Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

Er zijn momenteel enkele bugs, waardoor de e-formulieren niet altijd goed worden weergegeven. Wij proberen het probleem snel op te lossen. Tot die tijd kunt u voor meer informatie en tips terecht op onze speciale pagina.

De inschrijvingen zijn geopend voor onze 4e workshop voor TED-hergebruikers op 14 december 2023

Diensten - 436889-2016

13/12/2016    S240

België-Brussel: Raamovereenkomst inzake de evaluatie, herziening en ontwikkeling van het EU-waterbeleid

2016/S 240-436889

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Directorate-General for Environment, SRD.2 — Finance
Postadres: BU-9 01/005
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst inzake de evaluatie, herziening en ontwikkeling van het EU-waterbeleid.

Referentienummer: ENV.C.1/FRA/2016/0014.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het verlenen van diensten aan de eenheid Water van het DG Milieu in verband met het volgende:

— onafhankelijk, onpartijdig en gericht noodzakelijk werk/advies inzake wetenschappelijke, sociaaleconomische en technische kwesties in verband met kwesties die worden behandeld in de gemeenschappelijke tenuitvoerleggingsstrategie van de Kaderrichtlijn water (KRW) en de Richtlijn overstromingen (RO),

— technische bijstand aan de Commissie bij de geïntegreerde beoordeling van de tenuitvoerlegging van de EU-waterwetgeving (KRW, richtlijnen inzake prioritaire stoffen, grondwater en overstromingen) en de tweede plannen voor stroomgebiedbeheer/eerste plannen voor overstromingsrisicobeheer, waarbij kwesties onder de loep worden genomen zoals de coördinatie die wordt uitgevoerd door de lidstaten in de verschillende stappen van het planningsproces voor de KRW en RO en de tenuitvoerlegging van andere relevante milieurichtlijnen,

— technische bijstand aan de Commissie gericht op grondige beoordelingen van de tenuitvoerlegging van de KRW/RO in de lidstaten met betrekking tot geselecteerde thema's in verband met specifieke behoeften,

— technische bijstand voor de beoordeling van informatie over mogelijke inbreuken.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 12 000 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90700000 Milieuzorgdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

„Extra muros”.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Raamovereenkomst. De totale maximale jaarlijkse waarde waarvoor specifieke opdrachten kunnen worden gegund, bedraagt maximaal 3 000 000 EUR (d.w.z. 12 000 000 EUR voor de totale maximale looptijd van de raamovereenkomst). De indicatieve prijs van de specifieke opdrachten wordt geraamd tussen 100 000 EUR en 250 000 EUR (in uitzonderlijke gevallen kunnen specifieke overeenkomsten maximaal 1 500 000 EUR bedragen) en de normale duur van een gemiddeld project kan variëren tussen 8 en 18 maanden.

De gevraagde diensten verschillen in aard van verzoek tot verzoek. De gevraagde diensten kunnen bijvoorbeeld beoordelingsverslagen, richtsnoeren en technische verslagen over lidstaten omvatten met betrekking tot kwesties die verband houden met de tenuitvoerlegging van het EU-waterbeleid en andere specifieke gebieden of ondersteuning bij vergaderingen of workshops (documenten opstellen, locaties regelen, bijstand verlenen tijdens workshops, notulen opmaken).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: organisatie van het werk / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: maatregelen op het gebied van kwaliteitscontrole / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: kwaliteit van de voorgestelde methodologie / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: organisatie van het werk / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: maatregelen op het gebied van kwaliteitscontrole / Weging: 5
Prijs - Weging: 50/50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 089-155809
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ENV.C.1/FRA/2016/0014
Benaming:

Raamovereenkomst inzake de evaluatie, herziening en ontwikkeling van het EU-waterbeleid

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/11/2016
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Haskoning DHV UK Limited
Postadres: Rightwell House, Bretton Centre
Plaats: Peterborough
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: PE3 8DW
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 000 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ENV.C.1/FRA/2016/0014
Benaming:

Raamovereenkomst inzake de evaluatie, herziening en ontwikkeling van het EU-waterbeleid

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/11/2016
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Amec Foster Wheeler Environment and Infrastructure
Postadres: Booths Park, Chelford Road
Plaats: Cheshire
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: WA16 8QZ
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 000 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ENV.C.1/FRA/2016/0014
Benaming:

Raamovereenkomst inzake de evaluatie, herziening en ontwikkeling van het EU-waterbeleid

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/11/2016
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ramboll Management Consulting A/S
Postadres: Hannemanns Allé 53
Plaats: Copenhagen S
NUTS-code: DK DANMARK
Postcode: 2300
Land: Denemarken
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Stichting Deltares
Postadres: Boussinesqweg 1
Plaats: Delft
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 2629 HV
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Stichting VU
Postadres: De Boelelaan 1105
Plaats: Amsterdam
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 1081 HV
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Office International de l'Eau
Postadres: 21-23 rue de Madrid
Plaats: Paris
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 75008
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Oréade-Brèche
Postadres: 64 chemin del prat
Plaats: Auzeville
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 31320
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 000 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ENV.C.1/FRA/2016/0014
Benaming:

Raamovereenkomst inzake de evaluatie, herziening en ontwikkeling van het EU-waterbeleid

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/11/2016
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: WRc plc
Postadres: Frankland Road, Blagrove
Plaats: Swindon
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: SN5 8YF
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 000 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Overeenkomstig artikel 134, lid 1, onder e) en f), van de uitvoeringsvoorschriften van Verordening (EU, Euratom) 2015/1929 van het Europees Parlement en de Raad van 28.10.2015 (Financieel Reglement), kan de aanbestedende dienst, gedurende een periode van 3 jaar na de sluiting van de oorspronkelijke overeenkomst, gebruikmaken van de onderhandelingsprocedure voor aanvullende diensten (zonder voorafgaande aankondiging van een opdracht), in geval van nieuwe diensten of werken bestaande uit de herhaling van soortgelijke diensten of werken die door dezelfde aanbestedende dienst worden toevertrouwd aan de ondernemer waaraan de oorspronkelijke opdracht is gegund, mits deze diensten of werken overeenstemmen met een basisproject waarvoor de oorspronkelijke opdracht was gegund na aankondiging, onder de in lid 4 van artikel 134 genoemde voorwaarden.

De aanbestedingsstukken kunnen worden gedownload op het adres vermeld in I.3. De website zal regelmatig worden bijgewerkt en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijvers om deze tijdens de inschrijvingsperiode te controleren op updates en wijzigingen.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

eventuele opmerkingen wat de gunningsprocedure betreft, mogen worden verstuurd naar de aanbestedende dienst vermeld in I.1.

Indien u van mening bent dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur, dan mag u binnen 2 jaar na de datum waarop u de desbetreffende feiten, waarop deze klacht is gebaseerd, te weten bent gekomen een klacht indienen bij de Europese Ombudsman (ga naar http://www.ombudsman.europa.eu). Dergelijke klacht leidt niet tot een opschorting van de termijn voor het instellen van een beroep, noch tot de opening van een nieuwe termijn voor het instellen van een beroep.

Binnen 2 maanden na de kennisgeving van het gunningsbesluit kan een beroep worden ingesteld bij de dienst vermeld in VI.4.1.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/12/2016