Υπηρεσίες - 437353-2014

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

24/12/2014    S248

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Αγορά «Satcom» της ΕΕ

2014/S 248-437353

Προκαταρκτικής προκήρυξης

Υπηρεσίες

Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής

Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας
Ταχ. Διεύθυνση: rue des Drapiers 17–23
Πόλη: Βρυξέλλες
Ταχ. κωδικός: 1050
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Υπόψη: Μονάδας ανάθεσης συμβάσεων
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: procurement@eda.europa.eu
Φαξ: +32 25042975

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: http://www.eda.europa.eu

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από:
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

I.2)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο / οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.3)Κύρια δραστηριότητα
Άμυνα
I.4)Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: ναι

Τμήμα II.B: Αντικείμενο της σύμβασης (Προμήθειες ή υπηρεσίες)

II.1)Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:
Αγορά «Satcom» της ΕΕ.
II.2)Είδος της σύμβασης και τόπος παράδοσης ή παροχής
Κατηγορία υπηρεσιών: αριθ 5: Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες
II.3)Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας πλαισίου: ναι
II.4)Σύντομη περιγραφή της φύσης και της ποσότητας ή αξίας των προμηθειών ή των υπηρεσιών:
Στόχος του παρόντος σχεδίου είναι η παροχή εμπορικά διαθέσιμων δορυφορικών επικοινωνιών (σταθερών και κινητών) καθώς και σχετικών υπηρεσιών (π.χ. μελέτες σκοπιμότητας, συντήρηση, μίσθωση επίγειων σταθμών, τερματικοί σταθμοί «Satcom», εμπορικές κρυπτογραφικές λύσεις) και επιλογών για άλλες υπηρεσίες επικοινωνιών για επιχειρήσεις (π.χ. τοπικό ραδιοδίκτυο θεάτρου επιχειρήσεων, κορμός δικτύου ΤΠ για την έδρα πεδίου) μέσω της σύναψης 1 ή περισσότερων συμφωνιών-πλαισίων εκ μέρους των συνεισφερόντων μελών, για την προώθηση της ευχέρειας πρόσβασης και τη βελτίωση της αποδοτικότητας.
Εκτιμώμενο κόστος χωρίς ΦΠΑ: 50 000 000 EUR
II.5)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

32000000 Εξοπλισμός ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και συναφής εξοπλισμός, 32530000 Εξοπλισμός σχετιζόμενος με τις επικοινωνίες μέσω δορυφόρου, 35640000 Μέρη στρατιωτικού αεροδιαστημικού εξοπλισμού, 35710000 Συστήματα διοίκησης, ελέγχου, επικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών

II.6)Προγραμματισμένη ημερομηνία για την έναρξη των διαδικασιών ανάθεσης
27.2.2015
II.7)Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement – GPA): όχι
II.8)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.1.1)Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
III.2)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.2.1)Πληροφορίες για παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
VI.2)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.3)Πληροφορίες σχετικά με το γενικό ρυθμιστικό πλαίσιο
VI.4)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:
12.12.2014