Diensten - 437494-2019

18/09/2019    S180

België-Brussel: Gedetailleerde analyse van de vereisten voor de rapportage van financiële gegevens, modellering en de ontwikkeling van analyse-instrumenten

2019/S 180-437494

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie — Directorate General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union
Postadres: SPA2 07/027
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: ec-fisma-contracts@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/info/departments/financial-stability-financial-services-and-capital-markets-union_en
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5395
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5395
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gedetailleerde analyse van de vereisten voor de rapportage van financiële gegevens, modellering en de ontwikkeling van analyse-instrumenten

Referentienummer: FISMA/2019/051/E
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72212100 Diensten voor ontwikkeling van speciale software voor de industrie
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze opdracht betreft de voortzetting van de gedetailleerde analyse van de vereisten voor de rapportage van financiële gegevens, modellering en de ontwikkeling van analyse-instrumenten. Het vereist de actualisering van de te verlenen diensten en archieven, evenals andere analyse-, modellerings- en ontwikkelingstaken.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 270 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
73220000 Advies inzake ontwikkeling
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Voornaamste plaats van uitvoering:

de taken moeten worden uitgevoerd in de kantoren die door de contractant zijn aangewezen en niet in de kantoren van de Commissie. De bijeenkomsten met de aanbestedende dienst worden voor elke opdracht afzonderlijk vastgelegd.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze opdracht betreft de voortzetting van de gedetailleerde analyse van de vereisten voor de rapportage van financiële gegevens, modellering en de ontwikkeling van analyse-instrumenten. Het bouwt voort op en breidt het toepassingsgebied uit van eerdere werkzaamheden dat werd uitgevoerd in het kader van de opdracht FISMA/2018/051/B.

Er hebben zich wijzigingen in wetgeving voorgedaan in de periode na de einddatum van de vorige analyse. De gedeeltelijk verouderde bestaande te verlenen diensten, het opslagmodel voor verslagleggingsverplichtingen en het opslagmodel voor gegevens moeten om deze reden worden geactualiseerd met behulp van de bestaande methodologie. De relevante wetgeving die is goedgekeurd voor de periode van 1.1.2017 tot 31.12.2019 moet door de contractant worden geïdentificeerd.

Van de contractant wordt ook verwacht dat deze de verslagleggingsverplichtingen identificeert en beoordeelt op basis van relevante statistische verslagleggingskaders van de Europese Centrale Bank (ECB) die moeten worden opgenomen in zowel de verslagleggingsverplichtingen als het opslagmodel voor gegevens.

Daarnaast is het mogelijk dat er wordt verzocht om andere analyse-, modellerings- en ontwikkelingstaken in het kader van deze opdracht.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 270 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 18
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Na punt 11.1. (e) en 11.4. van bijlage I bij het Financieel Reglement kan een aanvullende opdracht voor nieuwe diensten, bestaande uit de herhaling van soortgelijke diensten, worden gegund door middel van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking van een aankondiging van opdracht. Indien de aanbestedende dienst van een dergelijke procedure gebruik wil maken, is dit alleen mogelijk tijdens de tenuitvoerlegging van de oorspronkelijke opdracht.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie de aanbestedingsstukken.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie de aanbestedingsstukken en de ontwerpovereenkomst.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 25/10/2019
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 9 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 28/10/2019
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Binnen 2 maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, vanaf de dag waarop het bekend werd. Een klacht bij de Europese Ombudsman leidt niet tot een opschorting van deze periode, noch tot de opening van een nieuwe periode voor het instellen van een beroep.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/09/2019