Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy.

Usługi - 437391-2014

Wyświetl widok skrócony

24/12/2014    S248

Belgia-Bruksela: Badanie dotyczące środków finansowych na bioróżnorodność i monitorowania wydatków związanych z bioróżnorodnością w budżecie UE

2014/S 248-437391

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Środowiska
Adres pocztowy: BU 9 01/005
Miejscowość: Bruksela
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: Zespół ds. Zamówień, SRD.2 — Finanse
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Tel.: +32 22960008

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Środowisko
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Badanie dotyczące środków finansowych na bioróżnorodność i monitorowania wydatków związanych z bioróżnorodnością w budżecie UE
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: poza siedzibą zamawiającego.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Brak finansowania zidentyfikowano jako jeden z głównych powodów nieosiągnięcia celów UE dotyczących różnorodności biologicznej, wytyczonych na 2010. Podejście UE do finansowania priorytetów środowiskowych polega na włączaniu celów w zakresie środowiska do całego budżetu UE. Ma to miejsce szczególnie w przypadku bioróżnorodności.
Należy przyjrzeć się wyciągniętym wnioskom dotyczącym finansowania bioróżnorodności oraz wydatkom związanym z bioróżnorodnością w pierwszych miesiącach budżetu 2014–2020, a następnie sformułować zalecenia dotyczące sposobów osiągnięcia poprawy w nadchodzącym okresie. W szczególności zamówienie będzie obejmować następujące zadania:
zadanie 1 — finansowanie bioróżnorodności w budżecie UE: analiza „ex post” możliwości finansowania bioróżnorodności w budżecie UE. W oparciu o analizę wydatków na bioróżnorodność w poprzednim okresie budżetowym (2007–2013) wykonawca rozważy również możliwości intensywniejszego wykorzystania zasobów, w tym poprzez lepszą zdolność absorpcyjną;
zadanie 2 — finansowe prywatne: dokładna analiza konkretnych przypadków płatności za usługi ekosystemowe w państwach członkowskich, analiza napotkanych barier i możliwych rozwiązań, w tym również zorganizowanie małych interaktywnych warsztatów skupiających z jednej strony przedstawicieli rządowych, a z drugiej zainteresowane strony reprezentujące różnych użytkowników usług ekosystemowych oraz potencjalnych dostarczycieli tych usług w celu rozważenia wniosków wyciągniętych z konkretnych studiów przypadku w UE;
zadanie 3 — monitorowanie wydatków związanych z bioróżnorodnością: wykonawca dokona oceny pierwszych doświadczeń w zakresie monitorowania wydatków na bioróżnorodność w głównych instrumentach unijnych, na poziomie „ex ante”, a w szczególności na poziomie „ex post”;
zadanie 4 — warsztaty poświęcone finansowaniu bioróżnorodności, mające na celu uzyskanie informacji zwrotnych na temat wyciągniętych wniosków i zaproponowanych sposobów uzyskania poprawy, ze szczególnym naciskiem na budżet UE.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90700000 Usługi środowiska naturalnego

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 120 250 EUR
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Jakości proponowanej metodologii. Waga 70
2. Organizacji pracy. Waga 20
3. Środków kontroli jakości. Waga 10
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ENV.B.2/ETU/2014/0031.
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 34-054570 z dnia 18.2.2014

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 118-208557 z dnia 21.6.2014

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 07.0202/2014/692875/ETU/B.2
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
11.12.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Ernst & Young et Associés & Biotope
Adres pocztowy: 1–2 place des Saisons, Paris la Défense 1
Miejscowość: Courbevoie
Kod pocztowy: 92400
Państwo: Francja

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 150 000 EUR
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 120 250 EUR
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 134 ust. 1 lit. f) zasad stosowania rozporządzenia finansowego nr 966/2012 z dnia 25.10.2012 w ciągu 3 lat od udzielenia pierwotnego zamówienia instytucja zamawiająca może, w wyjątkowych okolicznościach, skorzystać z procedury negocjacyjnej (bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu) w przypadku dodatkowych usług (maksymalnie do 50 % wartości pierwotnego zamówienia) polegających na powtarzaniu podobnych usług powierzonych podmiotowi gospodarczemu, któremu ta sama instytucja zamawiająca udzieliła pierwotnego zamówienia.
Należy pamiętać, że informację o zamówieniu opublikowano wcześniej we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym w Dz.U. S 34-054570 z 18.2.2014, pod tytułem „Ocena środków finansowych na różnorodność biologiczną w budżecie 2014–2020, łącznie z monitorowaniem”, z budżetem wynoszącym 150 000 EUR.
Budżet mieścił się w zakresie od 130 000 EUR do 150 000 EUR.
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luksemburg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: w ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia strony skarżącej lub, w przypadku braku zawiadomienia, od dnia podania do wiadomości. Wniesienie skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich nie skutkuje zawieszeniem ani rozpoczęciem na nowo biegu terminu składania odwołań.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12.12.2014