Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Службата за публикации на ЕС актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Услуги - 437498-2019

18/09/2019    S180    Европейски парламент - Услуги - Допълнителна информация - Партньорство за иновации 

Люксембург-Люксембург: Инструмент за транскрипция на реч в реално време към текст и машинен превод за 24 езика.

2019/S 180-437498

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2019/S 150-368516)

Правно основание:

Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

В съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18.7.2018 г. относно финансовите правила, приложими към общия бюджет на Европейския съюз, Европейският парламент реши да публикува тази покана за участие в търг за придобиване на лиценз за инструмент, който е в състояние автоматично да транскрибира и превежда парламентарни многоезични дебати в реално време за 24 езика и ИТ услугите за прилагане на този инструмент. Инструментът трябва да включва следните компоненти: ASR базиран технологичен компонент (езикова идентификация + автоматично разпознаване на реч), машинен превод, машинно обучение и взаимодействие човек-машина, потребителски интерфейс.

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Directorate-General for Translation
Пощенски адрес: Plateau de Kirchberg, BP 1601
Град: Luxembourg
код NUTS: LU
Пощенски код: L-2929
Държава: Люксембург
Лице за контакт: Stephane Vivard
Електронна поща: dgtrad.tenders@europarl.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.europarl.europarl.eu

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Инструмент за транскрипция на реч в реално време към текст и машинен превод за 24 езика.

Референтен номер: EP/TRAD/2019/LSTT
II.1.2)Основен CPV код
72230000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Европейският парламент желае да подкрепи многоезичните иновации и цифровизацията на всички официални езици на ЕС чрез целенасочени разработки. Следователно той има за цел да сключи партньорство за иновации, за да придобие лиценз за инструмент, който може автоматично да транскрибира и превежда парламентарни многоезични дебати в реално време.

Инструментът също ще може да се учи от корекции и поддържащи данни, както и от обратната връзка на потребителите, така че във времето да подобри нивата на качество. Целта е да се осигури полезна услуга за членовете на Европейския парламент по отношение на достъпа им до дебатите на екрана, както и да се осигури достъпност за глухи и хора с увреден слух, които в момента нямат пряк достъп до дебатите на Европейския парламент. Крайната цел е да се осигури услуга за автоматична транскрипция и превод на парламентарните дебати, обхващаща 24-те официални езика, използвани от институцията.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
13/09/2019
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 150-368516

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 27/09/2019
Местно време: 12:00
Да се чете:
Дата: 14/10/2019
Местно време: 12:00
Номер на раздел: IV.2.3)
Част от текста, която трябва да се промени: Прогнозна дата на изпращане на покани за участие в търг или за участие на избраните кандидати
Вместо:
Дата: 02/12/2019
Да се чете:
Дата: 17/12/2019
VII.2)Друга допълнителна информация:

Краен срок за подаване на кандидатури: 14.10.2019 г. — 12:00 ч., ако бъдат връчени в пощенския отдел на Европейския парламент

Краен срок за получаване на заявки за допълнителна информация: 7.10.2019 г.

Краен срок за изпращане на заявки за допълнителна информация: 11.10.2019 г.