Services - 43690-2019

29/01/2019    S20

Denmark-Copenhagen: Systems and technical consultancy services

2019/S 020-043690

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Landbrugsstyrelsen
National registration number: 20814616
Postal address: Nyropsgade 30
Town: København V
NUTS code: DK DANMARK
Postal code: 1780
Country: Denmark
Contact person: Julian Alexander Bethencourt
E-mail: juabet@lbst.dk
Telephone: +45 33958000
Internet address(es):
Main address: http://lbst.dk/
Address of the buyer profile: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/356437
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Rammekontrakt om CAP-TAS opsætter- og ressourcer til supportstøtte

II.1.2)Main CPV code
72220000 Systems and technical consultancy services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Begrænset udbud af rammekontrakt om konsulentydelser til parameteropsætning og supportstøtte mv. i rammesystemet CAP-TAS.

CAP-TAS gør det muligt for Ordregiver selvstændigt at foretage parameteropsætning og anvendes til administration af EU's støtteordninger.

Konsulenterne vil som udgangspunkt være placeret on-site hos Ordregiver i København.

Konsulenterne forventes at besidde følgende kompetencer:

1) Parameteropsætning:

- Skemaer: XML, XML-spy, Infopath, HTML5,

- Regelsæt: MS Workflow Foundation 4.5,

- Valideringer: MS Excel, MS Excel med udvidet funktionalitet, XLST, MS Excel, MS Excel med udvidet funktionalitet, XLST,

- Breve: MS Word, MS Word med udvidet funktionalitet, XLST,

- Rapporter og udtræk: - MS Reporting Services (SSRS), SQL scripting.

2) Unittest af opsætninger:

- Dokumentation: MS Team Fundation Server, Visio.

3) Supportstøtte: Incident- og problemhåndtering, herunder fejlsøgning:

- Overvågning: MS SQL, Oracle, MS Workflow Foundation 4.5,

- Fejlsøgning: MS SQL, Oracle,

- Rapportering.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 65 000 000.00 DKK
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
48000000 Software package and information systems
48100000 Industry specific software package
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
72200000 Software programming and consultancy services
72210000 Programming services of packaged software products
72250000 System and support services
72253000 Helpdesk and support services
72254000 Software testing
72260000 Software-related services
72300000 Data services
72500000 Computer-related services
72600000 Computer support and consultancy services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK DANMARK
II.2.4)Description of the procurement:

Begrænset udbud af rammekontrakt om konsulentydelser til parameteropsætning og supportstøtte mv. i rammesystemet CAP-TAS.

CAP-TAS gør det muligt for Ordregiver selvstændigt at foretage parameteropsætning og anvendes til administration af EU's støtteordninger.

Konsulenterne vil som udgangspunkt være placeret on-site hos Ordregiver i København.

Konsulenterne forventes at besidde følgende kompetencer:

1) Parameteropsætning:

- Skemaer: XML, XML-spy, Infopath, HTML5,

- Regelsæt: MS Workflow Foundation 4.5,

- Valideringer: MS Excel, MS Excel med udvidet funktionalitet, XLST, MS Excel, MS Excel med udvidet funktionalitet, XLST,

- Breve: MS Word, MS Word med udvidet funktionalitet, XLST,

- Rapporter og udtræk: - MS Reporting Services (SSRS), SQL scripting.

2) Unittest af opsætninger:

- Dokumentation: MS Team Fundation Server, Visio.

3) Supportstøtte: Incident- og problemhåndtering, herunder fejlsøgning:

- Overvågning:MS SQL, Oracle, MS Workflow Foundation 4.5,

- Fejlsøgning:MS SQL, Oracle,

- Rapportering.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Bemanding / Weighting: 26
Quality criterion - Name: Ydelsesbeskrivelse / Weighting: 13
Quality criterion - Name: Leveringssikkerhed / Weighting: 13
Quality criterion - Name: Overdragelsesproces / Weighting: 13
Price - Weighting: 35
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 161-368453
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Rammekontrakt om CAP-TAS opsætter- og ressourcer til supportstøtte

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
20/12/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Formpipe Software A/S
National registration number: 29177015
Postal address: Lautrupvang 1
Town: Ballerup
NUTS code: DK DANMARK
Postal code: 2750
Country: Denmark
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 65 000 000.00 DKK
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Title:

Rammekontrakt om CAP-TAS opsætter- og ressourcer til supportstøtte

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
08/01/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: CGl Danmark A/S
National registration number: 63890812
Postal address: Lautruphøj 10
Town: Ballerup
NUTS code: DK DANMARK
Postal code: 2750
Country: Denmark
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 65 000 000.00 DKK
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Udbudsmaterialet vil være tilgængeligt via ordregivers E-udbudssystem på tidspunktet for offentliggørelse af denne udbudsbekendtgørelse.

Ansøgning om prækvalifikation skal fremsendes via det anførte E-udbudssystem.

Det vil kun være de maks. 5 tilbudsgivere som Landbrugsstyrelsen udvælger til at blive prækvalificerede, som vil kunne afgive tilbud.

I relation til punkt II.1.5) og II.2.6) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid.

Der forventes et interval på: 35 000 000 - 65 000 000 DKK.

Intervallet i skønnet skyldes blandt andet ukendte faktorer i forhold til behovet for ydelser under kontraktens løbetid.

Skønnet er således dels baseret på et historisk forbrug og dels på det forventede behov.

I relation til punkt II.2.7) bemærkes, at den anførte kontraktlængde er fra de i kontraktens anførte bestemmelser om kontraktens ikrafttræden.

Ud over den anførte kontraktlængde vil der i forbindelse med kontraktens ophør være behov for en tidsmæssigt fleksibel udløbsfase med henblik på at sikre en uforstyrret funktion af systemet i forbindelse med evt. genudbud.

I relation til punkt III.1.2) og III.1.3) bemærkes det, at virksomheden kan basere sig på andre enheders formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør) uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem virksomheden og disse andre.

Virksomheden skal i givet fald godtgøre fuldt ud at kunne råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten, f.eks. ved at fremlægge en erklæring eller anden dokumentation for disse enheders tilsagn om at stille de nødvendige ressourcer til rådighed i kontraktperioden.

I modsat fald har ordregiver ikke mulighed for at lægge vægt på andre enheders formåen.

I relation til punkt II.2.9) bemærkes, at hver ansøger alene kan indgive 1 ansøgning om prækvalifikation.

Såfremt samme juridiske enhed er del af eller på anden måde deltager i flere ansøgninger, f.eks. selv indgiver egen ansøgning, men samtidig indgår som deltager i et konsortium, der ansøger, skal ansøgerne sikre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud.

Ordregiver forbeholder sig ret til at anmode ansøgere om at godtgøre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud, herunder at der ikke følges en praksis, som kan true gennemsigtigheden og fordreje konkurrencen mellem de bydende.

Anmodning om prækvalifikation fremsendes via ordregivers E-udbudssystem.

Ordregiver forbeholder sig muligheden for at anvende fremgangsmåden i § 159, stk. 5 i Udbudsloven (nr.1564 af 15.12.2015), hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Anmodningen om prækvalifikation kan ikke afgives på anden måde.

Udbudsforretningen gennemføres med forbehold for opnåelse af fornøden bevillingsmæssig hjemmel.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 35291000
Internet address: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000
Internet address: http://www.kfst.dk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
24/01/2019