Úrad pre vydávanie publikácií EÚ momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Služby - 437493-2019

18/09/2019    S180    Európska komisia - Služby - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Verejná súťaž 

Belgicko-Brusel: Zavedenie registrov regulačných pojmov a oznamovacích povinností pomocou asistovaného strojového učenia

2019/S 180-437493

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:

Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, Directorate General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union
Poštová adresa: SPA2, 07/027
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE100
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
E-mail: EC-FISMA-CONTRACTS@ec.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/financial-stability-financial-services-and-capital-markets-union_en

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5422
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5422
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Zavedenie registrov regulačných pojmov a oznamovacích povinností pomocou asistovaného strojového učenia

Referenčné číslo: FISMA/2019/050/E
II.1.2)Hlavný kód CPV
72212170
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Hlavným cieľom zmluvy o poskytovaní služby je vývoj praktických riešení na aplikáciu techník spracovania prirodzeného jazyka (Natural Language Processing – NLP) a strojového učenia (Machine Learning – ML) kombinovaných s prispením ľudských odborníkov s cieľom analyzovať právne texty a identifikovať príslušné koncepty a ich definície. Ďalším cieľom je identifikovať požiadavky na podávanie správ obsiahnuté v analyzovaných právnych textoch.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 540 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
72314000
72322000
73220000
79140000
79131000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: 00
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Úlohy sa vykonajú v priestoroch určených dodávateľom. Uskutoční sa maximálne 6 koordinačných stretnutí s verejným obstarávateľom v Bruseli.

II.2.4)Opis obstarávania:

Konkrétnejšie sa od dodávateľa očakáva, že vykoná tieto úlohy:

1) zahrnie celý súbor právnych predpisov v rozsahu pôsobnosti GR FISMA, t. j. právne predpisy úrovne 1, úrovne 2, dokumenty úrovne 3 a dokumenty judikatúry v priebehu vývoja. Vývojový aspekt korpusu dokumentov v čase je dôležitým prvkom, ktorý treba riešiť;

2) vytvorí glosár pojmov relevantných pre pokrytý súbor dokumentov prostredníctvom určenia ich definícií;

3) zostaví register oznamovacích povinností stanovený v pokrytom korpuse dokumentov, ktorý identifikuje kľúčové charakteristiky povinností – kto podáva správy komu;

4) dosiahne presnosť zostavených registrov blížiacu sa k 100 % prostredníctvom ľuďmi asistovaného ML;

5) navrhne a vyvinie nástroje na používanie registrov v praktickej práci GR FISMA v legislatívnom výskume a príprave, ktoré umožnia prehliadanie, vyhľadávanie, skúmanie pojmov v glosári, v registri oznamovacej povinnosti a v korpuse anotovaných dokumentov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Kritérium kvality - Názov: Kvalita a relevantnosť navrhovanej metodiky / Relatívna váha: 65
Kritérium kvality - Názov: Organizácia práce / Relatívna váha: 14
Kritérium kvality - Názov: Opatrenia na kontrolu kvality / Relatívna váha: 21
Cena - Relatívna váha: 40
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 15
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Pozri súťažné podklady.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Pozri súťažné podklady.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Pozri súťažné podklady a najmä návrh zmluvy na poskytovanie služieb.

III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 24/10/2019
Miestny čas: 23:59
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 9 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 28/10/2019
Miestny čas: 15:00
Miesto:

Európska komisia, Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union, Meeting room Poseidon (Rue de Spa 2, MM-1, 00/201B), 1000 Brussels, BELGICKO.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otvárania obálok sa môžu zúčastniť maximálne 2 zástupcovia za každého uchádzača. Z organizačných a bezpečnostných dôvodov musí uchádzač poskytnúť celé meno, dátum narodenia, štátnu príslušnosť a číslo preukazu totožnosti alebo pasu daných zástupcov aspoň 2 pracovné dni vopred na adresu: EC-FISMA-Contracts@ec.europa.eu.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
VI.3)Doplňujúce informácie:

Pozri súťažné podklady.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd Súdneho dvora Európskej únie
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Do 2 mesiacov od vyrozumenia žalobcu alebo v prípade, že nie je k dispozícii, odo dňa, keď túto skutočnosť zistil. Sťažnosť predložená európskemu ombudsmanovi nebude mať za následok prerušenie, ani začatie novej lehoty na predloženie odvolaní.

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
11/09/2019