wsporczych na gruncie. Dla w/w obiektu zaprojektowano 30 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 0,465 kWp. Łączna moc: 13,95 kWp

b) „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrówku, Ostrówek 154, 21-013 Puchaczów”.

Panele fotowoltaiczne będą zamontowane na konstrukcjach wsporczych na gruncie. Dla w/w obiektu zaprojektowano 60 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 0,450 kWp. Łączna moc: 27,00 kWp

c) „Przedszkole w Ciechankach, Ciechanki 66, 21-013 Puchaczów”.

Panele fotowoltaiczne będą zamontowane na konstrukcjach wsporczych na gruncie. Dla w/w obiektu zaprojektowano 60 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 0,450 kWp. Łączna moc: 27,00 kWp

d) „Zespół Szkolno - Przedszkolny w Nadrybiu, Nadrybie Dwór 88, 21-013 Puchaczów”.

Panele fotowoltaiczne będą zamontowane na konstrukcjach wsporczych na gruncie. Dla w/w obiektu zaprojektowano 72 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 0,475 kWp. Łączna moc: 34,20 kWp

e) „Żłobek Samorządowy "Bajkolandia" w Wesołówce, Wesołówka 45, 21-013 Puchaczów”.

Panele fotowoltaiczne będą zamontowane na konstrukcjach wsporczych na gruncie. Dla w/w obiektu zaprojektowano 72 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 0,475 kWp. Łączna moc: 34,20 kWp

f) „Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Gminny Ośrodek Zdrowia w Puchaczowie, ul. Partyzantów 9, 21-013 Puchaczów”.

Panele fotowoltaiczne będą zamontowane na konstrukcjach wsporczych na gruncie. Dla w/w obiektu zaprojektowano 60 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 0,475 kWp. Łączna moc: 28,50 kWp

g) „Budynek wielofunkcyjny w Albertowie, Albertów 69, 21-013 Puchaczów”.

Panele fotowoltaiczne będą zamontowane na konstrukcjach wsporczych na gruncie. Dla w/w obiektu zaprojektowano 40 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 0,450 kWp. Łączna moc: 18,00 kWp

h) „Oczyszczalnia ścieków w Puchaczowie, ul. Skoczylasa 86A, 21-013 Puchaczów”.

Panele fotowoltaiczne będą zamontowane na dachu budynku magazynowo – składowego, obiekt nr 17. Instalacje fotowoltaiczną należy zamontować po wykonaniu wzmocnienia konstrukcji dachu zgodnie z ekspertyza techniczną. Dla w/w obiektu zaprojektowano 66 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 0,480 kWp. Łączna moc: 31,68 kWp.

i) „Ujęcie wody w miejscowości Jasieniec, działka numer 179/6”.

Panele fotowoltaiczne będą zamontowane na konstrukcjach wsporczych na gruncie. Dla w/w obiektu zaprojektowano 36 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 0,480 kWp. Łączna moc: 17,28 kWp

j) „Ujęcie wody w miejscowości Puchaczów, działka numer 728”.

Panele fotowoltaiczne będą zamontowane na konstrukcjach wsporczych na gruncie. Dla w/w obiektu zaprojektowano 60 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 0,480 kWp. Łączna moc: 28,80 kWp

Uwaga: Instalacje fotowoltaiczne montowane na gruncie należy ogrodzić

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Długość okresu gwarancji jakości na prace montażowo – instalacyjne, a także zamontowane materiały / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 14
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Numeracja przywołana w sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SWZ.

3.1. Zamawiający informuje, iż zamówienie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Obszar inwestycyjny: Odnawialne źródła energii. Numer Wniosku o Dofinansowanie: 01/2021/5868/PolskiLad.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: postępowaniu

6.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

6.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

6.1.3. uprawnień sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie

6.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

1) Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał (a w przypadku świadczeń powtarzających lub ciągłych nadal wykonuje) należycie: minimum jedno zamówienie obejmujące dostawę z montażem minimum

500 punktów oświetleniowych (przez punkt oświetleniowy zamawiający rozumie oprawę oświetleniową LED) oświetlenia drogowego.

2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia

i skierują do jego realizacji min. jedną osobą (kierownik budowy) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych w zakresie umożliwiającym kierowanie robotami objętymi przedmiotem zamówienia.

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) Wykonawca powinien w wykazie dostaw wyraźnie określić zakres (w tym ilość punktów oświetleniowych) wykonanych zamówień, aby można było ustalić, czy spełnia warunek udziału

w postępowaniu.

2) Wykonawca może wykazać w wykazie dostaw także roboty budowlane, jeżeli ich zakres pokrywa się z treścią warunku udziału w postępowaniu.

3) Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczących w realizacji zamówienia, rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu art. 15a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2021 r, poz. 2351 z późn. zm.) oraz przepisów wcześniejszych. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (nazwy specjalności i ich zakresy) będą rozpatrywane zgodnie z przepisami regulującymi nadawanie uprawnień budowlanych w dacie ich nadania oraz zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu.

4) Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków określonych w pkt 6.1.4, ppkt 2) SWZ może wskazać osobę będącą obywatelem państwa członkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1646) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).

5) Zamawiający dopuszcza wykazanie tej samej osoby do projektowania lub kierowania robotami w wielu branżach pod warunkiem posiadania stosownych uprawnień.

6.2. Zamawiający może, oceniając zdolność techniczną lub zawodową, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia na każdym etapie postępowania (art. 116 ust. 2 ustawy Pzp).

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

7.1. Wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia podlega Wykonawca, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp

7.2. Zamawiający przewiduje podstawy wykluczenia wskazane w art. 109 ust 1 pkt 1, 4, 5, 7-10 ustawy Pzp

7.7. Wykonawca podlega wykluczeniu także w oparciu o podstawy wykluczenia wskazane art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

7.9. Wykluczenie, o którym mowa w pkt 7.7 SWZ następuje na okres trwania ww. okoliczności.

7.10. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie przesłanek wskazanych w pkt 7.7 SWZ, Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.

7.12. Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

7.13. Wykonawcy spełniający przesłanki wskazane w pkt. 7.12 powyżej podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

7.14. Wykluczenie Wykonawcy następuje na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 229 z 31.7.2014), w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 111 z 8.4.2022).

8.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert:

a) nie podlega wykluczeniu,

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

8.1.1. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem” lub „JEDZ” – wg Załącznika Nr 4 do SWZ.

8.1.2. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ lub jest ono niekompletne lub zawiera błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do jego złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na jego złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

8.1.3. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o których mowa w pkt 8.1 SWZ.

8.1.4. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ budzi wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia,

Minimum level(s) of standards possibly required:

o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.

8.2. W przypadku, o którym mowa w pkt 6.3 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę składa spółka cywilna, a pełen zakres prac wykonają wspólnicy wspólnie w ramach umowy spółki oświadczenie powinno potwierdzać ten fakt. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów Załącznika Nr 5 do SWZ.

8.3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania) następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia):

8.3.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału

w postępowaniu:

1) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed terminem składania ofert zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SWZ – w odniesieniu do warunku określonego w pkt 6.1.4. ppkt 1) SWZ.

2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 7do SWZ – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.4. ppkt. 2) SWZ.

8.3.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału

w postępowaniu:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp;

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 275 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub

wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie

od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

– wg Załącznika Nr 8 do SWZ

3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, /cd. sekcja III.1.3)

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

4) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

5) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

6) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,

e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.),

f) art. 109 ust. 1 pkt 5, 7-10 ustawy Pzp,

– wg Załącznika Nr 9 do SWZ.

8.13. Podmiotowe środki dowodowe sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2070 z późn. zm.), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy,

z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

8.14. Podmiotowe środki dowodowe przekazuje się wg zasad wskazanych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).

8.20. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

1) dokumentu wskazanego w pkt 8.3.2 ppkt 1) SWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 8.3.2 ppkt 1) SWZ

- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem;

2) dokumentów wskazanych w pkt 8.3.2 ppkt 3) – 5) SWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków,

Minimum level(s) of standards possibly required:

opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej

w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1) lub 2), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem (wystawionym w wymaganym w pkt 1) i 2) terminie) zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju,

w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

8.21. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie, że

nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 229 z 31.7.2014), w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 111 z 8.4.2022)

– wg Załącznika Nr 4b do SWZ.

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

21.1 Projekt Umowy stanowi Załącznik Nr 2 do SWZ.

21.2 Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy,

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 12/09/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 10/12/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 12/09/2022
Local time: 10:30
Place:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W Formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem

Information about authorised persons and opening procedure:

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na stronie ePUAP. .

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

12.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

20.1 Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości

5 % ceny brutto oferty (z podatkiem VAT).

W związku z tym, że postępowanie prowadzone jest wg przepisów dla dostaw nie obowiązuje art. 95 ust. 1 ustawy Pzp.

Szczegółowe informacje dotyczące RODO zawiera rozdział 22 SWZ,

INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH

I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

11.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym,

a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny

jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu, dostępnego

pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: puchaczow@lubelskie.pl.

11.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.

11.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa tylko na platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5. W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu miniPortal może być ograniczony.

11.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”

i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.

11.10. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.

11.11. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl

— Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu oraz o środkach komunikacji elektronicznej zostały zawarte w rozdziale 6, 7, 8, 9, 10 oraz 11 SWZ,

— Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia [URL]: http://ugpuchaczow.bip.e-zeto.eu

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie Pzp. Art. 515 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn zm.) zawiera informacje na temat terminów składania odwołań.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
05/08/2022