Suministros - 437087-2020

18/09/2020    S182

Polonia-Lublin: Dispositivos multimedia de almacenamiento y lectura

2020/S 182-437087

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Número de identificación fiscal: 004176470
Dirección postal: ul. Obrońców Pokoju 1
Localidad: Lublin
Código NUTS: PL814 Lubelski
Código postal: 20-950
País: Polonia
Persona de contacto: Anna Orkiszewska
Correo electrónico: przetargi@lublin.sa.gov.pl
Teléfono: +48 814523377
Fax: +48 814523454
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.lublin.sa.gov.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://lublin.sa.gov.pl/13,zamowienia-publiczne.html
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://ezamowienia.ms.gov.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: sąd powszechny
I.5)Principal actividad
Otra actividad: wymiar sprawiedliwości

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa pamięci masowych na rzecz Sądu Apelacyjnego w Lublinie wraz z usługą wdrożenia

Número de referencia: Zp 2130-221/20
II.1.2)Código CPV principal
30233000 Dispositivos multimedia de almacenamiento y lectura
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych, nieużywanych i nieobciążonych prawami osób trzecich pamięci masowych na rzecz Sądu Apelacyjnego w Lublinie wraz z usługą wdrożenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Istotne dla stron postanowienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL8 MAKROREGION WSCHODNI
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Sąd Apelacyjny w Lublinie, ul. Obrońców Pokoju 1, 20-950 Lublin

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych, nieużywanych i nieobciążonych prawami osób trzecich pamięci masowych na rzecz Sądu Apelacyjnego w Lublinie wraz z usługą wdrożenia, w zakres której wchodzi:

— realizacja prac związanych z instalacją macierzy,

— integracją macierzy z siecią ethernet Zamawiającego,

— integracją macierzy z siecią SAN Zamawiającego,

— wykonanie testów wydajnościowych w środowisku Zamawiającego na docelowej konfiguracji produkcyjnej,

— aktualizacja mikrokodów macierzy do najnowszej dostępnej stabilnej wersji,

— wykonanie dokumentacji technicznej powdrożeniowej oraz przeprowadzeniu warsztatów z zakresu obsługi i automatyzacji procesów dostarczanej macierzy dla sześciu pracowników Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego,

— objęcie serwisem w postaci utrzymania ciągłości działania urządzeń (wymagany czas naprawy uszkodzonych urządzeń to następny dzień roboczy(NBD) od zgłoszenia awarii) na okres 24 miesięcy od dnia odbioru usługi wdrożenia 6 przełączników FC Brocade o parametrach opisanych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ wraz z rozbudową dwóch przełączników aktywujących dodatkowe 8 szt. portów wraz z wkładkami SFP+ 8Gbit SW,

— świadczenie wsparcia eksperckiego w ilości 192 godzin dla dostarczonych macierzy i sieci SAN Zamawiającego – do wykorzystania w miarę potrzeb Zamawiającego w okresie 24 miesięcy od dnia odbioru usługi wdrożenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Istotne dla stron postanowienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 35
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 20 000 PLN. Wpłaty pieniężne wadium należy dokonywać na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie, ul. Dolna 3-go Maja 3 nr: 34 1130 1017 0021 1002 7290 0004 do upływu terminu składania ofert – pozostałe informacje w dokumentacji postępowania – SIWZ.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Doświadczenie zawodowe.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, wykonuje należycie dostawę pamięci masowych wraz z pracami wdrożeniowymi, rozumianą jako jedno zamówienie/umowa, obejmujące dostawę ww. sprzętu wraz z usługą wdrożenia o łącznej wartości nie mniejszej niż 400 000 PLN netto*.

* Jeżeli wartość dostawy (umowy) wyrażona jest w innej walucie, dla potrzeb sprawdzenia spełniania warunku, podana wartość zostanie przeliczona według kursu średniego NBP z dnia przesłania do publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, może polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – dokumenty wynikające z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1282), w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, które określają w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Zamawiający oceni, czy udostępnianie Wykonawcy przez inne podmioty zdolności zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą w skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienia tych zasobów nie ponosi winy. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na potencjale którego Wykonawca polega nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

— zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

— zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Warunki realizacji umowy zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 20/10/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 18/12/2020
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 20/10/2020
Hora local: 10:30
Lugar:

Otwarcie ofert odbędzie się w budynku Sądu Apelacyjnego w Lublinie przy ul. Obrońców Pokoju 1, 20-950 Lublin, sala konferencyjna na I piętrze.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

Z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy. Wykluczenie Wykonawcy następuje przy uwzględnieniu zasad określonych w art. 24 ust. 7 pkt 1–5 ustawy. Do Wykonawcy, który podlega wykluczeniu ma zastosowanie art. 24 ust. 8 ustawy. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 5.4 SIWZ. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Na podstawie art. 24aa ustawy Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert na podstawie kryteriów oceny ofert opisanych w rozdziale XIV, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają złożyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia zostały zawarte w rozdziale VI dokumentacji postępowania – SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. Środkami ochrony prawnej, które mogą być wnoszone w niniejszym postępowaniu są: odwołanie i skarga do sądu. W zakresie, w jakim ustawa nie stanowi inaczej, środki ochrony prawnej określone są w Kodeksie postępowania cywilnego.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
14/09/2020