Tjänster - 43690-2019

29/01/2019    S20

Danmark-Köpenhamn: Systemtjänster och tekniska konsulttjänster

2019/S 020-043690

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Landbrugsstyrelsen
Nationellt registreringsnummer: 20814616
Postadress: Nyropsgade 30
Ort: København V
Nuts-kod: DK DANMARK
Postnummer: 1780
Land: Danmark
Kontaktperson: Julian Alexander Bethencourt
E-post: juabet@lbst.dk
Telefon: +45 33958000
Internetadress(er):
Allmän adress: http://lbst.dk/
Upphandlarprofil: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/356437
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Rammekontrakt om CAP-TAS opsætter- og ressourcer til supportstøtte

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72220000 Systemtjänster och tekniska konsulttjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Begrænset udbud af rammekontrakt om konsulentydelser til parameteropsætning og supportstøtte mv. i rammesystemet CAP-TAS.

CAP-TAS gør det muligt for Ordregiver selvstændigt at foretage parameteropsætning og anvendes til administration af EU's støtteordninger.

Konsulenterne vil som udgangspunkt være placeret on-site hos Ordregiver i København.

Konsulenterne forventes at besidde følgende kompetencer:

1) Parameteropsætning:

- Skemaer: XML, XML-spy, Infopath, HTML5,

- Regelsæt: MS Workflow Foundation 4.5,

- Valideringer: MS Excel, MS Excel med udvidet funktionalitet, XLST, MS Excel, MS Excel med udvidet funktionalitet, XLST,

- Breve: MS Word, MS Word med udvidet funktionalitet, XLST,

- Rapporter og udtræk: - MS Reporting Services (SSRS), SQL scripting.

2) Unittest af opsætninger:

- Dokumentation: MS Team Fundation Server, Visio.

3) Supportstøtte: Incident- og problemhåndtering, herunder fejlsøgning:

- Overvågning: MS SQL, Oracle, MS Workflow Foundation 4.5,

- Fejlsøgning: MS SQL, Oracle,

- Rapportering.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 65 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
48000000 Programvara och informationssystem
48100000 Programvara för särskild industri
72000000 IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
72200000 Programmering av mjukvara samt rådgivning
72210000 Programmering av programpaket
72250000 System- och stödtjänster
72253000 Helpdesk- och stödtjänster
72254000 Programvaruprovning
72260000 Programrelaterade tjänster
72300000 Datatjänster
72500000 Datortjänster
72600000 Datorstöd och rådgivningstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Begrænset udbud af rammekontrakt om konsulentydelser til parameteropsætning og supportstøtte mv. i rammesystemet CAP-TAS.

CAP-TAS gør det muligt for Ordregiver selvstændigt at foretage parameteropsætning og anvendes til administration af EU's støtteordninger.

Konsulenterne vil som udgangspunkt være placeret on-site hos Ordregiver i København.

Konsulenterne forventes at besidde følgende kompetencer:

1) Parameteropsætning:

- Skemaer: XML, XML-spy, Infopath, HTML5,

- Regelsæt: MS Workflow Foundation 4.5,

- Valideringer: MS Excel, MS Excel med udvidet funktionalitet, XLST, MS Excel, MS Excel med udvidet funktionalitet, XLST,

- Breve: MS Word, MS Word med udvidet funktionalitet, XLST,

- Rapporter og udtræk: - MS Reporting Services (SSRS), SQL scripting.

2) Unittest af opsætninger:

- Dokumentation: MS Team Fundation Server, Visio.

3) Supportstøtte: Incident- og problemhåndtering, herunder fejlsøgning:

- Overvågning:MS SQL, Oracle, MS Workflow Foundation 4.5,

- Fejlsøgning:MS SQL, Oracle,

- Rapportering.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Bemanding / Viktning: 26
Kvalitetskriterium - Namn: Ydelsesbeskrivelse / Viktning: 13
Kvalitetskriterium - Namn: Leveringssikkerhed / Viktning: 13
Kvalitetskriterium - Namn: Overdragelsesproces / Viktning: 13
Pris - Viktning: 35
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Selektivt förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 161-368453
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Rammekontrakt om CAP-TAS opsætter- og ressourcer til supportstøtte

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
20/12/2018
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Formpipe Software A/S
Nationellt registreringsnummer: 29177015
Postadress: Lautrupvang 1
Ort: Ballerup
Nuts-kod: DK DANMARK
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 65 000 000.00 DKK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2
Benämning på upphandlingen:

Rammekontrakt om CAP-TAS opsætter- og ressourcer til supportstøtte

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
08/01/2019
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: CGl Danmark A/S
Nationellt registreringsnummer: 63890812
Postadress: Lautruphøj 10
Ort: Ballerup
Nuts-kod: DK DANMARK
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 65 000 000.00 DKK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:

Udbudsmaterialet vil være tilgængeligt via ordregivers E-udbudssystem på tidspunktet for offentliggørelse af denne udbudsbekendtgørelse.

Ansøgning om prækvalifikation skal fremsendes via det anførte E-udbudssystem.

Det vil kun være de maks. 5 tilbudsgivere som Landbrugsstyrelsen udvælger til at blive prækvalificerede, som vil kunne afgive tilbud.

I relation til punkt II.1.5) og II.2.6) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid.

Der forventes et interval på: 35 000 000 - 65 000 000 DKK.

Intervallet i skønnet skyldes blandt andet ukendte faktorer i forhold til behovet for ydelser under kontraktens løbetid.

Skønnet er således dels baseret på et historisk forbrug og dels på det forventede behov.

I relation til punkt II.2.7) bemærkes, at den anførte kontraktlængde er fra de i kontraktens anførte bestemmelser om kontraktens ikrafttræden.

Ud over den anførte kontraktlængde vil der i forbindelse med kontraktens ophør være behov for en tidsmæssigt fleksibel udløbsfase med henblik på at sikre en uforstyrret funktion af systemet i forbindelse med evt. genudbud.

I relation til punkt III.1.2) og III.1.3) bemærkes det, at virksomheden kan basere sig på andre enheders formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør) uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem virksomheden og disse andre.

Virksomheden skal i givet fald godtgøre fuldt ud at kunne råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten, f.eks. ved at fremlægge en erklæring eller anden dokumentation for disse enheders tilsagn om at stille de nødvendige ressourcer til rådighed i kontraktperioden.

I modsat fald har ordregiver ikke mulighed for at lægge vægt på andre enheders formåen.

I relation til punkt II.2.9) bemærkes, at hver ansøger alene kan indgive 1 ansøgning om prækvalifikation.

Såfremt samme juridiske enhed er del af eller på anden måde deltager i flere ansøgninger, f.eks. selv indgiver egen ansøgning, men samtidig indgår som deltager i et konsortium, der ansøger, skal ansøgerne sikre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud.

Ordregiver forbeholder sig ret til at anmode ansøgere om at godtgøre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud, herunder at der ikke følges en praksis, som kan true gennemsigtigheden og fordreje konkurrencen mellem de bydende.

Anmodning om prækvalifikation fremsendes via ordregivers E-udbudssystem.

Ordregiver forbeholder sig muligheden for at anvende fremgangsmåden i § 159, stk. 5 i Udbudsloven (nr.1564 af 15.12.2015), hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Anmodningen om prækvalifikation kan ikke afgives på anden måde.

Udbudsforretningen gennemføres med forbehold for opnåelse af fornøden bevillingsmæssig hjemmel.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Klagenævnet for Udbud
Postadress: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Ort: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-post: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadress: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadress: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-post: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadress: http://www.kfst.dk
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
24/01/2019