Tjenesteydelser - 437083-2023

19/07/2023    S137

Danmark-Aalborg: Tjenester i forbindelse med hotel, restaurant og detailhandel

2023/S 137-437083

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Universitet
Postadresse: Fredrik Bajers Vej 7K
By: Aalborg Øst
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Anika Orup (på vegne af ordregiver)
E-mail: anika.orup@d-s-r.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.d-s-r.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/2da35ee6-deec-41bd-b82d-b2680cfe13e6/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: Dansk Servicerådgivning ApS
CVR-nummer: 17263382
Postadresse: Falkevej 22
By: Køge
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Postnummer: 4600
Land: Danmark
Kontaktperson: Anika Orup
E-mail: anika.orup@d-s-r.dk
Telefon: +45 61202024
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.d-s-r.dk/
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/2da35ee6-deec-41bd-b82d-b2680cfe13e6/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/2da35ee6-deec-41bd-b82d-b2680cfe13e6/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Kantinedrift - Aalborg Universitet

II.1.2)Hoved-CPV-kode
55000000 Tjenester i forbindelse med hotel, restaurant og detailhandel
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Aalborg Universitet har mere end 20.000 studerende og ca. 3.800 månedslønnede ansatte fordelt på tre campusser i henholdsvis Aalborg, Esbjerg og København. Aalborg Universitet udbyder driften af universitets i alt 9 kantiner fordelt på de 3 campusser. Der er 6 kantiner i Aalborg, 1 i Esbjerg og 2 i København. Opgaven omfatter produktion og salg af forplejning til studerende og ansatte. Udover drift af kantiner for Aalborg Universitets studerende og ansatte omfatter opgaven levering af mødeforplejning samt servicering ved arrangementer. I leverancen af mad og måltider skal der være fokus på klimavenlighed, anvendelse af økologiske, lokale og bæredygtige råvarer. Opgaven udbydes samlet i en aftale omfattende driften af alle 9 kantiner.

Som option udbydes drift af Food Hub (café) og Faculty Club (intern restaurant) på Aalborg Campus.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 169 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
55512000 Drift af kantiner
55511000 Tjenesteydelser i forbindelse med drift af kantiner og andre selvbetjeningsrestauranter med begrænset adgang
55311000 Servering i restauranter med begrænset adgang
55330000 Cafeteriavirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Kantinedriften skal ske på Aalborg Universitets lokationer i henholdsvis, Aalborg, Esbjerg og København. Nærmere informationer fremgår af udbudsmaterialet.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet gennemføres i henhold til Udbudslovens afsnit 3 (LOV nr. 10 af 6. januar 2023), som et offentligt udbud. Udbudsforretningen gennemføres med forhandlingsrunde i henhold til udbudsbetingelsernes punkt 5. Efter modtagelse af første tilbud, vil en forhandlingsrunde finde sted, herefter kan tilbudsgiver sende fornyet endeligt tilbud. Forhandlingsrunden er begrænset til 1 forhandlingsrunde med de 3 tilbudsgivere (forudsat der er 3 egnede tilbud), der har afgivet de 3 mest fordelagtige indledende tilbud. Ordregiver vil i så fald fremsendeskriftlig opfordring til de 3 udvalgte tilbudsgivere om at deltage i forhandlingsmøde, samt afgive fornyet og endeligt tilbud. Ordregiver yder ikke vederlag til deltagerne i forhandlingsmøderne.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 169 000 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Start: 01/01/2024
Slut: 31/12/2032
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Ordregiver vil udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de udelukkelsesgrunde, der er anført i Udbudslovens:

-§134a,

-§135,

-§136 og

-§137, stk. 1 nr. 1 og 2

Ordregiver vil udelukke tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiver ikke opfylder følgende minimumskrav til egnethed:

Økonomisk og finansiel formåen:

-Omsætning i seneste afsluttede regnskabsår (gældende ved tilbudsfrist) skal minimum være DKK 30.000.000,- (eller tilsvarende i anden valuta).

-Egenkapitalen i seneste afsluttede regnskabsår (gældende ved tilbudsfrist) skal minimum være DKK 3.000.000,- (eller tilsvarende i anden valuta).

Teknisk og faglig formåen:

-Referencelisten skal minimum indeholde 2 referencer, hvor der inden for minimum ét af de seneste 3 år regnet fra tidspunktet for fremsendelse af tilbud, er udført drift af kantine(r) for offentlige myndigheder og/eller offentligretlige organer med en kontraktsum pr. år på minimum DKK. 5.000.000,-.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

A) I forbindelse med indgåelse af leveringsaftale vil der være virksomhedsoverdragelse i henhold til Bekendtgørelse af lov om lønmodtagers retsstilling ved virksomhedsoverdragelse.

B) Ansatte hos leverandøren eller leverandørens eventuelle underleverandører, under udførelsen af arbejdet for ordregiver være sikret rettigheder, som ikke er mindre gunstige end dem, der følger den gældende kollektive overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.

C) Leverandøren skal sikre at 1 årsværk (svarende til 1924 arbejdstimer, inkl. ferie, sygdom, skoleophold mv.), der anvendes til at opfylde leveringsaftalen, besættes med en eller flere elever.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10)Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11)Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Tilbuddene vil blive vurderet ud fra tildelingskriteriet "det økonomisk mest fordelagtige tilbud". Det økonomisk mest fordelagtige tilbud bliver identificeret på grundlag af: Bedste forhold mellem pris og kvalitet.

De konkrete kriterier fremgår af udbudsmaterialet.

IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 08/09/2023
Tidspunkt: 14:00
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Ordregiver foretager en egnetheds vurdering af de indkomne tilbud, med baggrund i de af tilbudsgivers fremsende oplysninger og erklæringer som angivet nedenfor:

-udfyldt og underskrevet tro- og love erklæring på, hvorvidt tilbudsgiver er omfattet af de udelukkelsesgrunde er er anført i Udbudslovens §§135, 136 og 137 stk. 1 nr. 1 og 2. Bemærk udbudsbilag A skal anvendes.

- angivelse af omsætning og egenkapital i seneste afsluttede regnskabsår (oplysninger afgivet på tro- og love og/eller vedhæftet dokumentation af revideret årsregnskab eller attesteret regnskabsoplysninger fra registreret eller statsautoriseret revisor). Bemærk udbudsbilag B kan anvendes.

-referenceliste over lignende opgaver indenfor drift af kantiner eller tilsvarende relevant virksomhed, indeholdende kundenavn, kontraktperiode, kontraktsum pr. år og opgavebeskrivelse. Bemærk udbudsbilag C kan anvendes.

Særligt for konsortier: Der stilles ingen særlige krav til sammenslutningens retlige form, men der skal iblandt sammenslutningens virksomheder udpeges en fælles befuldmægtiget, der tegner alle virksomhederne i sammenslutningen. Endvidere skal virksomhederne i sammenslutningen hæfte solidarisk, direkte og ubetinget for opfyldelse af leveringsaftalen. Hver virksomhed i sammenslutningen skal afgive oplysninger i henhold til pkt. III.1.4), bemærk at såfremt en virksomhed i sammenslutningen befinder sig i en af udelukkelsesgrundende, vil sammenslutningen blive udelukket for deltagelse. Sammenslutningen skal i forbindelse med tilbudsafgivelse fremlægge en underskrevet konsortieerklæring. Bemærk udbudsbilag D skal anvendes.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet i forhold til den økonomiske/finansielle formåen, skal både tilbudsgiver og den støttende enhed afgive oplysninger i henhold til pkt. III.1.4). Den støttende enhed kan ikke udgøre støtte for tilbudsgiver, såfremt de(n) befinder sig i en af udelukkelsesgrundende. Tilbudsgiver skal i forbindelse med tilbudsafgivelse fremlægge en støtteerklæring. Bemærk udbudsbilag E skal anvendes.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 7 i Lov om Klagenævnet for Udbud (LBK nr 593 af 02/06/2016 - kan hentes påwww.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Har ordregiveren iværksat et begrænset udbud, et udbud med forhandling, et udbud efter proceduren konkurrencepræget dialog eller innovationspartnerskab efter udbudsloven eller Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- energiforsyning, transport samt posttjenester og ophævelse af direktiv 2004/17/EF, skal en virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller denne lovs § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

- 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/07/2023