Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 437193-2021

30/08/2021    S167

Poland-Świdnik: Medical equipments

2021/S 167-437193

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
National registration number: REGON: 431010878
Postal address: ul. Bolesława Leśmiana 4
Town: ŚWIDNIK
NUTS code: PL814 Lubelski
Postal code: 21-040
Country: Poland
Contact person: Małgorzata Miedzińska – Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych, Zaopatrzenia i Projektów Unijnych
E-mail: zp@spzozswidnik.pl
Telephone: +48 814523067
Fax: +48 817512749
Internet address(es):
Main address: www.spzozswidnik.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://spzozswidnik.ezamawiajacy.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://spzozswidnik.ezamawiajacy.pl
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitala SP ZOZ Świdnik ( 3 pakiety )

Reference number: Nr sprawy : SPZOZ/ZP/271/07/08/2021
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitala SP ZOZ Świdnik ( 3 pakiety ).

Zamówienie podzielone jest na trzy pakiety:

Pakiet Nr 1 – Sprzęt dla Oddziału Położniczo - Ginekologicznego ,

Pakiet Nr 2 – Sprzęt dla Oddziału Neonatologicznego,

Pakiet Nr 3 – Sprzęt dla Oddziału Pediatrycznego i Izby Przyjęć.

2. Szczegółowe wymagania techniczne związane z przedmiotem zamówienia opisane są w:

a) Załączniku Nr 1.1 do SWZ - Tabele wymaganych parametrów technicznych ( Pakiet Nr 1 - Sprzęt dla Oddziału Położniczo - Ginekologicznego ),

b) Załączniku Nr 1.2 do SWZ - Tabele wymaganych parametrów technicznych ( Pakiet Nr 2 - Sprzęt dla Oddziału Neonatologicznego ),

c) Załączniku Nr 1.3 do SWZ - Tabele wymaganych parametrów technicznych ( Pakiet Nr 3 - Sprzęt dla Oddziału Pediatrycznego i Izby Przyjęć).

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet Nr 1 – Sprzęt dla Oddziału Położniczo - Ginekologicznego

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33195000 Patient-monitoring system
33195110 Respiratory monitors
33194110 Infusion pumps
33192210 Examination tables
33164100 Colposcope
33169000 Surgical instruments
33123210 Cardiac-monitoring devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

Oddział Położniczo - Ginekologiczny - Szpital, Al. Lotników Polskich 18

II.2.4)Description of the procurement:

Sprzęt dla Oddziału Położniczo - Ginekologicznego, zgodnie z Pakietem Nr 1:

monitoring kardiotokograficzny 6 szt. KTG - system zintegrowany ze zbiorczą centralą komputerową i telemetrią - ruchomym systemem (1 zestaw )

pulsoksymetr ( 2 szt. )

pompa infuzyjna (3 szt. )

fotel ginekologiczny ( 2 szt. )

kolposkop ( 1 szt.)

zestaw narzędzi chirurgicznych (1 zestaw )

kardiomonitor ( 1 szt. )

aparat UDT / detektor tętna płodu ( 2 szt.)

Szczegółowe wymagania techniczne związane z przedmiotem zamówienia opisane są w Załączniku Nr 1.1 do SWZ - Tabele wymaganych parametrów technicznych ( Pakiet Nr 1 - Sprzęt dla Oddziału Położniczo - Ginekologicznego ).

II. Rozwiązania równoważne.

W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

III. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: gwarancja jakości sprzętu / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zamówienie publiczne dotyczy realizacji Projektu pn. „Poprawa jakości świadczeń udzielanych w Szpitalu SPZOZ Świdnik poprzez wyposażenie w sprzęt medyczny oraz przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych, w tym dostosowawczych do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych”, Projekt nr RPLU.13.01.00-06-0007/18

II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości :

7 300,00 zł ( słownie : siedem tysięcy trzysta złotych ) dla całego zamówienia.

Dla poszczególnych pakietów wadium wynosi :

Pakiet Nr 1 – 4 400,00 zł

Pakiet Nr 2 – 1 800,00zł

Pakiet Nr 3 – 1 100,00 zł

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet Nr 2 – Sprzęt dla Oddziału Neonatologicznego

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33123210 Cardiac-monitoring devices
33195110 Respiratory monitors
33194110 Infusion pumps
33194000 Devices and instruments for transfusion and infusion
33167000 Surgical lights
33152000 Incubators
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

Oddział Neonatologiczny - Szpital, Al. Lotników Polskich 18

II.2.4)Description of the procurement:

Sprzęt medyczny dla Oddziału Neonatologicznego, zgodnie z Pakietem Nr 2 :

kardiomonitor ( 2 szt. )

pulsoksymetr stacjonarny modułowy z krzywą pletyzmograficzną ( 2 szt. )

pompa infuzyjna ( 1 szt. )

pompa przepływowa do przetaczania krwi i płynów ( 1 szt. )

lampa do fototerapii stojąca ( 2 szt. )

mata ledowa do fototerapii ( 1 szt. )

inkubator otwarty - stanowisko do resuscytacji ( 1 szt. )

Szczegółowe wymagania techniczne związane z przedmiotem zamówienia opisane są w Załączniku Nr 1.2 do SWZ - Tabele wymaganych parametrów technicznych ( Pakiet Nr 2- Sprzęt dla Oddziału Neonatologicznego )

ZMIANY UMOWY:

1.Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy Prawo zamówień publicznych i innych przypadków wskazanych w niniejszej Umowie, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

1)zmiany terminu wykonania Umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej w rozumieniu § 11 uniemożliwiającej terminową realizację Umowy, przy czym przedłużenie terminu wykonania Umowy nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej,

2) zmiany wartości Umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 – w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego, wprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów, które wejdą w życie po dniu zawarcia Umowy, wynagrodzenie brutto Wykonawcy może ulec odpowiednio zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek podatku VAT lub akcyzowego ulega zmianie kwota należnego podatku oraz łączne wynagrodzenie Wykonawcy uwzględniające ten podatek – jeżeli taka zmiana będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, od dnia wejścia w życie zmienionej stawki podatku od towarów i usług (VAT) i w zakresie zmiany tej stawki,

3) zmiany obowiązujących przepisów, w dacie zawarcia Umowy, których regulacje wpływają na prawa i obowiązki Stron, jeżeli będzie konieczne dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego,

4) zmiany sposobu spełnienia świadczenia ( zmiana oferowanych urządzeń). Zmiana sposobu spełnienia świadczenia jest dopuszczalna w przypadku wystąpienia jednej z podanych okoliczności:

a) wystąpienia niezależnych od Wykonawcy przeszkód uniemożliwiających terminową dostawę wskazanych w ofercie produktów w szczególności w przypadku zakończenia ich produkcji lub niedostępności ich na rynku w momencie realizowania dostaw – pod warunkiem, że Wykonawca dochował należytej staranności i w momencie uzyskania zamówienia wykonał odpowiednie czynności w celu ich zamówienia. W przypadku opisanym w zdaniu poprzedzającym Wykonawca może dostarczyć i zamontować inne urządzenia (urządzenia zastępcze) lub zainstalować inne oprogramowanie, które spełniają wymogi opisane w SWZ i załącznikach pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę zgodności tych urządzeń z wymogami Zamawiającego oraz przedstawienia dla urządzeń zastępczych wszystkich dokumentów wymaganych w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego i niniejszej Umowie,

b) ujawnienia się powszechnie występujących wad oferowanego urządzenia lub oprogramowania - pod warunkiem, że urządzenie mające być dostarczone w miejsce oferowanego spełnia wymogi opisane w SWZ i załącznikach pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę zgodności tego urządzenia z wymogami Zamawiającego oraz przedstawienia dla niego wszystkich dokumentów wymaganych w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego i niniejszej Umowie,

5) konieczności dokonania zmiany osób, o których mowa w treści Umowy, po którejkolwiek ze Stron Umowy;

c.d. w Sekcji II.2.4) Opis przedmiotu dla części nr 3

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: gwarancja jakości sprzętu / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zamówienie publiczne dotyczy realizacji Projektu pn. „Poprawa jakości świadczeń udzielanych w Szpitalu SPZOZ Świdnik poprzez wyposażenie w sprzęt medyczny oraz przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych, w tym dostosowawczych do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych”, Projekt nr RPLU.13.01.00-06-0007/18

II.2.14)Additional information

1. Warunki płatności : do 30 dni od daty dostarczenia faktury.

2. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie ( tj. ceny brutto ).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet Nr 3 – Sprzęt dla Oddziału Pediatrycznego i Izby Przyjęć

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33123210 Cardiac-monitoring devices
33157000 Gas-therapy and respiratory devices
33162100 Operating-theatre devices
38310000 Precision balances
33123200 Electrocardiography devices
33167000 Surgical lights
33192230 Operating tables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

Oddział Pediatryczny i Izba Przyjęć - Szpital, Al. Lotników Polskich 18

II.2.4)Description of the procurement:

Sprzęt dla Oddziału Pediatrycznego i Izby Przyjęć, zgodnie z Pakietem Nr 3.

Oddział Pediatryczny

kardiomonitor ( 1 szt. )

spirometr na mobilnym wielofunkcyjnym wózku zabiegowym ( 1 szt. )

ssak elektryczny ( 1 szt. )

waga z pomiarem wzrostu dla dzieci i dorosłych ( 1 szt. )

waga niemowlęca ( 3 szt. )

Izba Przyjęć

aparat EKG na mobilnym wielofunkcyjnym wózku zabiegowym ( 1 szt. )

ssak elektryczny ( 2 szt. )

lampa operacyjna zabiegowa ( 2 szt. )

stół zabiegowy ( 1 szt. )

Szczegółowe wymagania techniczne związane z przedmiotem zamówienia opisane są w Załączniku Nr 1.3 do SWZ - Tabele wymaganych parametrów technicznych ( Pakiet Nr 3 - Sprzęt dla Oddziału Pediatrycznego i Izby Przyjęć ).

c.d. ZMIANY UMOWY:

6) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych leżących po Stronie Zamawiającego, w tym na skutek zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie zadania, zmiany będącej wynikiem zmiany umowy o dofinansowanie projektu zawartej pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Współfinansującą w zakresie terminów (w tym terminu rzeczowej realizacji projektu) lub wysokości i warunków płatności dofinansowania realizacji projektu stanowiącego przedmiot niniejszej Umowy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: gwarancja jakości sprzętu / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zamówienie publiczne dotyczy realizacji Projektu pn. „Poprawa jakości świadczeń udzielanych w Szpitalu SPZOZ Świdnik poprzez wyposażenie w sprzęt medyczny oraz przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych, w tym dostosowawczych do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych”, Projekt nr RPLU.13.01.00-06-0007/18

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SWZ.

2. OKREŚLENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

- Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

- Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

- Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,

d) zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający wymaga dokumentów:

- Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy

- wzór druku Wykazu dostaw stanowi Załącznik Nr 5 do SWZ.

Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, gdy Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 dostawę:

sprzętu medycznego/urządzenia medyczne o wartości:

a) nie mniejszej niż 200.000,00 złotych brutto ( w przypadku składania oferty na Pakiet Nr 1 – Sprzęt dla Oddziału Położniczo - Ginekologicznego ),

b) nie mniejszej niż 80.000,00 złotych brutto ( w przypadku składania oferty na Pakiet Nr 2 – Sprzęt dla Oddziału Neonatologicznego),

c) nie mniejszej niż 50.000,00 złotych brutto ( w przypadku składania oferty na Pakiet Nr 3 – Sprzęt dla Oddziału Pediatrycznego i Izby Przyjęć).

Wykonawcy oferujący wykonanie więcej niż jednej części zamówienia, zobowiązani są wykazać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej — tj. posiadania co najmniej jednego doświadczenia w realizacji zamówień o wartości odpowiadającej sumie kwot wskazanych powyżej dla wszystkich części zamówienia, których wykonanie oferuje.

Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

Potencjał podmiotu udostępniającego zasoby:

1.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

c.d. w Sekcji III.1.2

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

c.d z Sekcji III.1.1

2.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawia na wezwanie Zamawiającego dokumenty dotyczące tych podmiotów, potwierdzające, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

Podmiotowe środki dowodowe.

PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia/ przesłania na Platformę Zakupową Zamawiającego, w zakładce „Korespondencja” – w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia - niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów:

2.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów:

- Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat - wzór druku Wykazu dostaw stanowi Załącznik Nr 5 do SWZ.

2.2 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów:

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

3) Oświadczenie wykonawcy w zakresie przesłanki opisanej w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, tj, oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wg Załącznika Nr 8 do SWZ.);

4) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania tj. art. 108 ust. 1 pkt. 3 - 6 ustawy Pzp i w art. 109 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp (wg Załącznika Nr 9 do SWZ.);

5) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej *), w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2.2 ppkt. 1) i ppkt. 2) składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

c.d w Sekcji III.1.3

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku określonego w pkt. 2.1 i 2.2 Rozdziału 6. SWZ na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o oświadczenia i dokumenty, jakie Wykonawca lub Wykonawcy będą zobowiązani złożyć wraz z ofertą i na wezwanie Zamawiającego.

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert:

a) nie podlega wykluczeniu,

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

1.1 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 Rozdziału 6. SWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem” lub „JEDZ” – wg Załącznika 4 do SWZ.

1.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie JEDZ, o którym mowa w pkt. 1 składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

1.3 Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1 wraz z ofertą także oświadczenie JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

1.4 Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1 lub jest ono niekompletne lub zawiera błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do jego złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na jego złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

1.5 Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o których mowa w pkt 1.

1.6 Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w pkt 1. budzi wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.

DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ:

1.Oferta powinna być sporządzona zgodnie z Formularzem Ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 3 do SWZ oraz powinna zawierać :

a)Załącznik Nr 1.1 do SWZ, Załącznik Nr 1.2 do SWZ, Załącznik Nr 1.3 do SWZ - Tabele wymaganych parametrów technicznych ( dla każdego pakietu oddzielnie w zależności od tego, na który pakiet jest składana oferta ). Składając ofertę na dwa pakiety należy wypełnić dwa załączniki, składając ofertę na trzy pakiety należy wypełnić trzy załączniki,

b)Formularz - Asortymentowo – Cenowy według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2.1, Załącznik Nr 2.2 lub Załącznik Nr 2.3 do SWZ ( dla każdego pakietu oddzielnie w zależności od tego, na który pakiet jest składana oferta ),

c)oświadczenie – jednolity dokument (JEDZ), który stanowi Załącznik Nr 4 do SWZ.

d) dokument potwierdzający wniesienie wadium,

e) przedmiotowe środki dowodowe - prospekty/katalogi/ulotki informacyjne oferowanego sprzętu medycznego,

f) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z Załącznikiem Nr 10 - jeśli dotyczy,

g) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania w postępowaniu - jeśli dotyczy,

h) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – jeśli dotyczy,

i) dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - jeśli dotyczy.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający wymaga dokumentów:

Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy

- wzór druku Wykazu dostaw stanowi Załącznik Nr 5 do SWZ.

c.d z Sekcji III.1.2

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2.2 ppkt. 5) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

4.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2.2 ppkt. 1), ppkt. 2) lub ppkt. 5), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 ustawy Pzp - zastępuje się je odpowiednio w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.

Dokument powinien być wystawiony w terminach odpowiadających terminom wskazanym w pkt. 2 i 3.

5. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych i innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wezwie wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:

a) oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub

b) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, przy czym podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnienie warunku, podmiotowe środki dowodowe potwierdzające, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania - składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, gdy Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 dostawę sprzętu medycznego/urządzenia medyczne o wartości:

a) nie mniejszej niż 200.000,00 złotych brutto ( w przypadku składania oferty na Pakiet Nr 1 – Sprzęt dla Oddziału Położniczo - Ginekologicznego ),

b) nie mniejszej niż 80.000,00 złotych brutto ( w przypadku składania oferty na Pakiet Nr 2 – Sprzęt dla Oddziału Neonatologicznego),

c) nie mniejszej niż 50.000,00 złotych brutto ( w przypadku składania oferty na Pakiet Nr 3 – Sprzęt dla Oddziału Pediatrycznego i Izby Przyjęć).

Wykonawcy oferujący wykonanie więcej niż jednej części zamówienia, zobowiązani są wykazać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej - tj. posiadania co najmniej jednego doświadczenia w realizacji zamówień o wartości odpowiadającej sumie kwot wskazanych powyżej dla wszystkich części zamówienia, których wykonanie oferuje.

Środki komunikacji elektronicznej

1.Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej jako „Platforma", „System”) pod adresem: https://spzozswidnik.ezamawiajacy.pl i pod numerem postępowania: Nr sprawy : SPZOZ/ZP/271/07/08/2021.

2. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy elektronicznej.

4. W przedmiotowym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są sobie przez strony postępowania za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://spzozswidnik.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”.

5. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB. Zamawiający wymaga, aby przesyłane poprzez Platformę Zakupową dokumenty były sporządzane w wybranych przez Wykonawcę formatach danych spośród: .txt, .rtf, .pdf, .xps, .odt, .ods, .odp, .doc, .xls, .ppt, .docx, .xlsx , .pptx, .cvs, .jpg, .tif.

6. Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Umowa z wybranym Wykonawcą podpisana zostanie zgodnie z projektem umowy dołączonym do SWZ, stanowiącym Załącznik Nr 6 do SWZ – Umowa - projektowane postanowienia umowy.

Jednocześnie z Umową zostanie podpisana Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiąca Załącznik Nr 7 do SWZ - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Zmiany umowy określone są w Sekcji II.2.4 Opis przedmiotu dla Części nr 2 i Części nr 3.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 30/09/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 28/12/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 30/09/2021
Local time: 10:30
Place:

Otwarcie ofert odbędzie się w Sekcji Zamówień Publicznych, Zaopatrzenia i Projektów Unijnych SP ZOZ w Świdniku, ul. B. Leśmiana 4, pok. Nr 14, II piętro.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1. Administratorem Danych Osobowych Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku, ul. B. Leśmiana 4, 21-040 Świdnik, adres e – mail: sekretariat@spzozswidnik.pl , telefon: 81 4523050.

2 .Inspektorem Ochrony Danych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Świdniku jest Pan Sławomir Zagojski, kontakt: adres e-mail: iod@spzozswidnik.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”, nakładającą obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na Zamawiającym w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na Dostawę sprzętu medycznego dla Szpitala SP ZOZ Świdnik ( 3 pakiety ) - Nr sprawy : SPZOZ/ZP/271/07/08/2021 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego oraz zawarcia umowy.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych będą:

1) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp,

2) dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierających w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym), a także innym niewymienionym podmiotom i organom uprawnionym do udostępnienia danych na podstawie odrębnych przepisów.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, przez cały czas trwania umowy.

6. Posiada Pani/Pan:

1) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO;

2) prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

3)prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

7.Nie przysługuje Pani/Panu:

1) prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

3) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, na podstawie art. 21 RODO.

8.Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1.W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a).

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust.5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
25/08/2021