Lavori - 437431-2018

06/10/2018    S193    Lavori - Informazioni complementari - Procedura aperta 

Repubblica ceca-Praga: Stazione della metropolitana

2018/S 193-437431

Rettifica

Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Lavori

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2018/S 179-406693)

Base giuridica:

Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Numero di identificazione nazionale: 00005886
Indirizzo postale: Sokolovská 217/42
Città: Praha 9
Codice NUTS: CZ010
Codice postale: 190 22
Paese: Cechia
Persona di contatto: JUDr. Hana Němečková
E-mail: vz@akvt.cz
Tel.: +420 270006261

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: http://www.dpp.cz/

Indirizzo del profilo di committente: https://www.tenderarena.cz/profily/DPP

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Modernizace stanice metra Opatov

II.1.2)Codice CPV principale
45234125 - UB03
II.1.3)Tipo di appalto
Lavori
II.1.4)Breve descrizione:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení stavby „Modernizace stanice metra Opatov“ v rozsahu uvedeném v Projektové dokumentaci zpracované společností Metroprojekt Praha a.s., IČO: 45271895, se sídlem náměstí I. P. Pavlova 1786/2, Nové Město, Praha 2 (dále také jen „projektová dokumentace“). Projektová dokumentace bude s ohledem na citlivou povahu v ní obsažených informací a údajů a z důvodu zajištění ochrany a bezpečnosti Pražského metra poskytována dodavatelům až po předložení Prohlášení o mlčenlivosti podepsaného osobou oprávněnou jednat za příslušného dodavatele. Bližší informace jsou obsaženy v čl. 16 této zadávací dokumentace.

Povinností vybraného dodavatele bude rovněž dopracování dokumentace pro provádění stavby a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v souladu se zadávacími podmínkami a platnými právními předpisy.

Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
03/10/2018
VI.6)Riferimento dell'avviso originale
Numero dell'avviso nella GU S: 2018/S 179-406693

Sezione VII: Modifiche

VII.1)Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.2)Testo da correggere nell'avviso originale
Numero della sezione: III.1.1
Punto in cui si trova il testo da modificare: Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
anziché:

Zadavatel z důvodu rozsahu profesní způsobilosti odkazuje na zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce. Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

a) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje (viz ust. § 77 odst. 1 ZZVZ);

b) dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují (viz ust. § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ), zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

Zadavatel požaduje, aby dodavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prokázal předložením dokumentů prokazujících, že je oprávněn k:

• provádění staveb vč. jejich změn a odstraňování,

• výrobě, instalaci a opravám elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení a elektronických součástek,

• montáži, opravám, revizím a zkouškám zdvihacích zařízení,

• montáži, opravám, revizím a zkouškám elektrických zařízení.

Bližší informace jsou v ZD.

leggi:

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

a) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje (viz ust. § 77 odst. 1 ZZVZ);

b) dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují (viz ust. § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ), zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

Zadavatel požaduje, aby dodavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prokázal předložením dokumentů prokazujících, že je oprávněn k:

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování;

Výrobě, instalaci, opravám elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení;

Montáži, opravám, revizím a zkouškám elektrických zařízení;

Montáži, opravám, revizím a zkouškám zdvihacích zařízení.

Bližší specifikace profesní způsobilosti vyplývá ze zadávací dokumentace. Ke zpřesnění živností (živnostenských oprávnění) došlo na základě vysvětlení č. 1 k ZD. Vše je uveřejněno na profilu zadavatele.

Numero della sezione: IV.2.2
Punto in cui si trova il testo da modificare: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
anziché:
Data: 29/10/2018
Ora locale: 10:00
leggi:
Data: 09/11/2018
Ora locale: 10:00
Numero della sezione: IV.2.7
Punto in cui si trova il testo da modificare: Podmínky pro otevírání nabídek
anziché:
Data: 29/10/2018
Ora locale: 10:00
leggi:
Data: 09/11/2018
Ora locale: 10:00
VII.2)Altre informazioni complementari: