Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Varer - 437226-2021

30/08/2021    S167

Danmark-Ballerup: Informations- og markedsføringsprodukter

2021/S 167-437226

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Danish Defence Acquisition and Logistics Organization
CVR-nummer: 16-28-71-80
Postadresse: Lautrupbjerg 1-5
By: Ballerup
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: Dan Dahlgren Pedersen
E-mail: fmi-sd-acs10@mil.dk
Telefon: +45 29335499
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fmi.dk
Internetadresse for køberprofilen: www.ethics.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c4540d10-307c-4aa4-a0a3-d7f111cb333d/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c4540d10-307c-4aa4-a0a3-d7f111cb333d/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c4540d10-307c-4aa4-a0a3-d7f111cb333d/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af Reklameartikler (merchandise)

II.1.2)Hoved-CPV-kode
39294100 Informations- og markedsføringsprodukter
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) udbyder en 4-årige rammeaftale vedrørende reklameartikler til brug for branding, hvervning og repræsentation af Forsvaret.

Alle enheder under Forsvarsministeriet, herunder alle divisioner af Forsvaret i Danmark, som er underlagt Forsvarschefens kommando, er imidlertid berettiget til at anvende rammeaftalerne til indkøb af Reklameartikler på rammeaftalens vilkår og betingelser. Det er FMI’s intention at gøre ansøger til hovedleverandør af ydelserne/varerne indtil rammeaftalernes udløb. Køberen har imidlertid ret til at købe tilsvarende ydelser/varer fra andre leverandører.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 15 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
22000000 Tryksager og beslægtede produkter
79340000 Servicevirksomhed i forbindelse med reklame og marketing
18440000 Hætter, kasketter m.v.
18300000 Beklædningsgenstande
30192700 Kontorartikler
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Lautrupbjerg 1-5 2750 Ballerup

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Dette udbud angår tildelingen af en rammeaftale med én leverandør inden for reklameartikler, der kan bistå med løsning af opgaver omfattet af Aftalen. Reklameartiklernes formål er at understøtte arbejdet med at rekruttere medarbejdere og frivillige samt skabe opbakning i befolkningen til hele Forsvarsministeriets ressortområde. Derudover er reklameartiklernes formål at repræsentere både det samlede forsvar og beredskab i Danmark og de enkelte styrelser i form af gaver til gæster og samarbejdspartnere og som et element ifm. hverve- og fastholdelsesaktiviteter. Reklameartiklerne skal synliggøre Forsvarets, Hjemmeværnets og Beredskabsstyrelsens navn og logo og koble dem med indtryk, som er positive for omdømmet.

FMI afholder et orienteringsmøde vedrørende udbuddet torsdag d. 9. september 2021 kl. 13.00-15.00. Deltagelse kan ske fysisk på FMIs adresse, Lautrupbjerg 1, 2750 Ballerup eller virtuelt via Microsoft Teams. Tilmelding skal ske via dialogfunktionen i Ethics senest tirsdag d. 7. september, ved fremsendelse af navn og e-mail adresse på deltager(e) samt hvorvidt der ønskes deltagelse fysisk i Ballerup eller virtuelt. Bekræftelse på tilmelding, yderligere instrukser samt eventuelt link til Microsoft Teams vil blive sendt til den angivne e-mail adresse. Enhver interesseret ansøger opfordres til at tilmelde sig præsentationen samt stille spørgsmål til udbudsmaterialet både før og efter præsentationen skriftligt via Ethics. Deltagere på Microsoft teams vil dog ikke have mulighed for at stille spørgsmål til mødet. Et referat og/eller videooptagelse af mødet vil desuden blive uploadet via Ethics.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 15 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Med det formål at udvælge det bedste konkurrencefelt vil FMI udvælge et antal økonomiske aktører til deltagelse i nærværende udbud baseret på de økonomiske aktørers størrelse i henhold til Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 om definition af mikrovirksomheder, samt små og mellemstore virksomheder (2003/361/EF); herefter ”SMV-Henstillingen”. Det er således FMI’s hensigt at udvælge:

- højst 3 ansøgere, som er mikro- eller lille virksomheder (gruppe 1), og

- højst 2 ansøgere, som er mellemstore- eller store virksomheder (gruppe 2).

Denne fordeling er fastsat på baggrund af en markedsundersøgelse, som FMI har gennemført.

Hvis FMI modtager færre ansøgninger om prækvalifikation inden for en gruppe, end det antal pladser, som FMI har forbeholdt den pågældende gruppe, vil FMI ikke udvælge yderligere ansøgere fra de øvrige grupper end det nævnte.

FMI vil dog afvige herfra, hvis dette er nødvendigt for at prækvalificere fem ansøgere til deltagelse i udbudsprocessen. I det tilfælde vil FMI først foretage en udvælgelse efter nedenfor nævnte principper inden for hver virksomhedsgruppe og dernæst i prioriteret rækkefølge udvælge eventuelle overskydende ansøgere fra gruppe 1og i sidste eventualitet gruppe 2, indtil der er prækvalificeret fem ansøgere (der udvælges kun én ekstra ansøger per gruppe, med mindre der ikke er overskydende pladser i den anden gruppe). Se til illustration heraf et eksempel angivet i dokumentet med "supplerende oplysninger", som er tilgængelig på ETHICS-webportalen, jf. pkt. I.3).

Fastsættelsen af, hvilken virksomhedskategori ansøger tilhører, skal foretages ud fra reglerne i SMV-Henstillingen. For yderligere oplysninger herom, herunder om inddragelse af eventuelle enheder, som ansøger baserer sig på, henvises til dokumentet med "supplerende oplysninger", som er tilgængelig på ETHICS-webportalen, jf. pkt. I.3).

Ansøger skal i ESPD’et, Del V: Reduktion af kandidater, angive i fritekstfeltet, hvilken virksomhedskategori ansøger tilhører. Ansøger bør endvidere samme sted angive de væsentligste oplysninger, der er afgørende for, hvilken virksomhedskategori ansøger tilhører. Som minimum bør følgende data angives. Antal beskæftigede, årlig omsætning og samlet balance. Hvis ansøger baserer sig på andre enheder, jf. ovenfor, skal disse enheder også udfylde et ESPD. De skal dog ikke i ESPD’et angive oplysninger om virksomhedskategori, antal beskæftigede, årlig omsætning og samlet balance, da disse oplysninger indgår i opgørelsen af, hvilken virksomhedskategori ansøger tilhører, jf. nærmere dokumentet med "supplerende oplysninger", som er tilgængelig på ETHICS-webportalen, jf. pkt. I.3).

Tilbudsgiver skal på FMI's anmodning fremlægge dokumentation for, at tilbudsgiveren på ansøgningstidspunktet tilhørte den pågældende virksomhedskategori. Dokumentation kan finde sted i form af årsregnskab eller uddrag heraf, revisorerklæring eller tilsvarende.

Udvælgelsen af ansøgere inden for hver virksomhedsgruppe sker efter en vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante tidligere leverancer i forhold til den kontrakt/de anskaffelser, der er beskrevet i pkt. II.1.4) og pkt. II.2.4) ovenfor. I relevansvurderingen vil der blive lagt vægt på arten og mængden af sådanne tidligere leverancer, samt hvornår leverancerne er udført, således at nyere leverancer vægtes højere end ældre leverancer. Vurderingen vil blive baseret på den i ESPD'et indeholdte referenceliste fremsendt af ansøgerne i henhold til pkt. III.1.3). Det bemærkes, at såfremt de fremsendte oplysninger er uklare eller uforståelige, kan dette blive tillagt negativ betydning ved vurderingen i udvælgelsesprocessen.

For yderligere oplysninger henvises til dokumentet med "supplerende oplysninger", som fremgår af URL-adressen i pkt. I.3)

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Aftalen er indgået af FMI. Alle enheder under Forsvarsministeriet, herunder alle divisioner af Forsvaret i Danmark, som er under Forsvarschefens kommando, er dog berettigede til at benytte Aftalen til indkøb af Leverancen på Aftalens vilkår og betingelser. Rammeaftalen er ikke opdelt i delaftaler da en opdeling af kontrakten vil eliminere de stordriftsfordele, der kan opnås ved én kontrakt.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (elektronisk version, herefter ESPD) medangivelse af følgende oplysninger i ESPD'et: Nettoresultatet i regnskabsåret 2019.

Ansøger skal på FMI's anmodning afgive følgende dokumentation:

Årsrapporter eller uddrag deraf eller anden dokumentation, der viser ansøgers nettoresultat for regnskabsåret 2019. Når sammenslutninger af enheder (f.eks. konsortier), herunder midlertidige joint ventures, deltager samlet i udbuddet, skal dokumentation afgives for hver enkelt af de deltagende enheder. Hvis ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør), skal dokumentation ligeledes afgives for de enkelte enheder. Såfremt ansøger er nyetableret og ikke kan fremvise et nettoresultat for regnskabsåret 2019, en aktuel soliditetserklæring fra ansøgers hovedpengeinstitut eller revisor.

Bemærk, at FMI på et hvilket som helst tidspunkt i udbudsprocessen kan anmode om, at ansøgeren afgiver den ovenfor anførte dokumentation, hvis dette anses for nødvendigt for at sikre en korrekt afvikling af udbuddet. FMI vil i så fald fastsætte en passende tidsfrist for afgivelse af dokumentation.

Det bemærkes, at ansøger kan basere sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks.et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør), uanset den juridiske karakter af relationen mellem ansøgeren og de(n) enhed/enheder, som ansøgeren baserer sig på. I så fald skal ansøger sikre sig, at et ESPD fra de(n) enhed(er), som ansøger baserer sig på, fremsendes sammen med ansøgers eget ESPD. Denne/disse enhed(er)s ESPD skal indeholde tilsvarende oplysninger, som anført ovenfor.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal have et positivt nettoresultat i regnskabsåret 2019.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (elektronisk version, herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger i ESPD’et:

En liste over de betydeligste sammenlignelige leverancer (referencer), jf. pkt. II.1.4) og II.2.4), udført inden for de seneste 3 (tre) år før udløbet af prækvalifikationsfristen, jf. Del IV, pkt. C. Hvad der vægtes positivt evalueringen er yderligere beskrevet i dokumentet "Supplerende information til Udbudsbekendtgørelsen".

Listen bør indeholde en kort beskrivelse af hver leverance. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en tydelig angivelse af, hvilke konkrete dele af leverancerne der ligner de produkter, der er beskrevet i pkt. II.1.4 og II.2.4). Beskrivelsen bør også indeholde en beskrivelse af ansøgers deltagelse/rolle i forbindelse med udførelsen af leverancerne. Beskrivelsen bør indeholde oplysninger om dato for leverancerne, leverancernes størrelse/mængde/omfang og værdi samt modtagerne af leverancerne (konkrete navne/lande foretrækkes, men er ikke nødvendige; hvis der ikke anføres lande-specifikke oplysninger, bedes ansøger angive så mange generiske oplysninger som muligt om leverancen). Ved angivelse af dato for leverancerne, bedes ansøger anføre dato for leverancernes start- og sluttidspunkt. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi den pågældende leverance er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bør det anføres i beskrivelsen af leverancen, hvordan datoen er angivet.

Kun de leverancer (referencer), der er udført på tidspunktet for prækvalifikationsfristens udløb, vil indgå i vurderingen af, hvilken ansøger, der har dokumenteret de mest relevante tidligere leverancer, jf. pkt. IV.2.9). Hvis den pågældende leverance udføres løbende, er det kun den del af produkterne, der er udført inden for de seneste 3 (tre) år og afsluttet ved ansøgningsfristens udløb, der indgår i vurderingen af leverancen (referencen). Hvis en del af produkterne ikke er udført inden for de seneste 3 (tre) år, eller hvis en del af produkterne ikke er afsluttet ved ansøgningsfristens udløb, vil denne del derfor ikke indgå i vurderingen af leverancen (referencen). Det er derfor vigtigt, at ansøger/tilbudsgiver tydeligt angiver, hvilken del (f.eks. i forhold til størrelse, værdi, mængde eller omfang osv.) af en løbende leverance (reference), der er udført inden for de seneste 3 (tre) år.

Listen må maksimalt indeholde 3 (tre) tidligere leverancer (referencer), uanset om ansøger er en enhed, udgør en sammenslutning af enheder (f.eks. et konsortium), herunder midlertidige joint ventures, eller baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen. Hvis listen indeholder flere end 3 (tre), vil FMI kun tage de første 3 (tre) leverancer på listen i betragtning. Leverancer derudover vil ikke indgå i vurderingen.

Ansøger kan basere sig på andre enheders tekniske og faglige formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør) uanset den juridiske karakter af relationen mellem ansøgeren og de(n) enhed/enheder, som ansøgeren baserer sig på. I så fald skal ansøger sikre sig, at et ESPD fra de(n) enhed(er), som ansøger baserer sig på, fremsendes sammen med ansøgers eget ESPD. Denne/disse enhed(er)s ESPD skal indeholde tilsvarende oplysninger som anført ovenfor.

Ansøger behøver ikke indsende yderligere dokumentation for teknisk og faglig formåen (dvs. de oplysninger, der fremgår af ESPD, anses for tilstrækkelige). FMI forbeholder sig imidlertid ret til at kontakte ansøger og/eller modtagerne af leverancerne for at verificere oplysningerne i Del IV, pkt. C i ESPD, herunder de deri anførte datoer for udførelse af leverancerne.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 164-397987
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 27/09/2021
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 07/10/2021
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Det er en forudsætning for deltagelse i udbudsproceduren, at der anvendes ESPD, jf. udbudslovens § 148. FMI kræver, at ansøger anvender ESPD som foreløbig dokumentation for, at ansøger ikke er omfattet af de i udbudslovens §§ 135 og 136 anførte udelukkelsesgrunde, at ansøger opfylder de minimumskrav til egnethed, der er anført i § 140, jf. pkt. III.1.2) og III.1.3), og at ansøger opfylder de objektive og ikke-diskriminerende udvælgelseskriterier anført i § 145, stk. 2, jf. pkt. II.2.9).

Ansøger, og eventuelt deltagerne i en sammenslutning af enheder og/eller støttende enheder, skal anvende den elektroniske version af ESPD, som er tilgængelig på ETHICS-webportalen. ESPD’et skal udfyldes og indgives via ETHICS-webportalen i overensstemmelse med de instrukser, der følger af ETHICS. ESPD’et skal være underskrevet af den støttende enhed. Det er ikke nødvendigt for ansøger at underskrive sit ESPD-dokument. Såfremt ansøger er en sammenslutning (konsortier), skal hver deltagers ESPD-dokument være underskrevet af den pågældende deltager. Det er ikke nødvendigt for den deltager, der indgiver tilbuddet, at underskrive sit ESPD-dokument.

Før tildeling af kontrakten kræver FMI, at den tilbudsgiver, til hvem FMI har til hensigt at tildele kontrakten, har afgivet dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD, jf. udbudslovens §§ 151-155. Såfremt en ansøger baserer sig på andre enheders formåen, jf. pkt.

III.1.2 og III.1.3, skal ansøger på opfordring afgive støtteerklæringer eller anden dokumentation, der godtgør, at ansøger kan disponere over den nødvendige økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige kapacitet, og at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøger. I mangel af en sådan dokumentation, kan FMI ikke tage sådan(ne) enheds/enheders økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige kapacitet i betragtning. FMI har udarbejdet en skabelon (tilgængelig i ETHICS-webportalen), der kan anvendes som erklæring for denne juridiske forpligtelse. FMI vil stærkt opfordre ansøger til at anvende denne skabelon. Det understreges dog, at det alene er ansøgers/tilbudsgivers ansvar at sørge for, at de afgivne oplysninger overholder kravene.

FMI er forpligtet til at udelukke en ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af en af de i udbudslovens §§ 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Det bemærkes, at visse frivillige udelukkelsesgrunde i direktiv 2014/24/EU om offentlige indkøb er gjort obligatoriske i udbudslovens § 136.

For yderligere oplysninger om denne udbudsforretning henvises til vedlagte “Supplerende oplysninger til Udbudsbekendtgørelsen”.

FMI yder ikke honorar til deltagerne i udbuddet.

Vedrørende pkt. II.1.5): Rammeaftalens anslåede værdi er kr. 15 mio., mens rammeaftalens maksimale værdi er kr. 25 mio.. Forskellen i de angivne beløb er begrundet i usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi, jf. nedenfor. Den anslåede værdi er således udtryk for FMI’s mest kvalificerede skøn over rammeaftalens værdi på nuværende tidspunkt, mens den maksimale værdi udtrykker det maksimale træk på rammeaftalen i dens løbetid. Usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi skyldes navnlig usikkerhed om, i hvilket præcist omfang, de af rammeaftalen omfattede anskaffelser vil blive anvendt i Forsvaret. Såfremt det besluttes, at det pågældende materiel skal anvendes bredere og dermed af flere personelgrupper, end hvad der i øjeblikket er truffet beslutning om, vil dette medføre et væsentlig større forbrug på aftalen, end hvad der konkret forventes i øjeblikket.

Vedr. punkt II.2.9) For yderligere oplysninger herom, herunder om inddragelse af eventuelle enheder, som ansøger baserer sig på, henvises til dokumentet med "supplerende oplysninger", som er tilgængelig på ETHICS-webportalen, jf. pkt. I.3).

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/08/2021