Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 437490-2017

03/11/2017    S211

Magyarország-Budapest: Villamospálya építése

2017/S 211-437490

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK15389
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19–21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Bajzát Katalin
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Telefon: +36 703903574
Fax: +36 12351044
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bkk.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedésszervezés, közlekedésfejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

1-es villamos meghosszabbítása az Etele térig.

II.1.2)Fő CPV-kód
45234126 Villamospálya építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

1-es villamos Etele térig történő meghosszabbítása és pesti oldali villamosvasúti rekonstrukciós munkák kivitelezése.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 8 631 129 132.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45234126 Villamospálya építése
45233120 Közút építése
45231400 Erősáramú vezeték építése
45316200 Jelzőberendezések szerelése
45316212 Forgalomirányító lámpa szerelése
45316213 Forgalomirányító berendezések szerelése
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45234128 Villamosperon építési munkái
45234160 Felsővezeték építése
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest, XI. kerület, Etele út Fehérvári út és Etele tér közötti szakasz, valamint a Könyves Kálmán körút Győrffy István út és Mester utca közötti szakasza.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A vállalkozási szerződés keretében elvégzendő feladat: „Az 1-es villamos Etele térig történő meghosszabbítása és pesti oldali villamosvasúti rekonstrukciós munkák kivitelezése és kiegészítő tervezése” tárgyú projektkivitelezési munkáinak elvégzése

A kivitelezés rövid leírása:

Az 1-es villamos meghosszabbítása során a Hengermalom út – Fehérvári út csomópontban létesített ideiglenes végállomás részbeni átépítésével kerül meghosszabbításra a kétvágányú villamos pálya az Etele úton. Amint egy 1,7 km hosszú új pálya az Etele úton középfekvésben vezet, majd kanyarodik a Somogyi útra, ahol az Etele téren kerül kialakításra az új 4 vágányos fejvégállomás. A vágányok alatt jelentős hosszon nagyátmérőjű, egyesített rendszerű főcsatorna halad, ezért ennek a védelmében 30 cm vastagságú vasbetonteher elosztó lemez van betervezve. A tervezett pályaszakasz jelentős részén sínkörülöntéses betonvályúban elhelyezkedő 49E1 sínes felépítmény épül. Útátjárókban előre gyártott vb. elemekkel, míg a többi helyen monolit vasbeton hosszgerendával történik a kivitelezés. A villamos vágánymező füves pályaszerkezettel építendő, amit az út burkolatától kiemelt szegéllyel, a Tétényi úttól a Somogyi útig tartó szakaszon pedig gömbsüvegsorral van elválasztva. A peronok sk+26 cm magas peronszegéllyel létesülnek, a vágánytengelytől 1,33 m szegélytávolsággal. Hasznos hosszuk a közlekedtetni kívánt, új típusú CAF villamosoknak megfelelően min. 56 m. A közúti vasúti műszaki szempontok és a területi lehetőségeket figyelembe véve az Etele út és a Fehérvári út kereszteződésében épül egy új térszín alatti áramátalakító. A teljes építéssel érintett szakaszon kétoldali közös közvilágítási és felsővezetéktartó oszlopokra rögzített felsővezeték hálózat épül ki.

A tervezett beavatkozások kialakítása érinti a meglévő közműhálózatot. Az új villamos vonalszakasz létesítése miatt közmű kiváltásokra, azok védelembe helyezésére, újak építésére van szükség.

A kiegészítő beruházások által elkészül az 1-es villamos vonal Győrffy István út – Mester utca közötti szakaszának felújítása. A jelenlegi vízszintes és magassági hibákat kijavítva kell az átépítést a jelenlegi nyomvonalon és magassági kialakítás szerint elvégezni.

Elvégzendő munkák főbb mennyiségei:

„A” munkarész:

— villamos pálya építése: 3 447 vm,

— áramátalakító építése: 1 db,

— villamos megállóhely építése: 3 db,

— Végállomási jelzőberendezés telepítése: 1 db,

— közúti jelzőlámpás csomópont építése, átalakítása: 7 db,

— villamos felsővezeték építése: 4 200 fm,

— DN 300-as gázvezeték: 597 m,

— 10 kV-os kábel fektetése: 6 915 m,

— DN 200 PVC csatornacső építése: 590 m,

— DN315 PVC csatornacső építése: 510 m,

— zöldfelület megújítása: 32 238 m2,

— tervezés 1 készlet.

„B” munkarész:

— villamos pálya építése: 2 852 vm,

— tervezés: 1 készlet.

A tervezés tekintetében ajánlatkérő 1 készlet alatt a nyertes ajánlattevő által készítendő – a műszaki leírásban meghatározott – tervek összességét érti, a szerződésben meghatározott példányszámban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Jótállás idő hossza (36-72 hónap) / Súlyszám: 25
Minőségi kritérium - Név: Többlet szakemberek száma (0-2 fő) / Súlyszám: 25
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP-3.1.0-15-2016-00007.
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 197-354667
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

„1-es villamos meghosszabbítása az Etele térig”

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
20/10/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Colas Alterra Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Bocskai út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Siemens termelő, szolgáltató és kereskedelmi zártkörűen működő részvénytársaság
Postai cím: Gizella u. 51-57.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 7 350 320 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 8 631 129 132.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. Ajánlattevők neve székhelye és adószáma:

I. SDD Konzorcium Közös ajánlattevő (Dömper Kft.(H-2541 Lábatlan Dunapart Hrsz.: 1605/2; adószáma:10229105-2-11); S u b t e r r a – Raab Kft. (H-9024 Győr, Rómer Flóris utca 5.; adószáma: 24824040-2-08); Pannon – Doprastav Kft. (H-9024 Győr, Kálvria u. 1-3. 2.em.; adószáma: 24657998-2-08).

II. CAS 1V ETELE KONZORCIUM Közös ajánlattevő (Colas Alterra Zrt. (1113 Budapest, Bocskai út 73.; adószáma: 13961149-2-44; Siemens Zrt. (1143 Budapest, Gizella út 51-57; adószáma: 10495892-2-44)

III. SWIETELSKY Vasúttechnika Kft. (9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 14.; adószáma: 14564477-2-18).

IV. STRABAG Építő Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. INFOPARK D épület; adószáma: 12961555-4-43).

V. Kész Építő Zrt. (6722 Szeged, Gutenberg u. 25-27.; adószáma: 12614277-2-06).

2. A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek azok a részei, amelyeknek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

Colas Alterra Zrt. (1113 Budapest, Bocskai út 73.) közös ajánlattevő:

— Általános tételek részfeladatai (ÁLT)

— Közműépítési munkák részfeladatai (CSA, GAZ, TAF, VE, E-Víz, E-Csa)

— Építészeti munkák részfeladatai (EPT, MÁ)

— Statikai munkák részfeladatai (EST,E-T)

— Forgalomtechnikai munkák részfeladatai (FO)

— Öntözési munkák részfeladatai (FÖ, E-Önt)

— Épületgépészti munkák részfeladatai (G)

— Útépítési munkák részfeladatai (ÚT)

— Zöldfelületi munkák részfeladatai (ZF, E-ZF)

— Környezetrendezési és tér és tájépítészeti munkák részfeladatai (E-Kö, S73)

— Szökőkút vízgépészeti munkák részfeladatai (E-Szö)

— kertészmérnök szakember biztosítása

— Zaj- és rezgésvédelmi szakértői feladatok

— Tűzvédelmi szakmérnöki feladatok

Siemens Zrt. (1143 Budapest, Gizella út 51-57) közös ajánlattevő:

Az alábbi elektromos szakágak:

Általános tételek részfeladatai

— AA Áramalakító – elektromos munkák részfeladatai;

— AV Áramvisszavezetési munkák részfeladatai;

— EL-04 Elektromos kábelek 0,4 kV munkák részfeladatai;

— EL-10 Elektromos kábelek 10kV munkák részfeladatai;

— EL-120 Elektromos kábelek 120kV munkák részfeladatai;

— EV érintésvédelmi munkák részfeladatai;

— FE Felsővezetéki munkák részfeladatai;

— FK-BKV BKV földkábel munkák részfeladatai;

— GE Épület villamossági munkák részfeladatai;

— KJ-FO Közúti jelző forgalomtechnikai munkák részfeladatai;

— KOZ Közvilágítás munkák részfeladatai;

— PEV Peron villamos berendezések részfeladatai;

— TK Távközlési munkák részfeladatai;

— VAF Váltóállítás, váltófűtési munkák részfeladatai;

— VJ Végállomási jelző munkák részfeladatai;

— Etele park Mértáramú energiaellátás és Etele park Közvilágítási hálózati munkák részfeladatai;

— ELM Elektromos munkák részfeladatai

3. Alvállalkozók megnevezése:

— GARDEN Kft. (1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.; adószáma: 10353048-2-43)

— Antizaj Bt. (1141 Budapest, Mogyoródi út 114. III/9.; adószáma: 28936813-1-42)

— T-B&D Bt. (2133 Sződliget, Rezeda u 38.; adószáma: 20564586-2-13)

— Colas Út Zrt. (1113 Budapest, Bocskai út 73.; adószáma: 14904134-2-44).

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
31/10/2017