Υπηρεσίες - 437498-2019

18/09/2019    S180    Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Υπηρεσίες - Συμπληρωματικά στοιχεία - Σύμπραξη καινοτομίας 

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Εργαλείο μεταγραφής ζωντανής ομιλίας σε κείμενο και μηχανικής μετάφρασης για 24 γλώσσες

2019/S 180-437498

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Υπηρεσίες

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2019/S 150-368516)

Νομική βάση:

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στο γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να προκηρύξει την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών προκειμένου να αποκτηθεί άδεια για ένα εργαλείο που είναι σε θέση να μεταγράψει και να μεταφράσει αυτόματα κοινοβουλευτικές πολυγλωσσικές συζητήσεις σε πραγματικό χρόνο για 24 γλώσσες και τις υπηρεσίες πληροφορικής για την εφαρμογή του εν λόγω εργαλείου. Το εργαλείο πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: Εξάρτημα τεχνολογίας ASR (αναγνώριση γλώσσας + αυτόματη αναγνώριση ομιλίας), μηχανική μετάφραση, μηχανική μάθηση και διάδραση ανθρώπου-μηχανής, διεπαφή χρήστη.

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Directorate-General for Translation
Ταχ. διεύθυνση: Plateau de Kirchberg, BP 1601
Πόλη: Luxembourg
Κωδικός NUTS: LU
Ταχ. κωδικός: L-2929
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Stephane Vivard
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dgtrad.tenders@europarl.europa.eu

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: http://www.europarl.europarl.eu

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Εργαλείο μεταγραφής ζωντανής ομιλίας σε κείμενο και μηχανικής μετάφρασης για 24 γλώσσες

Αριθμός αναφοράς: EP/TRAD/2019/LSTT
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
72230000
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμεί να υποστηρίξει την πολυγλωσσική καινοτομία και την ψηφιοποίηση όλων των επίσημων γλωσσών της ΕΕ μέσω στοχοθετημένων εξελίξεων. Σκοπεύει λοιπόν να ξεκινήσει μια εταιρική σχέση καινοτομίας προκειμένου να αποκτήσει άδεια για ένα εργαλείο που είναι σε θέση να μεταγράψει και να μεταφράσει αυτόματα πολυγλωσσικές συζητήσεις σε κοινοβουλευτικό επίπεδο σε πραγματικό χρόνο.

Το εργαλείο θα μπορεί επίσης να μάθει από διορθώσεις και υποστηρικτικά δεδομένα καθώς και από τα σχόλια των χρηστών, ώστε να βελτιωθούν τα επίπεδα ποιότητας με την πάροδο του χρόνου. Στόχος είναι η παροχή μίας χρήσιμης υπηρεσίας στους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την πρόσβαση στις συζητήσεις μέσω οθόνης καθώς και η προσβασιμότητα για τα κωφά άτομα και τα βαρύκοα άτομα που σήμερα δεν έχουν άμεση πρόσβαση στις συζητήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο απώτερος στόχος είναι η παροχή μιας αυτόματης υπηρεσίας μεταγραφής και μετάφρασης για κοινοβουλευτικές συζητήσεις που καλύπτουν τις 24 επίσημες γλώσσες που χρησιμοποιεί το θεσμικό όργανο.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
13/09/2019
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2019/S 150-368516

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: IV.2.2)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Αντί:
Ημερομηνία: 27/09/2019
Τοπική ώρα: 12:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 14/10/2019
Τοπική ώρα: 12:00
Αριθμός τμήματος: IV.2.3)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
Αντί:
Ημερομηνία: 02/12/2019
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 17/12/2019
VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες:

Προθεσμία υποβολής προσφορών 14.10.2019 — 12:00 εάν παραδοθεί στην Μονάδα Επίσημου Ταχυδρομείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Προθεσμία για παραλαβή των αιτήσεων για συμπληρωματικές πληροφορίες: 7.10.2019.

Προθεσμία για αποστολή των απαντήσεων για συμπληρωματικές πληροφορίες: 11.10.2019.