S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Ured za publikacije EU-a ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Usluge - 437494-2019

18/09/2019    S180    Europska komisija - Usluge - Obavijest o javnoj nabavi - Otvoreni postupak 

Belgija-Bruxelles: Detaljna analiza zahtjeva za izvješćivanje o financijskim podacima (DDR), modeliranje i razvoj alata za analizu

2019/S 180-437494

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, Directorate General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union
Poštanska adresa: SPA2 07/027
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE10
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
E-pošta: ec-fisma-contracts@ec.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/financial-stability-financial-services-and-capital-markets-union_en

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5395
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5395
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Detaljna analiza zahtjeva za izvješćivanje o financijskim podacima (DDR), modeliranje i razvoj alata za analizu

Referentni broj: FISMA/2019/051/E
II.1.2)Glavna CPV oznaka
72212100
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Ovaj se ugovor odnosi na nastavak detaljne analize zahtjeva za izvješćivanje o financijskim podacima (Data Reporting Requirements – DDR), modeliranje i razvoj alata za analizu. Bit će potrebna ažuriranja predmeta isporuke i repozitorija te drugi zadaci analize, modeliranja i razvoja.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 270 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
72000000
73220000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE10
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Zadaci će se izvršavati u prostorijama koje odredi izvoditelj, a ne u prostorijama Komisije. Sastanci s javnim naručiteljem definirat će se zasebno za svaki zadatak.

II.2.4)Opis nabave:

Ovaj se ugovor odnosi na nastavak detaljne analize zahtjeva za izvješćivanje o financijskim podacima, modeliranje i razvoj alata za analizu. Nadogradnja je i proširenje opsega prethodnih radova provedenih u okviru ugovora FISMA/2018/051/B.

Do promjena u zakonodavstvu došlo je u vremenskom razdoblju nakon graničnog datuma prethodne analize. Stoga će trebati ažurirati djelomično zastarjeli postojeći predmeti isporuke, repozitorij obveza izvještavanja i repozitorij podatkovnih modela s pomoću postojeće metodologije. Odgovarajuće zakonodavstvo doneseno u razdoblju od 1.1.2017. do 31.12.2019. mora utvrditi izvoditelj.

Izvoditelj treba utvrditi i procijeniti obveze izvještavanja u sklopu odgovarajućih okvira statističkog izvješćivanja od Europske središnje banke (ESB) koje će se uključiti u obveze izvješćivanja i repozitorij podatkovnog modela.

Osim toga, u sklopu ugovora mogli bi se tražiti drugi zadaci analize, modeliranja i razvoja.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 270 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 18
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

U skladu s točkama 11.1.(e) i 11.4. Priloga I. Financijskoj uredbi dodatni ugovor za nove usluge koji se sastoji od ponavljanja sličnih usluga može se sklopiti na temelju pregovaračkog postupka bez objave poziva na nadmetanje. Ako javni naručitelj želi upotrijebiti takav postupak, može to napraviti samo tijekom izvršenja početnog ugovora.

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Vidjeti upute za nadmetanje.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.1)Podaci o određenoj struci
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Vidjeti upute za nadmetanje i nacrt ugovora.

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 25/10/2019
Lokalno vrijeme: 23:59
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 9 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 28/10/2019
Lokalno vrijeme: 10:00

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100

Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

U roku od 2 mjeseca od slanja obavijesti podnositelju žalbe ili, u slučaju izostanka obavijesti, od dana primanja dotičnih okolnosti na znanje. Podnošenjem pritužbe Europskom ombudsmanu ovo se razdoblje ne obustavlja niti se otvara novo razdoblje za podnošenje žalbi.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
11/09/2019