Works - 437483-2014

Display compact view

24/12/2014    S248

Slovensko-Bratislava: Stavebné práce na výstavbe diaľnic, ciest

2014/S 248-437483

Predbežné oznámenie

Práce

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Úradný názov: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 30416094
Poštová adresa: Námestie slobody 6
Mesto/obec: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
PSČ: 810 05
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Námestie slobody 6
Kontaktná osoba: Ing. Nina Kurtulíková
E-mail: nina.kurtulikova@mindop.sk
Telefón: +421 259494785

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.mindop.sk

Ďalšie informácie možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych útvarov
I.3)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II.A: Predmet zákazky (Práce)

II.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Koncesia na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu úsekov diaľnice D4 Jarovce – Rača a rýchlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz – Holice, projekt PPP.
II.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác: Diaľnica D4: Jarovce – Ivanka, sever, Ivanka, sever – Rača, Bratislavský kraj: Rýchlostná cesta R7: Bratislava Prievoz – Ketelec, Ketelec – Dunajská Lužná, Bratislavský kraj, Dunajská Lužná – Holice, Bratislavský a Trnavský kraj.
SK02 Západné Slovensko
II.3)Informácie o rámcovej dohode
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody: nie
II.4)Stručný opis povahy a rozsahu prác
Výsledkom verejného obstarávanie bude uzatvorenie koncesnej zmluvy, ktorej základným predmetom budú nasledovné činnosti:
1. vypracovanie projektovej dokumentácie;
2. uskutočnenie stavebných prác;
3. financovanie;
4. prevádzka a údržba úsekov Diaľnica D4: Jarovce – Ivanka, sever, Ivanka, sever – Rača, Bratislavský kraj: Rýchlostná cesta R7: Bratislava Prievoz – Ketelec, Ketelec – Dunajská Lužná, Bratislavský kraj, Dunajská Lužná – Holice, Bratislavský a Trnavský kraj.
II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

45233100 Stavebné práce na výstavbe diaľnic, ciest, 45233110 Stavebné práce na výstavbe rýchlostných komunikácií, 71311220 Inžinierske služby pre oblasť diaľnic, 63712200 Prevádzkovanie diaľnic

II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania a trvanie zmluvy
Trvanie v mesiacoch: 360 (od zadania zákazky)
II.7)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno
II.8)Doplňujúce informácie:
Verejné obstarávanie bude vyhlásené v prípade schválenia návrhu PPP projektu úsekov diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 vládou Slovenskej republiky.

Verejný obstarávateľ dáva do pozornosti webové stránky: www.obchvatbratislavy.sk, www.d4r7.sk

Predpokladaným trvaním zmluvy podľa bodu II.6) predbežného oznámenia sa rozumie predpokladané trvanie koncesnej lehoty.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
III.2)Podmienky účasti
III.2.1)Informácie o vyhradených zákazkách

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
VI.2)Doplňujúce informácie:
VI.3)Informácie o všeobecnom zákonnom rámci
Dôležité internetové adresy stránok štátnej správy, na ktorých možno získať informácie

Daňové právne predpisy http://www.finance.gov.sk; www.drsr.sk

Právne predpisy na ochranu životného prostredia http://www.enviro.gov.sk

Ochrana zamestnanosti a pracovné podmienky http://www.employment.gov.sk

VI.4)Dátum odoslania tohto oznámenia:
19.12.2014