Prekės - 436964-2020

18/09/2020    S182

Belgija-Melle: Skirstomieji elektros skydai

2020/S 182-436964

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Fluvius System Operator cvba (Klassieke Sectoren)
Nacionalinis registracijos Nr.: 0477.445.084_26906
Adresas: Brusselsesteenweg 199
Miestas: Melle
NUTS kodas: BE234 Arr. Gent
Pašto kodas: 9090
Šalis: Belgija
El. paštas: aankoop.aannemers@fluvius.be
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.fluvius.be
Pirkėjo profilio adresas: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=386399
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=386399
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Fluvius+Klassieke+sector-FLU19W132-F02
Elektroninei komunikacijai reikalingos priemonės ir prietaisai, kurie nėra plačiai prieinami. Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie šių priemonių ir prietaisų suteikiama: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=31758
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Kitas tipas: Netbeheerder
I.5)Pagrindinė veikla
Kita veikla: Netbeheerder Riolering, Elektriciteit, gas en ktv

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Pompputten en sturingskasten voor drukriolering

Nuorodos numeris: Fluvius Klassieke sector-FLU19W132-F02_0
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
31214500 Skirstomieji elektros skydai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Het voorwerp van de opdracht is het sluiten van een raamovereenkomst voor het leveren, installeren en in dienst stellen van volledig uitgeruste betonnen pompputten (kleine pompstations) en sturingskasten voor drukriolering, alsook het jaarlijks onderhoud ervan gedurende de garantieperiode van twee jaar.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
44114200 Betono gaminiai
42122220 Nuotekų siurbliai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: BE2 VLAAMS GEWEST
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Het voorwerp van de opdracht betreft het sluiten van een raamovereenkomst voor het leveren, installeren en in dienst stellen van volledig uitgeruste betonnen pompputten (kleine pompstations) en sturingskasten voor drukriolering, alsook het jaarlijks onderhoud ervan gedurende de garantieperiode van twee jaar.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 36
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

1. Uittreksel uit het strafregister inzake het bedrijf of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke instantie of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst bijvoegen waaruit blijkt dat de betrokkene niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf bedoeld in art. 67 Wet 2016 en art. 61 KB Plaatsing klassieke sector. Het uittreksel uit het strafregister aan te leveren door de Belgische inschrijvers mag niet ouder zijn dan zes maanden te rekenen vanaf de datum van de indiening van de offertes. Voor de uittreksels ingediend door de buitenlandse inschrijvers is de geldigheidstermijn afhankelijk van de regelgeving in het land van herkomst.

Het uittreksel uit het strafregister van de Belgische inschrijver is opvraagbaar via http://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/diensten_van_de_fod/documenten_aanvragen/

2. Document “Identificatiegegevens” bijvoegen;

3. Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17.6.2016 betreffende overheidsopdrachten. Deze impliciete verklaring slaat onder meer op inlichtingen en documenten die voor de aanbesteder kosteloos en elektronisch toegankelijk zijn.

— Aangaande Belgische opdrachtnemers: de via elektronische weg op Digiflow/Telemarc beschikbare attesten, met name het attest van niet-faillissement, het RSZ-attest en het attest betreffende de fiscale verplichtingen zullen opgevraagd en gecontroleerd worden door Fluvius.

De opdrachtnemers die personeel uit een andere lidstaat van de Europese Unie tewerkstelt en dat niet

Onderworpen is aan de wet van 27.6.1969 tot herziening van de besluitwet van 28.12.1944

Betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, voegen de passende RSZ attesten bij hun offerte, bedoeld in artikel 62 § 3 van het KB plaatsing klassieke sector 2017, uitgereikt door de bevoegde buitenlandse overheid. Het bevestigt dat de inschrijver voldoet aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is,

— Aangaande buitenlandse opdrachtnemers: de buitenlandse opdrachtnemers voegen een bewijs toe aan hun aanvragen tot deelneming of offerte waaruit blijkt dat ze voldoen aan de sociale en fiscale verplichtingen.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
Preliminarioji sutartis su vieninteliu veiklos vykdytoju
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 27/10/2020
Vietos laikas: 10:10
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Olandų kalba
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 27/10/2020
Vietos laikas: 10:10

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.3)Papildoma informacija:

De offerte dient enkel via e-Tendering te worden ingediend.

— opmerking met betrekking tot de offerte: op e-Tendering dient u op het elektronisch inschrijvingsformulier de totaalprijs in te geven, welke u heeft ingegeven in het offerteformulier.

— opmerking met betrekking tot de bestekdocumenten: alle documenten kunnen geheel gratis gedownload worden onder de documenten bij deze bekendmaking op de website van e-

Notification (enot.publicprocurement.be). De handtekening van de inschrijver op elk document apart is niet vereist op het ogenblik van het opladen op het elektronisch platform. Deze documenten worden op een globale manier elektronisch ondertekend op het erbij horende indieningsrapport met een gekwalificeerde elektronische handtekening. Een gescande handtekening is onvoldoende. De handtekeningen worden afgeleverd door de perso(o)n(en) die bevoegd of gemachtigd is/zijn om de inschrijver te verbinden. Een kopie van de statuten wordt bijgevoegd waaruit de bevoegdheid van de ondertekenaars blijkt. Als de ondertekening van het indieningsrapport gebeurt door een gemachtigde, vermeldt hij duidelijk zijn volmachtgever of volmachtgevers. De gemachtigde voegt de elektronische authentieke of onderhandse akte toe waaruit zijn bevoegdheid blijkt of een scan van het afschrift van zijn volmacht. In geval van indiening van een offerte door een combinatie van ondernemingen, moet voor elke deelnemer aan de combinatie een elektronische handtekening geplaatst worden door een bevoegd persoon of bevoegde personen. Volgens vaste rechtspraak van de Raad van State (o.a. RvS nr. 227.654, 6.6.2014; RvS nr. 232.024, 6.8.2015) wordt aangenomen dat het ondertekenen van een offerte voor een overheidsopdracht geen daad van dagelijks bestuur is.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Raad Van State
Adresas: Wetenschapsstraat 33
Miestas: Brussel
Pašto kodas: 1040
Šalis: Belgija
VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
Oficialus pavadinimas: Raad Van State
Adresas: Wetenschapsstraat 33
Miestas: Brussel
Pašto kodas: 1040
Šalis: Belgija
VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Raad Van State
Adresas: Wetenschapsstraat 33
Miestas: Brussel
Pašto kodas: 1040
Šalis: Belgija
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
14/09/2020