Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Lieferungen - 436817-2022

10/08/2022    S153

Rumänien-Iași: Laborpipetten und Zubehör

2022/S 153-436817

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "GRIGORE T.POPA" DIN IASI
Nationale Identifikationsnummer: 4701100
Postanschrift: Strada: Universitatii, nr. 16
Ort: Iasi
NUTS-Code: RO213 Iaşi
Postleitzahl: 700115
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): DANIEL VACARIU - SIROTTA
E-Mail: daniel.vacariu-sirotta@umfiasi.ro
Telefon: +40 232301863
Fax: +40 232301658
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.umfiasi.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100153565
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Minister
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Robot de pipetare automată pentru 96 de probe( pregătire biblioteci, NGS,etc.)-1 buc.

Referenznummer der Bekanntmachung: 127606-C
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
38437000 Laborpipetten und Zubehör
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Robot de pipetare automată pentru 96 de probe( pregătire biblioteci, NGS,etc.)-1 buc.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 18 zile

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 416 142.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO213 Iaşi
Hauptort der Ausführung:

Universitatea de Medicina si Farmacie "Girgore T.Popa" Iasi

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Robot de pipetare automată pentru 96 de probe( pregătire biblioteci, NGS,etc.)-1 buc.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: FACTORUL DE EVALUARE TERMENUL DE LIVRARE (TL) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: FACTORUL DE EVALUARE PERIOADA DE GARANTIE / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 70
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 4
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

„Platformă multidisciplinară de cercetare-dezvoltare medicală în regiunea N-E, Acronim: CENEMED”, cod SMIS: 127606”-

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Garantia de participare:4161,42 lei

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității/entității contractante doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor sunt:

- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentării;

- cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

- după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

- alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167, autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității/entității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt: Prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, ec. Petronela Iuliana Baraneţchi, ec. Ioana Alexa, ing. Maria Arhip, jr. Nicoleta Nastase, adm. fin. Mariana Harus, adm. fin Eugen Cristian Chiriac, av. Raluca Laura Savin, adm. Patrim. Ionica Bârcă-Vasiliu, Prof. univ. dr. Diana Cimpoeșu, Inf. Mihaela Tomaziu-Todosia, Ec. Felicia Genoveva Rusu, Prof. univ. dr. Petru Cianga, dr. Mariana Pavel Tanase,dr. Roxana Popescu, Dr. Daniela Constantinescu, Cristina Ioana Nistor .

AC/EC are obligația completării formularului de integritate conform art. 5 din Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică.

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică/sectorială. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică cu informațiile solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea Autorității/entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

În procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică de produse care cuprind și prestarea de servicii conexe, în cazul în care este necesar ca operatorii economici să dețină o autorizație specială, sau să fie membri ai unei anumite organizații pentru a putea presta serviciile în cauză în statul de origine, sau să fie înscriși în registre profesionale, autoritatea/entitatea contractantă are dreptul de a solicita acestora să demonstreze că dețin o astfel de autorizație/că sunt membri ai unei astfel de organizații/sunt înscriși în registre profesionale. Dacă se impune avizarea/atestarea/autorizarea operatorului economic, aceasta trebuie să fie în relație directă cu obiectul principal al contractului/relevantă scopului urmărit prin încheierea contractului de achiziție publică.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 29/09/2022
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 29/03/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 29/09/2022
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Perioada minimă de valabilitate a ofertei este de 180 de zile de la termenul limită de depunere a ofertei.

Pentru vizualizarea documentaţiei de atribuire publicată in SEAP, operatorii economici vor utiliza un program disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatură electronică.

Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificări cu privire la conţinutul documentaţiei de atribuire şi implicit şi cu privire la clauzele contractuale obligatorii( ce sunt parte a documentaţiei de atribuire).

Astfel, dacă un operator economic consideră că anumite clauze îi sunt defavorabile, poate solicita autoritaţii contractante clarificări, inclusiv modificarea lor, astfel incât dacă aceste clauze vor fi amendate/ modificate acestea să fie aduse la cunoştinţa tuturor operatorilor economici interesaţi, până la termenul limită de depunere a ofertelor.

Pentru informarea ofertantilor, comunicam lista persoanelor cu functie de decizie dupa cum urmeaza : Prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, ec. Petronela Iuliana Baraneţchi, ec. Ioana Alexa, ing. Maria Arhip, jr. Nicoleta Nastase, adm. fin. Mariana Harus, adm. fin Eugen Cristian Chiriac, av. Raluca Laura Savin, adm. Patrim. Ionica Bârcă-Vasiliu, Prof univ. dr. Diana Cimpoeșu, Inf. Ec. Mihaela Tomaziu-Todosia, Ec. Felicia Genoveva Rusu, Prof.univ.dr. Petru Cianga, Dr. Mariana Pavel Tanasa, dr. Roxana Popescu, Dr. Daniela Constantinescu, Cristina Ioana Nistor.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: Conform prevederilor art 8 din Legea 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Grigore T. Popa” din Iaşi
Postanschrift: str. Universitatii nr.16
Ort: Iasi
Postleitzahl: 700115
Land: Rumänien
Fax: +40 2321850
Internet-Adresse: www.umfias.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
05/08/2022